PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 79-96
Article title

Szanse integralnego rozwoju i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym w świetle nowej Podstawy Programowej

Title variants
EN
The Chances of Integral Development and Upbringing of a Child in Early-School Age in the Light of New Core Curriculum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według K. Ostrowskiej integralny rozwój człowieka to „całościowy zewnętrzny i wewnętrzny rozwój człowieka i przystosowanie do życia według przyjętego wzoru”. Jak pisze K. Chałas: „Ów integralny rozwój stanowi priorytetowy cel zabiegów edukacyjnych. Przez integralny rozwój człowieka będziemy rozumieć rozwój wszystkich warstw człowieka, wzajemnie ze sobą zintegrowanych i przenikających się, prowadzący w projekcie życia do pełni człowieczeństwa”. Integralne wychowanie sprowadza się do dynamizowania równomiernego rozwoju posczególnych warstw życia i funkcjonowania człowieka, wzajemnego ich przenikania poprzez urzeczywistnianie wartości, które w naturalny sposób są „związane” z poszczególnymi warstwami: biologiczną, psychiczną, społeczno-moralną, kulturową, światopoglądową. Powstaje więc pytanie: W jakim stopniu Podstawa Programowa dla I etapu edukacyjnego stwarza szanse integralnego rozwoju i wychowania? Odpowiedź sprowadza się do ustalenia struktur wartości zawartych w celach szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz w treściach nauczania.
EN
According to Ostrowska, integral development is the holistic, internal and external development of a person and adaptation to life according to the pattern. As Chałas writes, this integral development becomes the priority target of all educational actions. By integral development we understand the development of every layer of human being, integrated with each other and penetrating each other, leading to the fullness of humanity in the project of life. Integral education should dynamize the development of all of the layers of human life and functions, mutual penetration through realization of values, which naturally are connected to particular layers: biological, psychic, social-moral, cultural, worldview layer. So the question arises: How Core Curriculum for the first educational stage gives chances of integral development and education? The answer to this question comes down to the establishment of structures of values included in school's aims in the area of early-school education and in the content of teaching. In the article there will be shown the outcome of the analysis.
Year
Volume
Issue
2
Pages
79-96
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Chałas K., Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce–Lublin: Wydawnictwo Jedność 2011.
  • Chałas K., Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
  • Hildebrand D.V., Kłoczowski J.A., Paściak J., Tischner J., Wobec wartości, Poznań: W drodze 1984.
  • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004.
  • Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, Gdańsk: Rubikon 1994.
  • Piwowarski W. (red.), Słownik Katolickiej nauki społecznej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1993.
  • Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego. Załącznik nr 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0942643f-a03b-4b32-b8b9-da183888ac23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.