PL EN


Journal
2019 | 21 | 2 | 293-303
Article title

Sytuacja dziecka jako świadka w procesie karnym – ochrona prawna dziecka w postępowaniu sądowym

Authors
Content
Title variants
EN
The Situation of a Child as a Witness in a Criminal Trial – The Legal Protection of a Child in Court Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the most important issues regarding legal guarantees granted to a minor in criminal proceedings in the problem system. Issues such as the tactics of hearing a minor, the role of a child in a criminal trial, a child as a victim, the duties of a child as a witness were mentioned in it. The article also points to the issue of proper preparation of procedural bodies for conducting procedural actions involving a child.
Keywords
Journal
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
293-303
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Gaberle M., Dziecko jako świadek w procesie karnym, http://www.psychologia.edu.pl/ czytel-nia/59-niebieska-linia/425-dziecko-jako-swiadek-w-procesie-karnym.html, (dostęp: 22. 11.2017).
 • Gidel-Stefaniec E., Metody oceny śladów pamięciowych w zeznaniach nieletnich, Kraków 2013.
 • Gutekunst W., Kryminalistyka. Zarys systematycznego wykładu, Warszawa 1974.
 • Gutekunst W., Taktyka przesłuchiwania nieletnich, „Problemy kryminalistyki” 1964, nr 47.
 • Kachel G., Glosa do uchwały SN z dnia 19 lutego 2003 r., I KZP 48/02, „Gdańskie Studia Praw-nicze. Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 2.
 • Konaszewska J., Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym. Podstawy i doświadczenia sędziów i prokuratorów, „Dziecko Krzywdzone” 2007, nr 20.
 • Kornak M., Małoletni jako świadek w procesie karnym, Warszawa 2009.
 • Kwiatkowska-Draul V., Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej – rozważania na podstawie art. 185a i 185b k.p.k., http://www.dzieckoswiadek.pl, (dostęp: 22.11.2017).
 • Mierzwińska-Lorencka J., Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym, Warszawa 2012.
 • Otłowski K., Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym, „Problemy Praworząd-ności” 1973, nr 6.
 • Polanowski J., Dziecko jako świadek w procesie karnym – więcej szkody czy pożytku, http:// www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4298-dziecko-jako-swiadek-w-procesie-karnym-wiecej-szkody-czy-pozytku, (dostęp: 22.11.2017).
 • Sokołowska J., Dziecko jako świadek, Warszawa 1959.
 • Stańda J., Stanowisko świadka w polskim procesie karnym, Warszawa 1976.
 • Uchwała SN z dnia 19 lutego 2003 r., I KZP 48/02, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 2003/3-4/23.
 • Uchwała SN z dnia 20 grudnia 1985 r., VI KZP 28/85, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 1986/5-6/30.
 • Ustawa z dnia 21 września 1991 r. o ratyfikacji konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989, „Dz. U.”, 1991, nr 16, poz. 71.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, „Dz.U.”, 2017, poz. 682 tj.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Dz.U.”, 2016, poz. 1654 tj.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „Dz. U.”, 2016, poz. 1137 tj.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, „Dz.U.”, 2017, poz. 1904 tj.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, „Dz.U.”, 2017, poz. 922 tj.
 • Wojtycka M., Deformacje materiału spostrzeżeniowego w zeznaniach dzieci w wieku od 6 do 14 lat, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 7(1977).
 • Wyrok SN z dnia 16 marca 1979 r., IV KR 36/79, LEX nr 80281.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-094dae27-8d42-4ffd-9d6b-497a1b862b98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.