PL EN


2013 | 5 | 3-8
Article title

Uczestnictwo nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej w międzynarodowych sieciach dostaw

Content
Title variants
EN
The Participation of the New EU Member States from Central Europe in International Supply Networks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Duży wpływ na dynamikę oraz strukturę sektorową i geograficzną handlu nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) mają międzynarodowe sieci dostaw. W konsekwencji zmieniła się również zasadniczo rola państw w międzynarodowym podziale pracy. Obecnie kraje specjalizują się nie tyle w produkcji konkretnych dóbr, ile w poszczególnych etapach produkcji. Skutkiem fragmentaryzacji produkcji jest także wzrost współzależności między poszczególnymi gospodarkami. W efekcie wzrost popytu w strefie euro przyczynia się nie tylko do wzrostu importu strefy euro z czterech analizowanych nowych państw członkowskich UE, ale także do zwiększenia obrotów handlowych między nimi, natomiast spadek popytu w strefie euro wpływa na obniżenie się dynamiki obrotów m.in. polsko-czeskich. Statystyki wartości dodanej wskazują, że zwiększającej się intensywności handlu realizowanego wewnątrz międzynarodowych sieci dostaw towarzyszy wzrost udziału zagranicznej wartości dodanej w eksporcie oraz wzrost importu dóbr i usług pośrednich wykorzystywanych w produkcji przeznaczonej na eksport. Zwiększającej się intensywności współpracy w ramach GSC towarzyszy także wzrost znaczenia usług.
EN
A very large impact on the dynamics and structure of the industry and geographical trade of new EU member states form Central Europe (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) have global supply chains (GSC). As a result, there has been a fundamental change in the role of states in the international division of labour. Currently, countries specialise not so much in the production of specific goods, but in various stages of production. The fragmentation of production has also increased interdependence between the economies. As a result, the growing demand in the eurozone stimulates not only imports from four mentioned new member states but also inter-regional trade. In turn, the decline in demand negatively affects the trade turnover, among others, between Poland and the Czech Republic. Statistics indicate the added value that the increasing intensity of trade within international supply chains is accompanied by an increase in the share of foreign value added in exports, and an increase in imports of intermediate goods and services used in export production. The growing intensity of cooperation within the GSC is also accompanied by the rising importance of services.
Year
Issue
5
Pages
3-8
Physical description
Dates
published
2013-09-2013-10
Contributors
  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09127cf4-c99a-40da-9e04-ac52074bafdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.