PL EN


2015 | 49 | 168-177
Article title

Innowacje w turystyce międzypokoleniowej w świetle prawa polskiego i prawa UE

Content
Title variants
EN
Innovations in intergenerational tourism in the light of the Polish law and the EU law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to research various kinds of innovations in intergenerational tourism in the light of the Polish law and the EU law. The author is making an attempt to outline the scope of ‘intergenerational tourism’. At the same time, he is suggesting a modified version of the classical division of generations in Poland over the last scores of years. Discussed are the innovations applied by tourist entrepreneurs to encourage intergenerational tourism development, as well as the kind of innovations that should be considered as vital for promoting intergenerational tourism in the future. Analysed were the acts of the Polish law and the EU law regarding tourism either directly or indirectly, in search for such regulations that would in any way contribute to the promotion of intergenerational tourism.
Year
Volume
49
Pages
168-177
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Age Platform Europe, www.age-platform.eu [dostęp: 13.07.2015].
 • Chołda H. (2014) Innowacje w turystyce, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość, 30 (5), 327–332. Cienkowski W. (1993) Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.
 • Cybula P. (2012) Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) Dz.Urz. UE L 246/5 z 23.9.2011.
 • Draft report „EUROPE, THE BEST DESTINATION FOR SENIORS”, Facilitating cooperation mechanism to increase senior tourists’ travels within Europe and from third countries in the low and medium seasons, Ref. Ares (2014) 2478246 – 25/07/2014.
 • eCalypso. Tourism for all, Tourism for Seniors, http://ecalypso.eu [dostęp: 13.07.2015].
 • Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Raport ewaluacyjny (2013), Warszawa, www.mpips.gov.pl [dostęp: 13.07.2015].
 • Golian S. (2014) Wypoczynek rodzin w gospodarstwach agroturystycznych a atrakcyjność ich oferty, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 175–188.
 • Gołębiewska B., Pajewski T. (2013) Znaczenie innowacji w turystyce wiejskiej na przykładzie ośrodka „Kraina Westernu”, [w:] Nuszkiewicz K., Roman M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Gołądkowo, 87–93.
 • Gospodarek J. (2014) Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 807, 3 (27), 165–181.
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02) Dz.Urz. UE C 326/391 z 26.10.2012.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r., www.msit.gov.pl [dostęp: 13.07.2015].
 • Kopaliński W. (1983) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa.
 • Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B. (2014) Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 41–53.
 • Krawczyk-Sokołowska I. (2012) Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Łaciak J. (2014) Uczestnictwo rodziców z dziećmi w wyjazdach turystycznych w latach 2000–2010, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 123–134.
 • Łuszczyńska M. (2014) Międzypokoleniowa turystyka rodzinna – wyzwania w kontekście jednostkowym i społecznym, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 97–109.
 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, przyjęta przez Radę POT w dniu 2 grudnia 2011 r., www.pot.gov.pl [dostęp: 13.07.2015].
 • Olearnik J., Pasek K. (2014) Innowacyjność w turystyce i jej oddziaływanie promocyjne, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 91–102.
 • Orfin K., Sidorkiewicz M. (2014) Integrowanie rodziny jako czynnik kreowania produktu hotelarskiego, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 111–122.
 • Partnerzy Karty Dużej Rodziny, www.rodzina.gov.pl [dostęp: 14.07.2015].
 • Pawłowska A. (2014) Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa, 1, 30–46.
 • Plan działania na lata 2015–2016, przyjęty przez Radę POT w dniu 5 lutego 2015 r., www.pot.gov.pl [dostęp: 13.07.2015].
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008) MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • Roman M. (2013) Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce, [w:] Nuszkiewicz K., Roman M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Gołądkowo, 17–25.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, ocena końcowa wspólnego programu „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym”, COM(2013) 898 final. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, COM(2014) 562 final.
 • Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) (2014) Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa.
 • Uchwała nr 137 Rady Ministrów z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Mon. Pol. z 2012 r., poz. 642.
 • Uchwała nr 237 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Mon. Pol. z 2014 r., poz. 52.
 • Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Mon. Pol. z 2014 r., poz. 118.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. z 2014 r., poz. 1863.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst. jedn., Dz.U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.
 • Williams K.C., Page R.A. (2011) Marketing to the Generations, Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 1–17.
 • Wniosek ustawodawczy z dnia 9 lipca 2013 r.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, COM(2013) 512 final.
 • Zajadacz A. (2014) Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK „Kraj”, Warszawa, 57–63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-094c49f7-3a45-45d0-87e7-76418f972da0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.