PL EN


2010 | 1 | 7-25
Article title

Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa : znaczenie gospodarki społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Prerequisites for Satisfactory Performance of Society : the Question of Social Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu zawarto określenie społeczeństwa dobrze funkcjonującego i jego uwarunkowań. Druga część została poświęcona charakterystyce społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza jego "słabym punktom", czyli zagrożeniom występującym w rozmaitych sferach życia społecznego. Następnie wskazano na obszary niezbędnych interwencji. W przekonaniu autorki instytucje gospodarki społecznej mogą i powinny odegrać istotną rolę w rozwoju społeczeństwa dobrze funkcjonującego poprzez ułatwianie osiągania pożądanego ładu społecznego, wpływanie na wzrost kapitału społecznego, uczestniczenie w procesach socjalizacji do przedsiębiorczości i edukacji obywatelskiej. Temu zagadnieniu - aktualnemu i potencjalnemu znaczeniu podmiotów gospodarki społecznej w kształtowaniu dobrze funkcjonującego społeczeństwa w Polsce - została poświęcona ostatnia część artykułu zawierająca pewne rekomendacje.(abstrakt oryginalny)
EN
In the first part of the article, the definition of well functioning society and its prerequisites have been developed. Its second part has been devoted to the characteristics of Polish society, predominantly its weaknesses, that is threats emerging in various spheres of social life. Consecutively, the fields of necessary interventions have been indicated. The author is convinced that institutions of social economy are able and should play critical role in society development, operating effectively through facilitating achievement of desired social order, influencing on the growth of social capital, participating in socialisation processes as well as in entrepreneurship and citizen education. The final part of the article with certain recommendations has been devoted to that issue: the present and potential role the social economy entities play in order to achieve satisfactory performance of Polish society. (original abstract)
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich [2010], BS/16/2010, CBOS, Warszawa, dostępne na: http://www. cbos.com.pl/SPISK0M.P0L/2010/K_016_10.PDF
 • Baumann Z. [2000], Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Centeno M. A. [2005], Liberalism and the Good Society in the Iberian World,"The Annals of The American Academy of Political and Social Science", No. 610, March.
 • Cieślak A. [2009], Jak bogato to na Mazowszu, "Rzeczpospolita" (3.11.2009).
 • Czapiński J. [2009], Postawy wobec dobra wspólnego, [w:] Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, raport. J. Czapiński i T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński J. [2009], Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie, opinie społeczne, [w:] Diagnoza Społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, raport. J. Czapiński i T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dahrendorf R. [1993], Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, Warszawa.
 • Domański H. [2010], Nowe ogniwa nierówności edukacyjnych w Polsce, "Studia Socjologiczne", 1/2010 (196).
 • Działalność społeczna Polaków [2010], BS/10/2010, CBOS Warszawa, dostępne na: http://www.cbos.com.pl/SPISK0M. P0L/2010/K_010_10.PDF (16.07.2010).
 • Frieske K. [2004], Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Giddens A. [2003], Stanowienie społeczeństwa, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Giza-Poleszczuk A. [2007], Dobre rządzenie i debata publiczna, "Zarządzanie Publiczne", nr 01/2007.
 • Graefe P. [2001], Whose Social Economy? Debating State Practices in Quebec,"Critical Social Policy", Vol. 21(1).
 • Golczyńska-Grondas A. [2001], Transformacja, degradacja czy kryzys tożsamości, [w:] (Żyć )Na marginesie wielkiego miasta, praca zbiorowa pod redakcją W. Warzywody-Kruszyńskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grotowska-Leder J. [2001], Łódzkie enklawy biedy: Aspekt przestrzenny i dynamiczny, [w:] (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, praca zbiorowa pod redakcją W. Warzywody-Kruszyńskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Halamska M. [2007], Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Kojdera, Wyd. WAM, PAN, Kraków.
 • Henslin J. M. [1999], Sociology. A Down-to Earth Approach, Allyn and Bacon, Boston.
 • Inkeles A. [1984], Nowoczesność indywidualna-problemy i nieporozumienia, [w:] Tradycja i nowoczesność, J. Szacki (red.), PWN, Warszawa.
 • Jessop B. [1997], Capitalism and its Future: Remarks on Regulation Government and Governance, "Review of International Political Economy", 4(3).
 • Karwińska A., Wiktor D. [2008], Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna Teksty 2008, Warszawa.
 • Karwińska A. [2008], Social Economy to Deal with Social Exclusion in Poland, Ekonomski Horizonti, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski Fakultet, godina IX, broj 1-2.
 • Karwińska A., Lenartowicz K. [2008], Odzyskiwanie przestrzeni. Przestrzenno-kulturowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych, [w:] Nowa Przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, pod. redakcją Z. Rykla, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Karwińska A. [w druku], Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kojder A. [2007], Jedna Polska? Problem i jego konkretyzacja, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Kodera, Wyd. WAM, PAN, Kraków.
 • Kooiman J. [2008], (Współ)rządzenie socjopolityczne, "Zarządzanie Publiczne", nr 3(5)/2008.
 • Kozielecki J. [1988], O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa.
 • Krossa A. S. [2009], Conceptualizing European Society on NonNormative Grounds. Logic of Sociation Glocalization and Conflict, "European Journal of Social Theory", 12(2).
 • Kwaśnicki W. [2005], Ekonomia (gospodarka) społeczna, dostępne na: http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/gospodarka_spoleczna.pdf (30.03.07)
 • Kymlicka W. [2006], Left Liberalism Revisited, [in:] Christine Sypnowich (ed.), The Egalitarian Conscience. Essays in Honour of G. A. Cohen, Oxford United Press, Oxford.
 • Marody, M. [1999], Trzy Polski, [w:] EU-monitoring III. Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa pod redakcją J. Hausnera i M. Marody, Warszawa.
 • Marshall T. H. [1950], Class, Citizenship and Social Development, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Aksjologia, [2005], dostępne na: www.npr.gov.pl (07.10.2005).
 • Offe C. [1996], Modernity and the State: East, West; Polity Press, Cambridge.
 • Offe C. [2010], Inequality and the Labor Market. Theories, opinions, models and practices of unequal distribution and how it can be justified, dostępne na: http://www.prin- ceton.edu/csdp/events/Offe042910/Offe042910.pdf (07.10.2010).
 • Panek T. [2009], Wysokość i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach domowych, [w:] Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, raport. J. Czapiński i T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Panek T. [2009], Kształcenie dzieci, [w:] Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, raport. J. Czapiński i T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Panek T. Ubóstwo i nierówności dochodowe, [w:] Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, raport. J. Czapiński i T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Parsons T. [1966], Societies; Evolutionary and Comparative Perspectives, Prentice-Hall, Englewoods Cliffs.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [2009], red. naukowa M. Boni, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny [2010], Komunikat z badań, BS/60/2010, CBOS, Warszawa, dostępne na: http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2010/K_060_10.PDF (18.07.2010).
 • Roczniki statystyczne województw 2009 [2010], źródło: płyta wydana przez Urząd Statystyczny w Krakowie z okazji XXXI Sympozjum Naukowego z cyklu Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane 14-16 maja.
 • Sciortino G. A. [2010], Single Societal Community with Full Citizenship for All; Talcott Parsons Citizenship and Modern Society, "Journal of Classical Sociology", No. 10.
 • Szczepański M. S. [2006], Ani Elizjum ani Hades, Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie, red. J. Wasilewski, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Sztompka P. [2004], Dekalog obywatela, "Gazeta Wyborcza", sobota-niedziela 10-11 stycznia 2004.
 • Toczyski W. [2006], Zalety gospodarki wspólnotowej, [w:] "Pomorski Przegląd Gospodarczy", dostępne na: http://www.midwig.woj-pomorskie.pl/assets/files/SPOLECZENSTWO/W_str_pomorsk_wspoln_obyw-PPG2006.pdf
 • Touraine A. [2005], From Understanding Society to Discovering the Subject,"Anthropological Theory", Vol. 2(4).
 • Wijemanne E. L., Wanigasekera E. [1985], Potrzeby - ich percepcja i ekspresja: Doświadczenia Sri Lanki, [w:] Cele, procesy i wskaźniki rozwoju. Konteksty i wyzwania, Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Polska 2000 nr 2(X).
 • Wnuk-Lipiński E. [2004], Świat międzyepoki, Wyd. ZNAK, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.
 • Wygnański J. J. [2009], O ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, instytucje, kompetencje, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin, dostępne na: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/biblioteka_eS_pliki/zachodniopomorska_ bibl_es/O_ekonomii_spolecznej.pdf (01.07.2010).
 • Zaufanie społeczne [2010], Komunikat z badań, BS/29/2010, CBOS Warszawa, dostępne na: http://www.cbos.com.pl/SPISK0M.P0L/2010/K_029_ 10.PDF 16.07.2010 (16.07.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0932d6c2-f985-4a3c-9fe9-b5f4f892d794
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.