PL EN


2018 | 6 | 57-72
Article title

Zróżnicowanie wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation in expenditure on insurance in households
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badania jest ukazanie zróżnicowania wydatków na ubezpieczenia w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce. Materiał badawczy stanowiły dane z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w latach 2004 i 2014. Do określenia zależności wydatków na ubezpieczenia od: dochodu rozporządzalnego na osobę, wielkości gospodarstwa domowego, wykształcenia, wieku oraz płci głowy gospodarstwa domowego, grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstwa i klasy miejscowości zamieszkania wykorzystano metody analizy korelacji i wariancji. Czynnikami najsilniej wpływającymi na wydatki na ubezpieczenia okazały się dochód rozporządzalny na osobę oraz wykształcenie głowy gospodarstwa domowego.
EN
The aim of the research is to present the differentiation of expenditure on insurance in various types of Polish households. Research material consisted of data from surveys of household budgets conducted by Statistics Poland in the years 2004 and 2014. Correlation and variance analysis were used to determine the dependence of insurance expenditure on: disposable income per capita, household size, education, age and sex of the head of the household, household socio-economic group and class of the place of residence. The factors which had the greatest impact on insurance expenditure were disposable income per capita and education of the head of the household.
Year
Issue
6
Pages
57-72
Physical description
Dates
published
2018-06-28
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Adrych-Brzezińska, I. (2015). Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (2), 19—34.
 • Bagińska, E. (2015). Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. — geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (2), 3—18.
 • Beck, T., Webb, I. (2003). Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries, World Bank Economic Review, 17(1).
 • Bednarczyk, T. H. (2011a). Działalność sektora ubezpieczeniowego a wzrost gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 228, 23—30.
 • Bednarczyk, T. H. (2011b). Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4).
 • Bednarczyk, T. H., Jańska, A. (2013). Ubezpieczenie jako metoda ograniczania ryzyka szkód środowiskowych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, (2), 45—59.
 • Berekson, L. L. (1972). Birth order, anxiety, affiliation and the purchase of life insurance. Journal of Risk and Insurance, (39).
 • Borkowski, B., Stańko, S. (2010). Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Roczniki Nauk Rolniczych, 97(2).
 • Duker, J. M. (1969). Expenditure for life insurance among working-wife families. Journal of Risk and Insurance, (39).
 • Garczarczyk, J., Mocek, M., Skikiewicz, R. (2014). Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury. Warszawa: CeDeWu.
 • Garczarczyk, J., Mocek, M. (2013). Stan koniunktury a czynniki kształtujące zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych. Handel Wewnętrzny, (nr specjalny marzec—kwiecień), 37—52.
 • Grodź, M., Gajda, D. (2012). Ubezpieczenia rolnicze i świadomość ubezpieczenia rolników. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), 99—110.
 • GUS. (2005). Badania budżetów gospodarstw domowych w 2004 roku, dane niepubl.
 • GUS. (2015). Badania budżetów gospodarstw domowych w 2014 roku, dane niepubl.
 • GUS. (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 roku. Warszawa: GUS.
 • Hammond, J. D., Houston, D. B., Melander, E. R. (1967). Determinants of household life insurance premium expenditure: an empirical investigation. Journal of Risk and Insurance, (34).
 • Kowalewski, E., Ziemiak, M. P. (2015). Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy, cz. 1. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (3), 21—52.
 • Kulesza, M. (2013). Analiza zależności wskaźników sytuacji gospodarczej Polski od wskaźników innych państw UE. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, (15), 25—48.
 • Lee, C. L., Ferber, R. (1980). Acquisition and accumulation of life insurance in early married life. Journal of Risk and Insurance, (47).
 • Lemkowski, M. (2002). Materialna ochrona konsumenta. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 64(3), 67—96.
 • Luszniewicz, A., Słaby, T. (1997). Statystyka stosowana. Warszawa: PWE.
 • Malinowska, K. (2014). Consumer protection in e-insurance in European Union law. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4), 39—56.
 • Musiał, M. (2015). Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem w procesie gospodarowania finansami osobistymi. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74), 723—732.
 • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (2006). Statystyka — elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Outreville, F. J. (1996). Life Insurance Markets in Developing Countries. The Journal of Risk an Insurance, 63(2).
 • Shotick, J. A., Showers, V. E. (1994). The effect of household characteristics on demand for insurance: a tobit analysis. Journal of Risk and Insurance, (64).
 • Strupczewski, G., Thlon, M. (2014). Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (3), 31—56.
 • Śliwiński, A. (2011). Popyt na ubezpieczenia na życie w świetle badań światowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (175).
 • Truett, L. J., Truett, D. B. (1990). The demand for life insurance in Mexico and the United States: a comparative study. Journal of Risk and Insurance, (57).
 • Wątroba, J. (2004). Analiza wariancji. Materiały kursowe. Kraków: Statsoft.
 • Wicka, A. (2015). Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych rolników w latach 2009—2013. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5).
 • Zeitz, E. N. (2003). An examination of the demand for life insurance. Risk Management and Insurance Review, 6(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09414540-17a0-49af-8740-7ba7f87594d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.