PL EN


2016 | 26 | 1 | 7-26
Article title

Pseudonim jako znak towarowy

Title variants
EN
An alias as a trademark
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia istotną kwestię możliwości rejestracji pseudonimu jako znaku towarowego. Analiza orzecznictwa i poglądów doktryny pozwala na sformułowanie następujących wniosków. Po pierwsze, brak jest specyficznych regulacji dotyczących rejestracji pseudonimu jako znaku towarowego. W konsekwencji powoduje to, że judykatura tworzy reguły pozwalające na taką rejestrację. Po drugie, wskazać można wzajemne przenikanie się regulacji dotyczących ochrony dóbr osobistych i znaku towarowego. Powoduje to niejednolitość w kontekście materialnego i niematerialnego charakteru tego dobra. Po trzecie, pseudonim, podobnie jak inne dobra, podlega komercjalizacji. Powoduje to nadanie mu mieszanego charakteru, podobnie jak prawu do firmy, i przyznanie mu ekonomicznej wartości.
An article presents an studies of possibilities to register an alias as a trademark. The analyses of the doctrine and cases of Polish and European jurisprudence rise the following conclusions. Firstly, there is no special regulations which allows registrations alias as a trademark. As the consequence that’s the jurisprudencia who creates their own regulations. Secondly, we can observe insinuation of two legal systems – protecting the personal rights in civil law and trademarks. This can be problematic cos the jurisdiction of the court. Thirdly, the alias can also become distinctive per se which in consequence allowed to protect them as the surname as a trademarks in some circumstances. As far, we need to take in consideration the process of commercialization of this kind of personal rights which gives them the economic value.
Year
Volume
26
Issue
1
Pages
7-26
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Andrzejewski Marcin, Kostański Piotr, Komentarz do art. 131, [w:] Piotr Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 816-838.
 • Banasiuk Joanna, Sieńczyło-Chlabicz Joanna, The legal character of the image right in view of the theory of personal rights, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, nr 12, s. 30-38.
 • Bańko Mirosława (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Brzozowska Monika, Ochrona danych osobowych w sieci, Presscom, Wrocław 2012.
 • Buchalska Joanna, Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Czub Krzysztof, Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, nr 7, s. 151-168.
 • Czub Krzysztof, Wzory przemysłowe – nowa kategoria dóbr niematerialnych?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 10, s. 59-82.
 • Dmowski Stanisław [w:] Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 96-102.
 • Grzeszczak Teresa, Herb Habsburgów, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 7, s. 52-53.
 • Grzybczyk Katarzyna, Komercyjne wykorzystywanie dóbr niematerialnych, [w:] Maksymilian Pazdan (red.), Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 147-158.
 • Grzybowski Stefan, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957.
 • Grzybowski Stefan, System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
 • Jankowska Marlena, Autor i prawo do autorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Jendl Alfred, Prawo używania pseudonimów, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1939, nr 38, dodatek „Kuryer Prawniczy i Sądowy” nr 6, s. 18.
 • Konic Henryk, Prawo osobowe. Wykład porównawczy na tle praw podstaw obowiązujących w Polsce w zestawieniu z kodeksem szwajcarskim, cz. 1, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.
 • Kopaliński Władysław (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 • Kopff Andrzej, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, nr 20.
 • Kopff Andrzej, Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982, z. 100, s. 29-54.
 • Kordasiewicz Bogudar, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 1, s. 19-51.
 • Kot Dawid, Użycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1997, z. 68, s. 109-124.
 • Kubiak-Cyrul Agnieszka, Dobra osobiste osób prawnych, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Kumaniecki Kazimierz, Nazwisko i imiona, [w:] Kazimierz Kumaniecki, Jerzy S. Langrod, Szczęsny Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Księgarnia Powszechna, Kraków–Warszawa 1939, s. 199-208.
 • Lijowska Magdalena, Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 4, s. 713-799.
 • Litwin Józef, Od oznaczenia „NN” do imienia przesłaniającego, „Państwo i Prawo” 1951, z. 2, s. 262-273.
 • Litwin Józef, Pseudonim kupiecki, „Przegląd Prawa Handlowego” 1931, nr 4, s. 206-225.
 • Łakoma Sylwia, Zmiana nazwiska, „Jurysta” 2009, nr 2, s. 17-22.
 • Miklasiński Zenon, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001.
 • Nusbaum-Hilarowicz Tadeusz, Ochrona nazwiska i pseudonimu w rządowym projekcie noweli do austryackiego kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa i Administracyi. Rozprawy i Zapiski Literackie” 1911, s. 281-302.
 • Panowicz-Lipska Janina, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 • Pazdan Maksymilian [w:] Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 108-148.
 • Pazdan Maksymilian, Ogólny charakter dóbr osobistych, [w:] Marek Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1229-1234.
 • Pazdan Maksymilian, Osoby fizyczne, [w:] Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 557-625.
 • Piasecki Kazimierz, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarze Zakamycza, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Promińska Urszula, Znak towarowy, [w:] Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 259-385.
 • Promińska Urszula, Znaki towarowe i prawo ochronne, [w:] Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 389-542.
 • Pyziak-Szafnicka Małgorzata, Prawa majątkowe i niemajątkowe, [w:] Marek Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Radwański Zbigniew (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 821-828.
 • Rajkowski Rudolf, Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955.
 • Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, „Państwo i Prawo” 2007, z. 6, s. 19-31.
 • Skubisz Ryszard, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
 • Skubisz Ryszard, Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, [w:] Ryszard Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 655-764.
 • Szer Seweryn, Prawo cywilne. Część ogólna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967.
 • Szpunar Adam, Ochrona dóbr osobistych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 • Szpunar Adam, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1965, z. 3, s. 359-372.
 • Szymczak Mieczysław (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 • Wypiórkiewicz Andrzej [w:] Helena Ciepła [i in.], Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. I, Art. 1-352, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 2005, s. 59-77.
 • Zaporowski Piotr, Pseudonim w firmie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 6, s. 46-52.
 • Ziemianin Bronisław, Prawo cywilne. Część ogólna, Ars Boni et Aequi, Poznań 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f50aae-e002-4104-a3b0-4caad157f05a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.