PL EN


2016 | 5 | 8 | 74-81
Article title

Telemedycyna na tle polskich regulacji prawnych – szansa czy zagrożenie?

Content
Title variants
EN
Telemedicine against the background of Polish legal rules - opportunity or threat?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów może być przyszłością medycyny. Tzw. telemedycyna jest również istotnym zagadnieniem legislacyjnym. W artykule analizie zostały poddane regulacje stanowiące postawę funkcjonowania tej dziedziny w polskim porządku prawnym. Szczególną uwagę poświęcono niedawnym pracom legislacyjnym tworzącym ramy nowego podejścia ustawodawcy do telemedycyny. Publikacja zawiera również ocenę skuteczności funkcjonowania ww. rozwiązań prawnych.
EN
Modern technology found in the diagnostic and treatment process of patients can be the future of medicine. This so-called “telemedicine” is also an important legislative issue. The article analyzes legal rules which are the cornerstone of this field in the Polish legal system. Special attention is placed on recent works devoted to the creation by the legislator of a new approach to the legal framework for telemedicine. The paper also contains an assessment of the effectiveness of the func-tioning of these legal solutions.
Year
Volume
5
Issue
8
Pages
74-81
Physical description
Dates
published
2016-12-31
online
2016-12-31
Contributors
  • Doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
author
  • Doktor nauk prawnych; prawnik specjalizujący się w problematyce prawa ochrony konkurencji i konsumentów
References
  • Czarnucha, M., Grabowski, M., Najbuka, P. i Kołkowski Ł. (red.). (2015). Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie. Raport sporządzony na zamówienie Telemedycznej Grupy Roboczej, Warszawa, s. 9.
  • Dercz, M. i Rek, T. (2014). Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  • KWE. (2008). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw. KOM(2008)689 w wersji ostatecznej, s. 3. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/PL/1-2008-689-PL-F1-1.Pdf.
  • Korytowska, A. (2009). Problem zgodności kodeksu etyki lekarskiej z Konstytucją RP. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, LXXI.
  • Zabrzycki, J. i Małecka-Massalska, T. (2010). Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdrowie publiczne, 4.
  • Zielińska, E. (2001). Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Warszawa: Liber.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f35f1f-c20a-4064-9409-d1daf690445f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.