PL EN


2018 | 19 | 39-63
Article title

Between Social Value and Business Strategy – Three Models of Socio-Cultural Spaces in Organizations That Practice CSR

Content
Title variants
PL
Pomiędzy wartością społeczną a strategią biznesową – trzy modele społeczno-kulturowych przestrzeni w organizacjach, które praktykują CSR
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article explores participation process of employees in cultures of three Danish organizations that practice Corporate Social Responsibility (CSR). In such organizations, participation in culture relates to new practices that links with CSR in organizations. However, participation in the culture is an active process that relates not only to understanding but also to interpreting of cultural symbols (values) or meanings (knowledge). In the paper, I would like to describe, understand and explain processes of participation in culture of organizations that practices CSR because the participation in the cultures of organizations constitutes the context for learning processes, situated in the organizations that practice CSR. I start by framing four scripts briefly that are administration, policy, economy and ethics in order to understand global context for participation and learning in socio-cultural spaces. I demonstrate three models of socio-cultural spaces and study how the global scripts were practiced in the organizations that implement or introduce CSR as well as I describe how they influence local processes of participation of social actors in the organizations that practice CSR. As a result, I build three empirical models of socio-cultural spaces in the culture of the organizations that practice CSR, which social actors create during participation in strategic dimensions of culture of organizations that practice CSR when they standardize, privatize or even marketize symbolic dimensions of cultures of organizations, including social values in the context of CSR global idea. However, I describe an ambivalent dynamic of the participation processes in the cultures of organizations. I have observed that processes of participation stretched out between participation of employees and their managers in groups, situated in culture of organizations and their participation in new tasks at work, which was development of new CSR strategy in organizations. Therefore, I conclude that participation as well as integration processes in the human groups of employees, or in a professional community was fragmented, or disturbed because participants finally practice CSR strategy that influence their relationships in groups locally.
PL
Artykuł opisuje uczestnictwo jako proces usytuowany w kulturze trzech duńskich organizacji, które praktykują CSR. Aktorzy społeczni – uczestnicy, przynależąc do grup pracowniczych lub zawodowych wspólnot, uczą się nowych praktyk w kontekście organizacji, związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa (CSR). Jednakże uczestnictwo w kulturze organizacji to nie tylko transmisja kulturowych symboli, ale również rozumienie społecznych działań aktorów (tj. interpretacja), które dokonuje się w społecznej interakcji. Badanie złożonych, społeczno-kulturowych kontekstów ma znaczenie dla dalszych analiz procesów uczenia się w kulturze, dlatego autorka podejmuje próbę ich opisu, rozumienia oraz wyjaśniania w niniejszym artykule. Po pierwsze, w artykule przedstawiono cztery skrypty, które stanowią globalny kontekst uczestnictwa aktorów w kulturze, a zatem tworzą „ramy” rozumienia i praktykowania CSR w kulturze organizacji, a zatem są one kategoriami analitycznymi służącymi do badań trzech wyodrębnionych i opisanych w artykule lokalnych modelów uczestnictwa w kulturze CSR. Uczestnictwo to wiąże się z działaniami społecznymi aktorów i tworzy subkulturowe mozaiki, wokół których rozwijają się następnie światy społeczne aktorów w organizacjach praktykujących CSR. Dodatkowo, autorka prezentuje narzędzie badań w postaci mapy konceptualnej wraz z opisem procedury postępowania analitycznego, a następnie wykorzystuje je do analizy złożonych procesów społeczno-kulturowego uczestnictwa w organizacji. Po drugie, opisane w artykule procesy uczestnictwa charakteryzuje m.in. ambiwalentność, która dotyczy z jednej strony uczestnictwa w społecznościach praktyki lub w subkulturowych mozaikach, a z drugiej podejmowanych ról lub zadań, wynikających ze strategicznego rozumienia CSR w kontekście organizacji. Ostatecznie, owo opisane w artykule strategiczne uczestnictwo w nowych praktykach organizacji nie pozostaje bez znaczenia dla jakości wspólnotowego życia uczestników kultury w kontekście organizacji. Mimo tego, że pracownicy dzięki uczestnictwie w nowych praktykach dostrzegają szanse na integrację grupy oraz tym samym rozwój lokalnej kultury, to jednak strategiczne wymiary kultury, a zwłaszcza instrumentalne rozumienie społecznej odpowiedzialności w kontekście organizacji zaburza ich relacje w grupie uczestników. W wyniku tego tworzone przez nich przestrzenie społeczno-kulturowego uczestnictwa, a więc i uczenia się, są fragmentaryzowane ostatecznie. Autorka konkluduje, że wnioski z tych analiz mają znaczenie dla dalszych badań nad procesami uczenia się, usytuowanych w zmieniającej się kulturze organizacji, które praktykują globalną ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w organizacjach.
Year
Volume
19
Pages
39-63
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Roskilde University, People and Technology Department, Denmark
References
 • Alheit P. (2006), Biografia i mentalność. Narracyjne badania relacji pokoleniowych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Czechach, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, No 3 (35), pp. 7-29.
 • Alheit P. (2013), Identifying configurations of higher education: Reflections on concepts that compare complex cultural settings, “Studies in the Education of Adults”, Vol. 45, No 2, pp. 194-209.
 • Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Atkinson P., Delamont S. (2005) Analytics perspectives, [in:] The SAGE handbook of qualitative research, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds), Thousand Oaks, Sage Publications, pp. 821-840.Babbie E. (2008), The basics of social research, Wadsworht Cencage Learning, Wadsworth.
 • Berger P., Luckmann T. (1967), The Social Construction of Reality, Harmondsworth, Pengui.
 • Blumer H. (1969), Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliff, New Jersey.
 • Bucholc M. (2010), Corporate social responsibility w Unii Europejskiej – prawne zaklinanie gospodarki?, [in:] Kultura i gospodarka, J. Kochanowicz, M. Mordy (eds), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 129-167.
 • Budzyński W. (1997), Public relations – zarządzanie, reputacja firmy, Poltex, Warszawa.
 • Czubak-Koch M. (2014), Uczenie się w kulturze miejsca pracy, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2005), Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research, [in:] The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds), SAGE Publications, California, pp. 1-32.
 • Filek J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Fontana A., Frey J.H. (2000), The Interview: From Structured Questions to Negotiated Text, [in:] The Handbook of Qualitative Research, N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), 2 nd ed., Sage, Thousand Oaks, pp. 645-672.
 • Gasparski W. (2003), Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Gehl J. (1987), Life Between Buldings: Using Public Spaces, Islands Press, Washington–Covelo–London.
 • Gibbs G. (2007), Analyzing qualitative data, Sage, California.
 • Gibbs G.R., Taylor C. (2010), How and what to code, Online QDA Web Site, re-trieved 13 March 2018 from http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/what_is_qda.php [13.03.2018].
 • Goffman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books, New York.
 • Goffman E. (1974), Frame analysis. An Essay on the Organization of Experience, Northeastern University Press, Boston.
 • Griffin R. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Habermas J. (1981), The theory of communicative action. Reason and the rationalization of society, Vol. 1, Heinemann, London.
 • Habermas J. (2006), Time of Transitions, Polity, Cambridge.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Illeris K. (2002), The Three Dimensions of Learning: Contemporary Learning Theory in the Tension Field Between the Cognitive, the Emotional and the Social, UK NIACE, Leicester.
 • Illeris K. (2007), How We Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond, Routledge, London.
 • Jarvis P. (2006), The Lifelong Learning and the Learning Society Trilogy, Vol. 1: Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, Routledge, London.
 • Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Konecki K. (2010), W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, [in:] Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko (eds), Volumina.pl., Szczecin, pp. 17-37, retrieved from: http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/W_strone_socjologii_jakosciowej.pdf [30.09.2015].
 • Korpus J. (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Koszembar-Wiklik J. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – hipoteka społeczna?, [in:] Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka (eds), Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, pp. 139-150.
 • Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
 • Kurantowicz E., Nizińska A. (2012), Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Lave J., Wenger E. (1991), Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, New York.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Lichtarski J. (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Malewski M. (2006), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2 (34), pp. 23-51.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Parker M. (2000), Organizational Culture and Identity. Unity and Division at Work, Sage, London.
 • Peräkylä A. (2009), Analiza tekstów i rozmów, [in:] Metody badań jakościowych, t. 2, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 325-349.
 • Prus R. (1996), Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience, SUNY Press, New York.
 • Prus R. (1997), Subcultural Mosaics and Intersubjective realities. An Ethnographic Research Agenda for Pragmatizing the Social Sciences, University State of New York Press, Albany.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rok B. (2010), Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna i strategia badawcza, [in:] Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, W. Pańków, B. Rok, M. Strumińska-Kutra i J. Woźniczko (eds), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rozkosz E. (2017), Teoria Etienne’a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych, „Forum Oświatowe”, 29(1), 109-140, retrieved from http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/538 [6.04. 2018].
 • Rutkowiak J. (1995), Pulsujące kategorie jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [in:] Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak (ed.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Rybak M. (2002), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [in:] Etyka w biznesie, M. Bukowska (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 59-94.
 • Sikorski C. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikorski C. (2006), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Silverman D. (2005), Doing qualitative research. A practical handbook, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, “Administrative Science Quarterly”, No 28, pp. 339-359.
 • Smircich, L. (1985), Is the Concept of Culture a Paradigm for Understanding Organizations and Ourselves?, [in:] Organizational Culture, P. Frost, L. Moore, M. Louis, C. Lundberg and J. Martin (eds), Beverly Hills, Sage, pp. 55-72.
 • Strauss A., Schatzman L., Erlich D., Bucher R. and Sabshin M. (1963), The Hospital and its Negotiated Order, [in:] The Hospital in Modern Society, E. Freidson (ed.), Free Press, New York.
 • Wenger E. (1998), Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, Cambridge University Press, Cambridge/New York.
 • Wenger E. (2009), Social learning capability. Four essays on innovation and learning in social systems, http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2011/12/09-04-17-Social-learning-capability-v2.1.pdf [22.04.2018].
 • Wildermeersch D. (1991), Learning from regularity, irregularity and responsibility, “International Journal of Lifelong Education”, 2, pp. 151-158.
 • Wildermeersch D. (1992), Ambiguities of experiential learning and critical pedagogy, [in:] Adult education, experiential learning and social change – the postmodern challenge, D. Wildermeersch and T. Jansen (eds.), VUGA, Haag.
 • Wildermeersch D. (1999), Paradoxes of Social Learning, [in:] Project Studies: a late modern university reform?, H.S. Olesen and S.H. Jensen (eds.), Roskilde University Press, Copenhagen.
 • Zwoliński A. (2002), Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08e9cff8-23ab-4bf8-bc03-b5d8db565ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.