PL EN


2013 | 99 | 241-250
Article title

Znaczenie przywództwa w procesie zarządzania organizacjami o strukturach zhierarchizowanych

Authors
Title variants
EN
The Importance of Leadership in the Management of Organizations with Hierarchical Structures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przywództwo w organizacjach jest jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych we współczesnej literaturze. Pojęcie przywództwa oraz fenomen tego zjawiska wciąż wydają się niewystarczająco opisane. Jednocześnie przywództwo jest jednym z istotniejszych elementów prowadzących do sukcesu organizacji. Efektywni przywódcy często potrafią przygotować organizację na kolejne wyzwania otoczenia. Brak przywództwa w określonych sytuacjach lub też nieodpowiednie przywództwo mogą w krótkim okresie doprowadzić dobrze funkcjonującą organizację do kryzysu. Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest niezwykle istotne dla organizacji. W artykule postawiono hipotezę, że są takie cechy przywódcy, które są szczególnie korzystne w procesie zarządzania organizacjami o strukturach zhierarchizowanych oraz takie, które są w tym procesie mniej istotne.
EN
Leadership in organizations is one of the most important issues discussed in the contemporary literature. The concept of leadership and the phenomenon of this phenomenon still appear to be insufficiently described. At the same time leadership is one of the most important elements for success of the organization. Efficient leaders often able to prepare the organization for the next challenges of the environment. Lack of leadership in certain situations or inappropriate leadership may in the short term lead to a well-functioning organization crisis. Understanding what the leadership is extremely important for the organization. This article has been hypothesized that such features are the leaders that are particularly beneficial in the management of organizations with hierarchical structures and those that are in the process less important.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Adair J., Anatomia biznesu. Przywództwo, Studio EMKA, Warszawa 2000.
 • Frączkiewicz A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE, Katowice 2009.
 • Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.
 • Malinowski P., Działania lidera-dowódcy kluczem do efektywności organizacji zhierarchizowanej, [w:] W. Kieżuń, J. Wołejszo, S. Sirko (red. nauk.), Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, t. I, AON, Warszawa 2013.
 • Mrówka R., Przywództwo w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Palmer Russell E., Przywództwo doskonałe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Peter P., Northouse P., Northouse G., Leadership. Theory and Practice, Sege, London 2010.
 • Rola-Jarzębowska A., Teoria złożoności przywództwa jako zintegrowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, [w:] E. Skrzypek (red.), Metody zarządzania zintegrowanego, UMCS, Lublin 2012.
 • Rowitz L., Public Health Leadershp. Putting Principles into Practice, Jones and Barlett, London 2001.
 • Schneider M., Somers M., Organizations as complex adaptive systems. Implications of complexity theory for leadership research, "The leadership Quarterly" vol. 17(4)/2006.
 • Szulc B. (red.), Przywództwo w dowodzeniu wojskami lądowymi RP, cz. I, AON, Warszawa 2001.
 • Vries E., Bakker-Pieper A., Osstenveld W., Leadership = communication? The relations of Leader's Communication Styles with Leadership Styles, Knowledge Sharing and Leadership outcomes, "Journal of Business and Psychology" nr 10/2009.
 • Wolniak R., Cechy przywódcze managerów a doskonalenie zarządzania jakością, [w:] E. Skrzypek (red.), Metody zarządzania zintegrowanego, UMCS, Lublin 2012, s. 132-133.
 • Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-093692e0-1426-4aea-b442-26c3fb9345a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.