PL EN


2017 | 8 | 1 | 235-259
Article title

Biografija uz prijevod: Hrvatski ilirac Medo Pucić o Adamu Mickiewiczu

Authors
Content
Title variants
EN
Biography with a Translation: Croatian Illyrian Medo Pucić on Adam Mickiewicz
PL
Biografia i przekład: chorwacki działacz okresu iliryzmu Medo Pucić o Adamie Mickiewiczu
Languages of publication
HR PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje i komentuje biografię oraz opis działalności literackiej chorackiego literata, Meda Pucicia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na biografię Adama Mickiewicza, którą przygotował w języku włoskim, wraz z przetłumaczonymi fragmentami Dziadów. cel pracy jest dwojaki: wyznaczyć paralelę pomiędzy dwójką sobie współczesnych, biorąc pod uwagę szerszy kontekst chorwacko-polskich związków literackich okresu lat 30. i 40. XiX wieku, oraz przedstawić znaczenie biografii jako historycznoliterackiego gatunku, tym bardziej, że powstała ona w czasowej synchronii, w celu nawiązania kulturalnej wzajemności. W tym świetle tekst Pucicia o Mickiewiczu, do tego napisany w oryginale w języku niesłowiańskim, nie jest przez czytelników włoskich odczytywany wyłącznie jako chorwacka wersja oddźwięku dzieła Mickiewicza wśród Słowian południowych, lecz jako ambitna realizacja idei pansłowiańskiej.
EN
This paper deals with and comments on the biography and description of the literary work of the croatian author of the Romantic period, Medo Pucić, with a special review of the biography of Adam Mickiewicz which he wrote in Italian, along with translations of excerpts from Forefathers’ Eve. The objective of the paper is twofold: to establish a parallel between the two contemporaries in the context of wider Croatian-Polish literary connections of the 1830s and 1840s as well as to establish the value of biography as a literary-historic genre, especially when it is written in temporal synchrony with an intent to establish cultural reciprocity. in that light Pucić’s text on Mickiewicz, originally written in a non-Slavic language for an Italian audience, is not read simply as a Croatian version of the impact of Mickiewicz’s work among the Southern Slavs, but as an ambitious implementation of the Pan-Slavic idea.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
235-259
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
 • Leksikografski zavod Miroslav Krleža
References
 • Banac I., 1990: Vjersko »pravilo« i dubrovačka iznimka: geneza dubrovačkog kruga »Srba katolika«. „Dubrovnik”, 1, 1 / 2, str. 188—189.
 • Blažina D., 2003: Mickiewicz u Hrvata: između legende, estetike i politike. U: Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Zagreb, Filozofski fakultet, str. 155—169.
 • Durković-Jakšić Lj., 1984: Mickiewicz i Jugosłowianie. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM .
 • Haler A., 1944: Novija dubrovačka književnost. Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod.
 • Ivanišin N., 1956: Pokretači i važniji suradnici dubrovačkog časopisa »Slovinac«. „Dubrovnik” 2, 4, str. 1—12.
 • Marković F., 1883: »Knez Medo Pucić«. Rad JAZU, 67, str. 125—206.
 • Prohaska D., 1916: Adam Mickiewicz i Medo Pucić. „Nastavni vjesnik”, 24, str. 340—353.
 • Stulli B., 1956: Tršćanska „Favilla” i Južni Slaveni. „Anali Jadranskog instituta”, 1, str. 7—82.
 • Stojan S., 1993: Ivan August Kaznačić. Dubrovnik, HAZU.
 • Stojan S., 1998: Preporoditeljska pregnuća Orsata (Meda) Pucića. „Dani hvarskog kazališta”, 24, str. 373—378.
 • Stojan S., 2005: Predgovor. U: O.M. Pucić et al.: Izabrana djela. Zagreb, Matica hrvatska, str. 295—303.
 • Šenoa A., 1875: Medo Pucić. „Vienac” 7, 22, str. 352—359.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0901e232-ba53-4d7a-8e26-449a4207f6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.