PL EN


2015 | 4 | 7 | 100-115
Article title

Archiwa audiowizualne telewizji publicznej – od sejfu do kreatywności

Content
Title variants
EN
Audiovisual archives of public television - from a ‘safe’ to creativity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia prawne efektywnego sposobu udostępniania audycji audiowizualnych stanowiących zasób archiwalny pozostający w dyspozycji TVP po transformacji. Porusza też kwe-stię tzw. odżywania praw autorskich wobec dawnych produkcji ze skutkiem rozszerzającym na polu Internetu. Jako sposób dla uwzględnienia potrzeby odbiorców dotyczących dostępu do dóbr kultury audiowizualnej i zapewnienia warunków dla „Otwartego Kodu Rozwoju” artykuł omawia formy licencji właścicielskich typu Creative Commons. Konwergencja mediów uzasadnia także postawienie tezy o zanikaniu różnic między polami technicznymi nadania i publicznego udostępnienia w Internecie przekazów audiowizualnych i tworzeniu się jednego rynku audiowizualnych usług medialnych. Całość opracowania zmierza do zaprezentowania prawnej ścieżki otworzenia sejfu archiwów dla przyszłej kreatywności i debaty publicznej w sferze kultury z poszanowaniem prawa własności.
EN
The article considers a variety of legal issues concerning effective means of sharing audiovisual programmes which constitute archival goods held (in a proverbial ‘safe’) by the Polish public broadcaster TVP. The paper also addresses the issue of the so-called ‘copyrights revival’ concerning old programmes in the context of its extension to the Internet. The article discusses the use of the ‘Creative Commons’ license type, as a way of taking into account the needs of recipients to access audiovisual culture, as well as ensuring the conditions of the ‘Open Development Code’. Media convergence justifies also the thesis on the disappearance of differences between technical transmission modes and communication to the public over the Internet, and the creation of a single market for audiovisual media services. The article aims to present the legal path to opening the audiovisual ‘safe’ (audiovisual archives of the TVP) to facilitate future creativity, as well as to outline the public debate concerning the sphere of culture on respecting property rights. Key words: transformation, the public media service, archives, collection of programs, material media, intangible goods, intellectual property, TVP, complementary contribution, copyrights revival, digitization, Creative Commons, Creative Archive License, Open Development Code, TVP-COL, convergence.
Year
Volume
4
Issue
7
Pages
100-115
Physical description
Dates
online
2015-11-30
printed
2015-11-30
References
  • Barta, J. i Markiewicz, R. (1966). Stare filmy – nowe prawo. Rzeczpospolita 13 czerwca.
  • Błeszyński, J. (1995). Wynagrodzenie w świetle art. 70 ust.3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach po-krewnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 8, 6–11.
  • Czajkowska-Dąbrowska, M. (2005). Problematyka utworów audiowizualnych – Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Glosa, nr 3.
  • Grzybowski, S., Kopff, A. i Serda, J. (1973). Zagadnienia prawa autorskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Kruczalak, K. (1988). Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. Rejent, 3, 11–22. Kruczalak, K. (2006). Prawo Handlowe, Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
  • Poźniak-Niedzielska, M. (1968). Autorstwo dzieła fi lmowego. Warszawa: Wydawnictwo Powszechne.
  • Sarbiński, R.M. (2002). Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2000 r., V CKN 693/00. PUG, 29 marca.
  • Szczotka, J. (1988). Rejestracja audiowizualna w świetle polskiego prawa autorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej , 47, 9–38.
  • Traple, E. (2000). Dwadzieścia lat później. Przedłużenie ochrony majątkowych praw autorskich. Rzeczpospolita, 21 sierpnia.
  • Traple, E. (2007). Prawa producenta a nowe pola eksploatacji utworu audiowizualnego oraz „przyrost” praw ze względu na przedłużenie ochrony. W: Współczesne problemy prawa handlowego, Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej (s. 399–415). Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0948e825-1bc2-4fa8-932a-bba5b46ce408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.