PL EN


2014 | 39 | 432-442
Article title

Ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju

Authors
Content
Title variants
EN
The Assessment of the Ability of Funding the Development of Podkarpackie Municipalities in Comparison to the Rest of the Country
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród narzędzi stosowanych przez samorządy na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego ważne miejsce zajmują instrumenty wydatkowe. Do tej grupy działań zaliczyć można podej-mowaną przez władze gminne działalność inwestycyjną z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej. Aktywność inwestycyjna gmin determinowana jest w dużym stopniu uwarunko-waniami finansowymi. Celem artykułu jest ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej gmin. Analizą objęto gminy województwa podkarpackiego, charakteryzując ich zdolność finansowania inwesty-cji oraz zakres realizowanej działalności inwestycyjnej, na tle pozostałych polskich gmin. W wyniku analizy wykazano, że potencjał inwestycyjny gmin Podkarpacia pozostawał na poziomie zbliżonym do średniej krajowej. W analizowanym okresie można zauważyć spadek możliwości inwestycyjnych gmin w 2009 roku, a następnie w roku 2012. Spadkom potencjału inwestycyjnego towarzyszyło obniżanie się udziału dochodów własnych w dochodach budżeto-wych gmin. Średni poziom wskaźnika dochodów własnych w gminach Podkarpacia odbiegał znacznie od wartości charakterystycznych dla pozostałych gmin w kraju. Udział wydatków inwe-stycyjnych w wydatkach ogółem, zarówno w gminach Podkarpacia, jak i pozostałych polskich gminach, w latach 2008–2011 wzrastał, natomiast w 2012 roku we wszystkich badanych gminach wystąpił jego znaczący spadek. W badanym okresie przeważająca część gmin korzystała z docho-dów zwrotnych. W związku z finansowaniem wydatków inwestycyjnych w badanym okresie rosło zadłużenie gmin. Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce realizując zadania, sięgają coraz częściej do zwrotnych źródeł zasilania finansowego.
EN
Expense means are one of the most important measures taken by local governments to boost economic development. Investing activities undertaken by the municipal authorities in the field of technical and social infrastructure belong to this group. The investment activity of the municipali-ties is largely determined by financial capabilities. The purpose of this article is to assess the possibility of financing the development of munic-ipalities. The analysis included Subcarpathian municipalities, by characterizing their ability to finance investment and the scope of its investment activities compared to other Polish communi-ties. The analysis showed that the investment potential of Subcarpathian municipalities remained close to the national average. Due to the financing of investment expenditure in the considered period indebtedness of municipalities was growing. There’s a significant decline in the municipali-ties investment capabilities In the analyzed period in 2009, then in 2012. The decrease in invest-ment potential was accompanied by decline in the share of own income in the budget revenues of municipalities. The average level of the ratio of own income in Subcarpathian municipalities di-verged significantly from the characteristic values for the other the municipalities in the country. The share of capital expenditure in total expenditure increased, both in the municipalities of Sub-carpathian region, as well as the other Polish municipalities in 2008–2011, while in 2012 all sur-veyed municipalities noticed its significant decrease. In the analyzed period the major part of the municipalities use the feedback income more and more frequently.
Year
Issue
39
Pages
432-442
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Dolnicki B., 2012, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwa-runkowania, finanse i procedury, DUO-TON, Szczecin.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), 2002, Samorządowa polityka społeczna, TWP, Warszawa.
 • Kożuch A., 2011, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Wyd. elektroniczne: www.isp.uj.edu.pl.
 • Kudłacz T., 2008, Rozwój lokalny [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-kowie, Kraków.
 • Łukomska-Szarek J., 2011, Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinanso-wania samorządów gminnych w Polsce [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Misterek W., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jedno-stek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2006, Zarządzanie finansami w gminach [w:] Zarządza-nie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa.
 • Sierak J., Górniak R., 2011, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyj-nych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Eu-ropejskiej, SGH, Warszawa.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Za-lewski, SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-094535e6-7064-4cb2-8826-fa1160df9011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.