PL EN


2020 | 76 | 37-49
Article title

Stilwechsel in der Wissenschaftskommunikation. Am Rande der ins Deutsche übersetzten Monographie von Bożena Witosz Genologia lingwistyczna

Content
Title variants
PL
Zmiana stylu w komunikacji naukowej. Na marginesie przekładu monografii Bożeny Witosz Genologia lingwistyczna
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents a style change in science communication, which is shown by means of the German translation of Bożena Witosz's monograph Genologia lingwistyczna (Linguistic genology). The reference point for the article is both the first part of the text, in which Witosz discusses the theoretical problems of genology, and the final chapter, where the Polish language research tradition comes to the fore – literary texts are often included as analytical material. The exemplification of this stylistic procedure emphasizes the diverse status of style change in both parts of the monograph.
PL
W artykule ukazano zmianę stylu w komunikacji naukowej na przykładzie monografii Bożeny Witosz Genologia lingwistyczna w tłumaczeniu na język niemiecki. Punktem odniesienia jest zarówno pierwsza część pracy, w której autorka dyskutuje teoretyczne problemy genologii, jak również rozdział końcowy, gdzie dochodzi do głosu polonistyczna tradycja badawcza – teksty literackie nierzadko włącza się jako materiał analityczny. Egzemplifikacja tego zabiegu stylistycznego podkreśla zróżnicowany status zmiany stylu w obu częściach monografii. Słowa klucze: styl, styl indywidualny, lingwistyka tekstu, genologia
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Lingwistyki Stosowanej
References
 • 1. Adamzik Kirsten (2001a): Die Zukunft der Textsortenlinguistik. Textsortennetze, Textsortenfelder, Textsorten im Verbund. – [in]: Ulla Fix, Stephan Habscheid, Josef Klein (Hrsg.): Zur Kulturspezifik von Textsorten. – Tübingen, 15–30.
 • 2. Adamzik Kirsten (2001b): Grundfragen einer kontrastiven Textologie. – [in:] Kontrastive Textologie. Untersuchungen zur deutschen und französischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Mit Beiträgen von Roger Gaberell und Gottfried Kolde (Textsorten Bd. 2). – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 12–48.
 • 3. Adamzik Kirsten (2011): Textsortennetze. – [in]: Stephan Habscheid (Hrsg.): Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen. Linguistische Typologien der Kommunikation. – Berlin–Boston: De Gruyter Lexikon, 367–385.
 • 4. Adamzik Kirsten (2016): Textlinguistik. Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven – Berlin: De Gruyter
 • 5. Balcerzan Edward (1999): W stronę genologii multimedialnej. – Teksty Drugie 6, 7–24.
 • 6. Bauman Zygmunt (1997): Flaneure, Spieler und Touristen. Essays zu postmodernen Lebensformen. Essays zu postmodernen Lebensformen. – Hamburg: Hamburger Edition.
 • 7. Bilut-Homplewicz Zofia (2009): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech – próba bilansu. – [in]: Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (Hrsg.): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. – Wrocław: Atut, 325–341.
 • 8. Bilut-Homplewicz Zofia (2013): Prinzip Perspektivierung – Germanistische und Polonistische Textlinguistik – Entwicklungen, Probleme, Desiderata. Teil I: Germanistische Textlinguistik. – Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang Verlag.
 • 9. Bilut-Homplewicz Zofia, Hanus Anna, Szwed Iwona (2015): Zwischen Bachtin und Beipackzettel: Polonistische Textsortenlinguistik, übersetzt für deutschsprachige Adressaten. – Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 1, 13–30.
 • 10. Dobrzyńska Teresa (1991): Tekst: próba syntezy. – Pamiętnik Literacki 82/2, 142–183.
 • 11. Heinemann Wolfgang (2010): Reflexionen zum Verhältnis von Text und Stil. – Tekst i dyskurs – text und diskurs 3, 145–165.
 • 12. Labocha Janina (2009): Lingwistyka tekstu w Polsce. – [in:] Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (Hrsg.): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. – Wrocław: Atut, 45–58.
 • 13. Sandig Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. – 2., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. – Berlin–New York: Walter de Gruyter.
 • 14. Stasiuk Andrzej (2004): Jadąc do Babadag. – Wołowiec: Czarne.
 • 15. Stasiuk Andrzej (2005): Unterwegs nach Babadag. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
 • 16. Witosz Bożena (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 17. Witosz Bożena (2015): Grundlagen der Textsortenlinguistik – Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag [übersetzt aus dem Polnischen von Anna Hanus und Iwona Szwed].
 • 18. Witosz Bożena (2007): Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy. – Poradnik Językowy 7, 3−19.
 • 19. Wojtak Maria (2006): Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. – Poznańskie Spotkania Językoznawcze XV, 143–152.
 • 20. Wojtak Maria (2013): Tekst i jego gatunki w ostatnim siedemdziesięcioleciu. – [in]: Anna Dunin-Dudkowska, Agata Małyska (Hrsg.): 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 85–107.
 • 21. Wojtak Maria (2019): Wprowadzenie do genologii. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 22. Zawisławska Magdalena (2011): Metafora w języku nauki: na przykładzie nauk przyrodniczych. – Warszawa: Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW.
 • 23. Dobrzyńska Teresa: http://www.tdk.ur.edu.pl/pliki/textlinguistik-in-polen-und-in- deutschland.pdf (abgerufen am: 10.11.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-094d4226-0607-4cfd-9580-8a4dcee81987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.