PL EN


2013 | 918 | 15-31
Article title

Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych

Title variants
EN
Regional and Traditional Products – Protection and Registration Rules
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska jest krajem o bardzo urozmaiconych warunkach terenowych i klimatycznych, co umożliwia uprawę ziemi i chów zwierząt. Czynniki te oraz zwyczaje ludowe sprawiły, że powstało wiele specyficznych produktów charakterystycznych dla określonych obszarów. W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy prawne i procedury rejestracyjne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych. Zaprezentowano również aktualne dane dotyczące liczby zarejestrowanych produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym, chronionej nazwie pochodzenia i gwarantowanej tradycyjnej specjalności oraz wpisanych na Listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
EN
Poland’s geography and climate conditions vary greatly, as do the possibilities for cultivating the land and breeding animals. These factors, along with the temperament of the people and the country’s folk customs, have enabled the creation of a number of unique products specific to certain areas. The study presents current legislation and registration procedures on regional and traditional products. It also presents the most recent data on the number of registered products with a Protected Geographical Indication, Protected Designation of Origin and Traditional Specialties Guaranteed as well as products designated for the Traditional Products List by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
References
 • Błąd M. [2006], Produkty tradycyjne i regionalne – dywersyfikacja działalności rolniczej, „Wieś Jutra”, nr 6 (95).
 • Borowska A. [2007], Możliwości rozwoju wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych, „Wieś Jutra”, nr 10.
 • Brambilla G. et al. [2008], Normative and Pre-normative Aspects for the Management of Actual and Perspective POPs in Meat and Meat Products, „Meat Science”, nr 78.
 • Czarniecka-Skubina E., Janicki A. [2009], Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej, „Przemysł Spożywczy”, nr 9.
 • Czyż M. [2005], Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe w prawie wspólnotowym [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundusz Fundacji Współpracy, Warszawa.
 • Dolatowski Z. [2008], Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce oraz w Unii Europejskiej [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Duczkowska-Piasecka M. [2005], Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • EU Agricultural Product Quality Policy [2013], http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html (dostęp: 2.12.2013).
 • Gąsiorowski M. [2004], Europejski system oznaczania jakości produktów regionalnych [w]: Rzeczpospolita produktów regionalnych, red. K. Vinaver, J. Jasiński, Wydawnictwo Podróżnik, Białystok.
 • Gąsiorowski M. [2006], Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, „Agro-Smak”, nr 2.
 • Jasiński J. [2005], Wyróżnienie produktów regionalnych na rynku i wynikające z tego korzyści [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Wydawnictwo Fundacji Funduszu Współpracy, Warszawa.
 • Kieljan K. [2011], O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 • Kłos Z. [2012], Zainteresujmy się produktami regionalnymi, „Problemy Jakości”, nr 7–8.
 • Kołożyn-Krajewska D. [2008], Bezpieczeństwo zdrowotne produktów tradycyjnych [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Korzycka-Iwanow M., Wojciechowski P. [2008], Ochrona regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych w prawie wspólnotowym [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Łuczka-Bakuła W. [2004], Produkty regionalne i tradycyjne na rynku europejskim, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 • Makała H. [2004], Produkty tradycyjne i regionalne, „Gospodarka Mięsna”, nr 11.
 • Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji [2013], Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [2013], http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Aktualnosci/Nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-systemow-jakosci-produktow-rolnych-i-srodkow-spozywczych (dostęp: 2.12.2013).
 • Olszańska A. [2007], Produkty tradycyjne na rynku mięsa w Polsce – szanse i możliwości sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinesis, Oeconomica”, nr 256 (48).
 • Ozimek I. [2009], Produkty regionalne i tradycyjne – ocena sytuacji prawnej [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, PTTŻ, WSHiT, Częstochowa.
 • Piesiewicz H. [2010], Regulacje unijne a preferencje konsumentów, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 3.
 • Produkty regionalne i tradycyjne [2013], http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/ (dostęp: 15.11.2013).
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 [2007], MRiRW, Warszawa.
 • Resano-Ezcaray H., Sanjuán-Lopez A.I., Albisu L.M. [2007], Consumers’ Acceptability of Cured Ham in Spain and the Influence of Information, „Food Quality and Preference”, nr 18(8).
 • Rozporządzenie [1216/2007], Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne (dostęp: 5.11.2013).
 • Rozporządzenie [628/2008], Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne (dostęp: 5.11.2013).
 • Rozporządzenie [1151/2012], Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne (dostęp: 5.11.2013).
 • Sawicki B., Malik A. [2009], Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa pozyskania wysoko pozycjonowanej marki w turystyce na obszarach wiejskich [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Stadnik J. [2009], Tradycyjne i regionalne produkty mięsne z województwa lubelskiego w opinii konsumentów [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, PTTŻ, WSHiT, Częstochowa.
 • Stus M. [2007], Produkty tradycyjne i regionalne – kampania zakończona, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 10.
 • Szetyn J., Wiszinewska-Łaszczych A. [2010], Produkty tradycyjne i regionalne w regulacjach UE i krajowych. Czy kabanosy będą „Gwarantowaną tradycyjną specjalnością”?, „Gospodarka Mięsna”, nr 11.
 • Tyszkiewicz S. [2008], Ochrona żywności tradycyjnej [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050100068 (dostęp: 30.11.2012).
 • Zin J. [2005], Szanse dla tradycyjnych i regionalnych przetworów mięsnych, cz. I, „Gospodarka Mięsna”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f33339-8c1f-4332-b6c7-a344fe7a6377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.