PL EN


2019 | vol. 63, nr 12 | 138-151
Article title

The importance of state aid in rebuilding the sector potential using the example of EU maritime shipping

Content
Title variants
PL
Znaczenie pomocy publicznej w odbudowaniu potencjału sektora na przykładzie unijnej żeglugi morskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Maritime transport is an essential element of economic expansion. The fleet under the national flag enables the diversification of supply routes, and creates opportunities for the development of new areas of economic activity based on sea resources. Despite these obvious advantages the fleet registered under the EU flags is getting smaller. The aim of the article is: (1) an analysis of the importance of national fleets for the EU economy and reasons for the fleet reduction in the national registers, (2) assessment of the effects of the admissible state aid to maritime transport in the EU, (3) identification of factors positively affecting the potential of national fleets. The research was carried out using a critical analysis of literature and an econometric model with many variables explaining the phenomenon using the classical least squares method. The research results indicate that the use of protectionist policy tools does not bring the expected results, and the impact of market factors is more visibly reflected in the size of the fleets registered under the national flags than in the state aid.
PL
Transport morski jest niezbędnym elementem ekspansji gospodarczej. Flota pod narodową banderą umożliwia dywersyfikację dróg zaopatrzenia, a ponadto stwarza możliwości rozwoju nowych obszarów aktywności gospodarczej opartych na zasobach morza. Mimo to, flota zarejestrowana pod banderami unijnymi jest coraz mniejsza. Celem artykułu jest: (1) analiza znaczenia flot narodowych dla gospodarki unijnej i przyczyn redukcji flot w narodowych rejestrach, (2) ocena efektów dopuszczalnej w UE pomocy publicznej dla transportu morskiego, (3) wskazanie czynników pozytywnie wpływających na potencjał flot narodowych. Badania zrealizowano, wykorzystując analizę krytyczną literatury oraz model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi zjawisko, z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Wyniki badań wskazują, że stosowanie narzędzi polityki protekcjonistycznej nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a czynniki rynkowe w większym stopniu niż pomoc publiczna znajdują odbicie w wielkości flot zarejestrowanych pod banderami narodowymi.
References
 • Aczel, A. D. (1989). Complete Business Statistics. Homewood, IL: Irwin Professional Publishing.
 • Baird, A. J. (2003). Global Strategy in the Maritime Sector: Perspectives for the Shipping and Ports Industry. Retrieved from http://scholar.google.pl/scholar_url?url=http://www.oea.org/cip/english/docs/ecommittee/past_meetings/ordinary_meetings/3meeting_mexico03/4_global_segy_maritime_sector.doc&hl=pl&sa=X&scisig=AAGBfm1zK0IfTpRZ4hqaJ4-z9WdJ6EhMQ&nossl=1&oi=scholarr
 • Brand, A. E. (2007). Elements of shipping. New York: Routledge.
 • Celik, M., & Kandakoglu, A. (2012). Maritime policy development against ship flagging out dilemma using a fuzzy quantified SWOT analysis. Maritime Policy & Management, 39(4), 401-421. Retrieved from https://doi.org/10.1080/03088839.2012.689876
 • Commission Communication (97/C 205/05). (1997). Community guidelines on State aid to maritime transport.
 • Commission Communication (2009/C 132/06). (2009). Communication from the Commission providing guidance on State aid to ship management companies. Official Journal of the European Union (C 132/6).
 • Commission Communication (2017/C 120/03). (2017). Communication from the Commission updating the annex to Commission Communication C(2004) 43 – Community guidelines on State aid to maritime transport. Official Journal of the European Union (C 120/10).
 • Commission Communication C(2004) 43. (2004). Community guidelines on State aid to maritime transport.
 • Commission of the European Communities (89) 266 final. (1989). A future for the Community shipping industry: Measures to improve the operating conditions of Community shipping.
 • Cullinane, K., Notteboom, T., Sanchez, R., Wilmsmeier, G. (2012). Costs, revenue, service attributes and competition in shipping. Maritime Economics & Logistics, 14(3), 265-273. https://doi.org/10.1057/mel.2012.7
 • European Commission. (n.d.). State aid scoreboard 2018. Retrieved from https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
 • Eurostat. (2019). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Haralambides, H. E. (1996). The economic impact of shipping on the national economy. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/267700072_THE_ECONOMIC_IACT_OF_SHIPPING_ON_THE_NATIONAL_ECONOMY
 • Kujawa, J. (1999). Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Maddala, G. S. (2013). Ekonometria. Warszawa: WN PWN.
 • Meersman, H., Voorde, E. van de Vanelslander, T. (2009). Future challenges for the port and shipping sector. London: Informa Law.
 • Niavis, S., Papatheochari, T., Kyratsoulis, T., Coccossis, H. (2017). Revealing the potential of maritime transport for ‘Blue Economy’ in the Adriatic-Ionian Region. Case Studies on Transport Policy, 5(2), 380–388. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.03.002
 • Nowak, E. (1994). Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Warszawa: PWN.
 • Oxford Economics. (2017). The economic value of the EU shipping industry. 2017 update. A report for the European Community Shipowners’ Associations (ECSA). London: Oxford Economics Ltd.
 • UNCTADstat. (2019). Retrived from https://unctadstat.unctad.org/EN/
 • Valentine, V. F., Benamara, H., & Hoffmann, J. (2013). Maritime transport and international seaborne trade. Maritime Policy & Management: The Flagship Journal of International Shipping and Port Research, 40(3), 226-242. http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2013.782964
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-093c1d7e-0fe5-4ddc-b43f-299acd319a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.