PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Apple consumers’ preferences on the example of the Poznań University of Life Sciences students

Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie preferencji konsumentów jabłek na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of this paper was to present the preferences of apple consumers (students) concerned on the functional and sensory apples’ quality features: the apple cultivar and taste, skin colour, fruit size and fruit firmness. The survey data were collected in the years 2009 and 2011 among 265 and 208 students of the Poznan University of Life Sciences. The respondents completed the survey questionnaires in presence of the researcher. The respondents could choose no more than three of the listed apple cultivars. Furthermore the respondents could choose one answer from each list of the preferable apples quality features (taste, skin colour, fruit size and firmness of flesh). The most preferred apple cultivars were: Lobo, Jonagold, Szampion, Golden Delicious and Cortland. The percentage of students whose did not know the name of the apple cultivar they consumed was high and it amounted to 17% in 2009 and 24% in 2011. Students preferred sweet-winy taste of apples, the red colour of fruit skin, with blush, the fruits of medium size and tough. The colour of apple skin was the least important quality feature – it did not matter for more than 1/3 of respondents, mainly males. The differences between males and females students appeared in taste of apple fruits and firmness of flesh. The sour taste of apples was preferred by relatively more males than females and for bigger percentage of males the taste of fruits was not important. More females preferred sweet and very sweet apples and tough.
PL
Celem pracy było przedstawienie preferencji konsumentów jabłek (studentów) w zakresie funkcjonalnych oraz sensorycznych cech jakościowych jabłek, takich jak: odmiana oraz smak, kolor skórki, wielkość owocu i twardość miąższu. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dwóch okresach: w 2009 roku (265 ankiet) oraz w 2011 roku (208 ankiet). Respondenci wypełniali ankietę w obecności osoby przeprowadzającej badanie. Studenci mogli wybrać maksymalnie trzy spośród wymienionych odmian jabłek lub jedną z odpowiedzi: „Nie wiem”, „Nie ma znaczenia”, „Nie jadam jabłek”, „Inne” i wpisać swoją propozycję. Ponadto respondenci mogli wybrać jedną odpowiedź z każdej listy dotyczącej preferencji w zakresie cech jakościowych jabłek (smaku, koloru skórki, wielkości owocu i twardości miąższu). Ulubionymi odmianami jabłek były: Lobo, Jonagold, Szampion, Golden Delicious i Cortland. Odsetek studentów, którzy nie znali nazwy ulubionych odmian jabłek był wysoki i wynosił 17% w 2009 roku oraz 24% w 2011 roku. Większość studentów preferowała słodko-winny smak jabłek, owoce koloru czerwonego, z rumieńcem, średniej wielkości oraz twarde. Cechą, która nie miała znaczenia dla relatywnie największego odsetka ankietowanych (ponad 1/3 ankietowanych), był kolor skórki. Różnice w preferencjach pomiędzy mężczyznami a kobietami pojawiły się w przypadku smaku jabłek oraz twardości miąższu. Kwaśny smak jabłek preferowało relatywnie więcej badanych mężczyzn, a dla większości z nich smak nie miał znaczenia. Więcej kobiet lubiło jabłka słodkie, bardzo słodkie oraz twarde.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Cyrek P., 2010. Kierunki zmian oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego i ich ograniczenia. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (3), 55-64.
 • Czech A., Grela E.R., 2003. Zwyczaje żywieniowe i częstotliwośćspożywania produktów od-żywczych wśród studentów uczelni lubelskich. Żywienie Człowieka i Metabolizm 30, 1/2, 81-85.
 • Czernyszewicz E., 2005. Badania marketingowe zakupów jabłek w Lublinie. In: Mater. XXV Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego. Limanowa, 91-97.
 • Czernyszewicz E., 2007. Wpływ cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych na preferen-cje konsumentów jabłek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE: Hor-ticultura 17, 2, 56-69.
 • Czernyszewicz E., 2008 a. Ważnośćwybranych cech jakościowych jabłek dla konsumentów. ŻywnośćNauka Technologia Jakość15, 1 (56), 114-125.
 • Czernyszewicz E., 2008 b. Zastosowanie analizy głównych składowych do opisu konsumenckiej struktury jakości jabłek. ŻywnośćNauka Technologia Jakość16, 2 (57), 119-127.
 • European apple and pear crop forecast. 2012. http://www.prognosfruit.eu [access: 09.05.2013].
 • Hepel M., 2011. Preferencje konsumentów owoców i warzyw na przykładzie studentów. Praca magisterska Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Poznań.
 • Jasiulewicz A., 2008. Wykorzystanie znajomości motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowej firmy do potrzeb nabywców. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 139-144.
 • Jesionowska K., Konopacka D., Płocharski W., 2007. Jakośćjabłek, preferencja konsumentów. Sad Nowoczesny 3, 65-67.
 • Kierczyńska S., 2010. Preferencje w konsumpcji owoców i warzyw na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rocz. Nauk. SERiA 12, 4, 171-176.
 • Kurzawiński J., 2001. Marketingowe badania konsumentów owoców. In: Marketing w ogrodnic-twie. Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, 97-100.
 • Licznar-Małańczuk M., Szewczuk A., Sosna I., Gudarowska E., 2001. Preferencje konsumentów przy zakupie owoców dla miasta Wrocławia. In: Marketing w ogrodnictwie. Akademia Rolni-cza w Lublinie, Lublin: 119-127.
 • Marzec-Wołczyńska T., 1996. Preferencja konsumentów a decyzje producentów. Ogrodnictwo 3, 13-15.
 • Maziarka M., 2005. Atrakcyjnośćodmian w ocenie sieci super- i hipermarketów. In: Mater. XXV Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego, Limanowa, 49-51.
 • Milewski R., Kwiatkowski E., 2008. Podstawy ekonomii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Pomologia. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych. 1994. Ed. A. Rejman, PWRiL, Warszawa.
 • Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów. Informacja sygnalna. 2008. GUS, Warszawa.
 • Roos E., Lachelma E., Virtanen M., Prattala R., Pietinen P., 1998. Gender, Socioeconomic status and family status as determinants of food behavior. Soc. Sci. Med. 46, 12, 1519-1529.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Nr 40. 2012. Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Sobkowiak J., 2009. Preferencje konsumentów owoców i warzyw na przykładzie studentów. Praca magisterska, WydziałEkonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-niu, Poznań.
 • Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykła-dach z medycyny. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Thompson G.D., Kidwell J., 1998. Explaining the choice of organic produce:cosmetic defects, prices, and consumer preferences. Am. J. Agr. Econ. 80, 277-287.
 • Tomala K., Jeziorek K., 2005. Jakich jabłek oczekująkonsumenci? Sad Nowoczesny 3, 6-8.
 • Wądołowska L., Babicz-Zielińska E., Czarnocińska J., 2008. Food choice models and their rela-tion with food preferences and heating frequency in the Polish population: POFPRES study. Food Policy 33, 122-134.
 • Zmarlicki K., 1995. Znajomośćodmian jabłek jako element strategii ich marketingu. In: Mater. ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nauka praktyce ogrodniczej”. Lublin, 103-106.
 • Zmarlicki K., 2001. Preferencje konsumentów a podażowoców w punktach sprzedaży detalicz-nej. In: Marketing w ogrodnictwie. Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, 101-105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09314b98-a51c-407e-b988-8f38acfcec9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.