PL EN


2014 | 3 | 5-22
Article title

DENDROFLORA PARKU ZAMKOWEGO W UNIEJOWIE – STAN OBECNY I ZMIANY

Content
Title variants
EN
DENDROFLORA OF THE CASTLE PARK IN UNIEJÓW – CURRENT CONDITION AND CHANGES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The castle park in Uniejów was founded between 1860 and 1870. Today it has an area of 32 ha and 151 taxa of trees and shrubs, which consist of 101 native and non-native species of trees andbushes and 50 cultivated varieties. Owing to the natural character of trees found in most of the park area its dendroflora mainly consists of native species, of which Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis and Fagus sylvatica stand out because of their size. The most valuable taxa include Gymnocladus dioicus, Juglans nigra, Quercus macranthera, Taxodium distichum ans Platanus x hispanica. In the past there were some tree species which are not found in the park today, such as Corylus colurna, Malus prunifolia, Populus nigra ‘Italica’, or Tilia platyphyllos ‘Laciniata’. In the years 2013−2014, 62 taxa were added to the park dendroflora. They mainly consist of cultivated species of shrubs, mostly colourful varieties of Rhododendron. The revitalisation of the castle park that is now under way is aimed at preservation of its natural landscape, especially in its northern part that is covered by forest.
Year
Volume
3
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony Przyrody
 • dr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, kierunku Ochrona Środowiska i Studium doktoranckiego Ekologia i Ochrona Środowiska
References
 • Andrzejewski H., Kurowski J. K., Park zamkowy w Uniejowie. Ścieżka edukacyjno-turystyczna, Urząd Miasta, Uniejów 2004.
 • Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa 2000.
 • Chlebowski B. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Druk „Wieku”, Nowy Świat, Nr 61, Warszawa 1892.
 • Czekalski M., Różaneczniki, PWRiL, Warszawa 1991.
 • Drzał M., Parki w Polsce, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 1−2, 1975.
 • Fijałkowski D., Kseniak M., Parki wiejskie Lubelszczyzny, PWN, Warszawa 1982.
 • Hereźniak J., Mocarze czasu – pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2013.
 • Hieke K., Praktická dendrologie, SZN, Praha 1978.
 • Krantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Warszawa−Poznań 1980.
 • Kucharski L., Ochrona prawna starych drzew w województwie łódzkim – stan obecny i propozycje, [w:] Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Historia, stan obecny i wizja przyszłości, Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szklarska Poręba, 25−27 czerwca 2008, Sekcja Dendrologiczna PTB, Poznań 2008.
 • Kułak A., Sender J., The state of dendroflora preservation in urban and rural ex-manor park, Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 9, 2012.
 • Latowski K., Zieliński J., Parki wiejskie – wybrane zagadnienia geobotaniczne i kulturowe, [w:] M. Wojterska (red.), Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, przewodnik sesji terenowych 52 Zjazdu PTB, 24−28 września 2001, Poznań 2001.
 • Łuczak M., Rewaloryzacja dendrologiczna z wykazem zabiegów ochronnych i uzupełnień w drzewostanie parku zabytkowego w Uniejowie, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Łódź 2011.
 • Malicki M., Drzewa i krzewy parku przypałacowego w Maciejowcu, Rocznik Dendrologiczny 53, 2005.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Flowering plants and pteriodophytes of Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, PAN, Kraków 2002.
 • Ojrzyńska G., Zespół parkowo-zamkowy w Uniejowie. Projekt techniczny szaty roślinnej dla wybranych fragmentów obiektu, Urząd Gminy, Uniejów 2013.
 • Olaczek R., Parki wiejskie ostoją rodzimej flory leśnej, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 28 (2), 1972.
 • Olaczek R., Park w Uniejowie – zagadnienie regeneracji naturalnego zespołu roślinnego, Acta Univ. Lodz., Ser. II, 2, 1976.
 • Olaczek R., Funkcje parków wiejskich. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1978.
 • Piotrowska-Nosek K., Analiza historyczna. Park Zamkowy w Uniejowie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2003.
 • Seneta W., Dendrologia, PWN, Warszawa 1987.
 • Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Solon J., Ekologiczna rola martwego drewna w ekosystemach leśnych – dyskusja wybranych zagadnień w świetle literatury, raport z projektu „Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych 1999−2002”, www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/projekty/martwe_drewno/solon_drewno.pdf
 • Szczepanik-Janyszek M., Wiland-Szymańska J., Park przydworski w Mikuszewie – interesujący obiekt przyrodniczy Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXXII, Bot. 3, 2000.
 • Szymczak J., Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź−Uniejów 1995.
 • Truchan M., Sobisz Z., Parki podworskie wschodniej części Wysoczyzny Damnickiej, Słupskie Prace Botaniczne, 2, 2005.
 • Tybura-Nykiel W., Wykorzystanie różnorodności roślin Parku Uniejowskiego w edukacji ekologicznej, praca magisterska, Katedra Ochrony Przyrody UŁ, Łódź 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-8403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-090eaeaf-7ffc-4ffb-a358-81b0c93391ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.