PL EN


2018 | 25 | 177-189
Article title

Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
Educational indications in the contemporary teaching of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne dokumenty Kościoła, nawiązując do tradycji wcześniejszych, chętnie podejmują temat wychowania, zarówno mając na uwadze wychowanie ogólne człowieka, jak i wychowanie religijne. Zagadnienie to jest również częstym tematem wypowiedzi papieży, jak i refleksji katechetycznej. Opracowanie prezentuje panoramę posoborowego nauczania Kościoła zarówno dotyczącą określenia i istoty wychowania, relacji między wychowawcą a wychowankiem, jak i określającą cele wychowawcze i sposoby ich osiągnięcia. Zebrane wypowiedzi składają się na całościową wizję wychowawczą charakteryzującą się szacunkiem dla procesu wychowania, ale i wychowanków, a także odnoszącą ich zarówno do doczesnego, jak i wiecznego celu wychowania.
EN
The contemporary documents of the Church, referring to earlier traditions, willingly take up the subject of nurturing. The subject discusses both general and religious education. This issue is also a frequent topic of the Pope’s statements as well as catechetical reflections. The study presents a plethora of the post-Conciliar Church teaching about the definition and the essence of education, the relationship between the educator and education defining educational goals and the ways to achieve them. The statements build a comprehensive educational vision characterized by the respect for the process of upbringing and foster children. It also refers to the purpose of education, both temporal and eternal.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.
 • Bibliografia katechetyczna 1945–1995. Oprac. Roman Murawski, Ryszard Czekalski, Jacek Tochmański. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 1999.
 • Bibliografia katechetyczna 1996–2000. Oprac. Ryszard Czekalski, Roman Murawski. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2002.
 • Bibliografia katechetyczna 2001–2010. Oprac. Ryszard Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2012.
 • Benedykt XVI. „List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008)”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 4 (2008): 4.
 • Dziekoński, Stanisław. Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2004.
 • Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
 • Franciszek. „Rodzice nie mogą rezygnować z wychowywania dzieci. Audiencja generalna 20 maja 2015 r.”. Dostęp 30.04.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_20052015.html.
 • Jan Paweł II. „Audiencja dla biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, przybyłych z wizytą «ad limina apostolorum», Watykan, 28 października 1983”. W: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, 235. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego. Rzym, 1979. Dostęp 27.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html.
 • Jan Paweł II. „List apostolski «Parati semper» Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży”. Dostęp 30.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html.
 • Jan Paweł II. „List do rodzin, Watykan 1994”. Dostęp 30.10.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
 • Jan Paweł II. „Prymat wartości moralnych. Do nauczycieli i studentów w Glasgow, 1 VI 1982”. W: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. T. 3. Cz. 2 1982, red. P. Nitecki, J. Skwara, W. Szymczak, 652. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
 • Jan Paweł II. „Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Paryż, 2 czerwca 1980”. W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 10 Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz. 2 Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu, 99–108. Kraków: Wydawnictwo M, 2008.
 • Jan Paweł II. „Przemówienie wygłoszone podczas audiencji dla członków Rady Światowej Unii Nauczycieli Katolickich 28 kwietnia 1992 r.”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 10 (1992): 15.
 • Jan Paweł II. „Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami, León (Nikaragua), 4 marca 1983”. W: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, 230. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002;
 • Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa, 2001.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1997.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. „Ogólna instrukcja katechetyczna «Directorium Catechisticum Generale»”. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik. T. 2, 91–192. Warszawa, 1985.
 • Mastalski, Janusz. „Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II”. Verbum Vitae 21 (2012), 253–271.
 • Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza i kultura”. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. Józef Stala, 19–71. Tarnów: Biblos, 2003.
 • Murawski, Roman. „Wiara a wychowanie”. Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014): 59–71.
 • Pius XI. Encyklika Jego Świątobliwości Piusa XI z Boskiej Opatrzności papieża do patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy, żyjących w zgodzie i jedności ze Stolicą Apostolską i do wszystkich wiernych katolickiego świata O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”. Warszawa: Te Deum, 1999.
 • Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 313–324. Poznań: Pallottinum, 1986.
 • Sobór Watykański II. „Dekret o apostolstwie świeckich «Apostolicam actuositatem» (18.11.1965)”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 377–401. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Tarnowski, Janusz. „Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 303–312. Poznań: Pallottinum, 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09375b84-7cea-4268-96df-d19a5f2dde27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.