PL EN


2021 | 2(241) | 147-175
Article title

Proces boloński a socjalizacja studentów do akademickich wspólnot plemiennych. Analiza wzorów mobilności pomiędzy I i II stopniem kształcenia

Content
Title variants
EN
Bologna Process and Students’ Socialization to Academic Tribes. Analysis of Mobility Patterns Between the 1st and 2nd Cycles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie napięć pomiędzy tradycyjnym kształceniem akademickim a wymogami procesu bolońskiego oraz konsekwencji, jakie one wywołują dla funkcjonowania poszczególnych dyscyplin. Koncentrujemy się na jednym z aspektów tego problemu – mobilności studentów pomiędzy I i II stopniem kształcenia – na przykładzie nauk socjologicznych. Odwołujemy się w nim do klasycznej już koncepcji plemion akademickich T. Becher i P. Trowlera. Próbujemy w nim odpowiedzieć na pytania, które z akademickich wspólnot plemiennych wpisały się w postulaty procesu bolońskiego, a które zdołały się im oprzeć kładąc nacisk na utrzymanie studentów w gronie danej dyscypliny naukowej oraz czy w uczelniach o najwyższym akademickim prestiżu siła socjalizacji do wspólnot plemiennych będzie silniejsza aniżeli w uczelniach o mniejszym prestiżu. Dołączamy tym tekstem do dyskusji na temat kształcenia socjologów w Polsce.
EN
The major aim of this article is to shed light on the growing tensions between traditional academic education and Bologna process. It examines what implications these tensions have for academic disciplines, sociology in particular. The study focuses on the transition between bachelor and master studies in sociology invoking the T. Becher’s and P. Trowler’s seminal concept of ‘academic tribes and territories’. In the article, we address two questions: (a) which of the academic tribes in the field of social sciences have adopted the two-cycle study structure required by the Bologna process – and which ones have managed to block it; (b) do universities of higher academic prestige socialize stronger to academic tribes than those with lower academic prestige?
Year
Issue
Pages
147-175
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • University of Toronto
References
 • Antonowicz, Dominik. 2015. Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Antonowicz, Dominik, Anna Machnikowska, Adam Szot, red. 2020. Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie zmian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Antonowicz, Dominik, Marek Kwiek, Don F. Westerheijden. 2017. The Government Response to the Private Sector Expansion in Poland. In: H.Boer, J.File, J. Huisman, M. Seeber, M.Vukasovic, D.F. Westerheijden. Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education. Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan, 119–138.
 • Ash, Mitchell, G. 2008. From „Humboldt” to „Bologna”: History as discourse in higher education reform debates in German-speaking Europe. In: B. Jessop, N. Fairclough, R. Wodak, eds. Education and the knowledge-based economy in Europe. Rotterdam/Taipei: Sense publishers, 41–62.
 • Becher, Tony. 1981. Towards a definition of disciplinary cultures. Studies in Higher Education, 6, 2: 109–122. DOI: 10.1080/03075078112331379362.
 • Becher, Tony. 1987. Disciplinary discourse. Studies in Higher Education, 12, 3: 261–274. DOI: 10.1080/03075078712331378052.
 • Becher, Tony. 1989. Academic Tribes and Territories – Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Milton Keynes: Open University Press (first edition).
 • Becher, Tony. 1994. The significance of disciplinary differences. Studies in Higher Education, 19, 2: 151–161. DOI: 10.1080/03075079412331382007.
 • Becher, Tony, Paul, Trowler. 2001. Academic Tribes and Territories — Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Buckingham: The Society for Research Into Higher Education and Open University Press (second edition).
 • Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In: J. G. Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 241–258.
 • Buchner-Jeziorska, Anna, Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, red. 2010. Proces Boloński. Ideologia i praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Chou, Meng-Hsuan, Åse Gornitzka. 2014. Building the Knowledge Economy in Europe. Edward Elgar Publishing. http://www.elgaronline.com/view/9781782545286.xml (September 28, 2019).
 • Cichocki, Ryszard, Joanna Cynalewska. 2006. Proces tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego a działalność polskich uczelni wyższych. Poznań: Humaniora.
 • Clark, Burton R. 1989. The Academic Life: Small Worlds, Different Worlds. Educational Researcher, 18, 5: 4–8.
 • Clark, Burton R. 1963. Faculty Cultures. In: T.F. Lunsford, ed. The Study of Campus Cultures. Western Interstate Commission for Higher Education. Boulder, Colorado, 39–54.
 • Czarniawska, Barbara, Bernward Joerges. 1995. Winds of organizational change: How ideas translate into objects and actions. In: S. B. Bacharach, P. Gagliardi, B. Mundell, eds. Research in the sociology of organizations, vol. 13, Publisher: JAI Press, 171–209.
 • Dobbins, Michael, Christoph Knill. 2009. Higher Education Policies in Central and Eastern Europe: Convergence toward a Common Model? Governance, 22, 3: 397–430.
 • Duczmal, Wojciech, Ben Jongbloed. 2007. Private Higher Education in Poland: A Case of Public-Private Dynamics. In: J. Enders, B. Jongbloed, eds. Public-Private Dynamics in Higher Education. Expectations, Developments and Outcomes. Bielefeld:Transcript-Verlag, 415–442.
 • Dunkel, Thorsten. 2009. The Bologna process between structural convergence and institutional diversity. European Journal of Vocational Training, 46, 1: 174–195.
 • Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka. 2017. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Fanghanel, Joëlle. 2009. The role of ideology in shaping academics’ conceptions of their discipline. Teaching in Higher Education, 14: 565–577. DOI: 10.1080/13562510903186790.
 • Frambach, Hans, A. 2015. What Remains of Humboldt at Times of the Bologna Reform? In: J. Backhaus, eds. The University According to Humboldt. SpringerBriefs in Economics, 89. Springer, Cham, 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13856-5_4.
 • Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, Martin Trowe. 1994. The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. SAGE Publications.
 • Huber, Ludwig. 1990. Disciplinary Cultures and Social Reproduction. European Journal of Education, 25, 3: 241–261.
 • Jeż, Radosław. 2013. Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Studia Ekonomiczne, 131: 91–99.
 • Kekäle, Jouni. 1999. ‚Preferred’patterns of academic leadership in different disciplinary (sub)cultures. Higher Education, 37: 217–238. DOI: 10.1023/A:1003584731452.
 • Kolb, David. A. 1981. Learning Styles and Disciplinary Differences. In: A. W. Chickering, ed. The Modern American College: Responding to the New Realities of Diverse Students and a Changing Society. San Francisco: Jossey-Bass, 232–255.
 • Kowalska, Ewa. 2013. Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków. Kraków: Impuls.
 • Kraśniewski, Andrzej. 2009. Proces Boloński to już 10 lat. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Krücken, Georg. 2003. Learning the `New, New Thing’: On the role of path dependency in university structures. Higher Education, 46: 315–339. DOI: 10.1023/A:1025344413682.
 • Kuhn, Thomas, S. 1970. The Structure of Scientific. Chicago: University of Chicago Press (second edition).
 • Kulczycki, Emanuel, Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek. 2019. Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. Canadian Journal of Sociology, 44, 1: 9–38. https://journals.library.ualberta.ca/cjs/index.php/CJS/article/view/28794 (July 24, 2019).
 • Kwiek, Marek. 2009. The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity, and Access. In: J. Knight, ed. Financing Access and Equity in Higher Education. Rotterdam–Boston–Taipei: Sense Publishers, 149–168.
 • Kwiek, Marek. 2012. Changing higher education policies: From the deinstitutionalization to the reinstitutionalization of the research mission in Polish universities. Science and Public Policy. 39, 5: 641–654. DOI: 10.1093/scipol/scs042.
 • Kwiek, Marek. 2014. Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990–2010): A Synthetic View. European Journal of Higher Education, 4: 266–280.
 • Kwiek, Marek. 2017. A Generational Divide in the Academic Profession: A Mixed Quantitative and Qualitative Approach to the Polish Case. European Educational Research Journal, 16, 5: 645–669.
 • Leszniewski, Tomasz, Krzysztof Wasielewski. 2013. Socjologia wychowania w Polsce – pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny. Studia Socjologiczne, 2: 9–28.
 • Marginson, Simon, Gary Rhoades. 2002. Beyond national states, markets, and systems ofhigher education: A glonacal agency heuristic. Higher Education, 43, 10: 281–309.
 • Michelsen, Svein. 2010. Humboldt Meets Bologna. Higher Education Policy, 23: 151–172. DOI: 10.1057/hep.2010.8.
 • MNiSW, 2018. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warszawa: MNiSW.
 • Nybom, Thorsten. 2003. The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy, 16, 2: 141–159. http://link.springer.com/10.1057/palgrave.hep.8300013 (July 24, 2019).
 • Pachociński, Ryszard. 2004. Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Papatsiba, Vassiliki. 2006. Making Higher Education More European through Student Mobility? Revisiting EU Initiatives in the Context of the Bologna Process. Comparative Education, 42, 1: 93–111. DOI: 10.1080/03050060500515785.
 • Schomburg, Harald, Ulrich Teichler, eds. 2006. Higher Education and Graduate Employment in Europe. Dordrecht: Springer Netherlands. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-5154-8.
 • Schomburg, Harald, Ulrich Teichler, eds. 2011. Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe.Rotterdam–Taipei: Sense Publishers.
 • Shinn, Terry. 2002. The Triple Helix and New Production of Knowledge: Prepackaged Thinking on Science and Technology. Social Studies of Science, 32, 4: 599–614. http://www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref&body=linke- r&reqdoi=10.1177/030631202128967271.
 • Simonová, Natalie, Dominik Antonowicz. 2006. Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition. Czech Sociological Review, 42, 3: 517–536.
 • Słomczyński, Kazimierz, M. 2020a. Co to są `nauki socjologiczne` w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych? Analiza konsekwencji decyzji biurokratycznych. Studia Socjologiczne, 3: 187–205. DOI: 10.24425/sts.2020.132475.
 • Słomczyński, Kazimierz, M. 2020b. O nauczaniu przedmiotu „wielkie struktury społeczne” dawniej i obecnie: zaproszenie do dyskusji. Studia Socjologiczne, 1: 5–36. DOI: 10.24425/sts.2020.132449.
 • Smużewska, Marcelina. 2015. Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 45: 215–233.
 • Snow, Charles P. 1959. The Two Cultures. London: Cambrigde University Press.
 • Sułkowski, Łukasz. 2012. Elements of Organizational Culture – Theoretical and Methodological Problems. Management, 16, 2: 63–71.
 • Sułkowski, Łukasz. 2016. Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: WN PWN.
 • Szafraniec, Krystyna, Włodzimierz Wincławski, red. 2003. Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Szczepański, Marek, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz, red. 2015. Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PAN.
 • Teichler, Ulrich. 1998. The Changing Roles of the University and Non-University Sectors of Higher Education in Europe. European Review, 6, 4: 475–487. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1062798700003628/type/journal_article.
 • Teichler, Ulrich. 2012. International Student Mobility and the Bologna Process. Research in Comparative and International Education, 7, 1: 34–49. DOI: 10.2304/rcie.2012.7.1.34.
 • Trowler, Paul, Murray Saunders, Veronica Bamber, eds. 2012. Tribes and Territories in the 21st Century: Rethinking the Significance of Disciplines in Higher Education. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9781136488528.
 • Warczok, Tomasz, Tomasz Zarycki. 2016. Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wasielewski, Krzysztof. 2013. Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wiepcke, Claudia. 2009. Employability in the Bologna Process: An Area of Tension between Society, Businesses and Students. The International Journal of Learning: Annual Review, 16, 4: 435–446. https://cgscholar.com/bookstore/works/employability-in-the-bologna-process.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-094f3502-3890-4713-bb49-4858f7b61573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.