PL EN


2016 | 3(348) | 3-23
Article title

Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP

Content
Title variants
EN
Prospects and threats for EU agriculture and consumers resulting from the potential TTIP agreement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę szans i zagrożeń wynikających z ewentualnego zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym pomiędzy Unią Europejską a USA. W pierwszej części artykułu przedstawia się możliwe korzyści dla unijnych eksporterów produktów mleczarskich, produktów mięsnych, wina, cukru i oliwek. Korzyści te wydają się być iluzoryczne nawet przy ograniczeniu tzw. barier pozataryfowych. Z drugiej strony, wiele rynków w Unii Europejskiej odczuwałoby istotne zakłócenie równowagi na skutek eksportu amerykańskiego. Dotyczyłoby to przede wszystkim rynków wołowiny, zbóż, drobiu, izoglukozy i biopaliw. Autor zwraca też uwagę na różnice standardów bezpieczeństwa żywności oraz poziomów wsparcia, co rzutuje na ochronę konsumentów europejskich i konkurencyjność producentów w krajach UE, gdyby porozumienie TTIP miało być realizowane.
EN
The paper tackles the problem of prospects versus threats resulting from the potential TTIP agreement between European Union and the U.S.A. In the first part of the article the possible benefits for the EU exporters of diary, meat products, wine, sugar and olives are presented. Those benefits seem to be rather illusory, even when the non-tariff barriers are limited. On the other hand many EU markets would suffer from serious market disruption because of American exports. This would affect beef, cereals, poultry, isoglucose and biofuels. The author also points out the differences in food safety standards, levels of support, which underpins the protection of the EU consumers and competitiveness of producers, should the TTIP agreement be implemented.
Contributors
References
 • Ahearn, R.J. (2006). Trade conflict and the U.S.-European Union economic relationship. Washington: D.C. Congressional Research Service Report for Congress RL30732,
 • Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, lipiec 2013.
 • Borovikov, E., Bregman, R., Lunn, M.P., Morris, D., Vogel, S.K. (2013). Ambitious US-EU trade agreement seeks not just to reduce tariffs, but to redefine global trade. London: Lexology, 29 March 2013.
 • Bureau, J.C., Doussin, J.P. (1999). Sanitary and technical regulations: Issues for trade libe¬ralization in the dairy sector. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 47, 5.
 • Bureau, J.C. (2012). Latest U.S. Farm Bill Developments. Brussels: European Parliament.
 • Bureau, J.C. (2013). The US Farm Bill: Lessons for CAP Reform?. International Journal of Agricultural Management, vol. 2.
 • Bureau, J.C., Marette, S. (2000). Accounting for consumers’ preferences in international trade rules. In: Incorporating science, economics and sociology in developing sanitary and phytosanitary standards in international trade. Board of Agriculture and Resources (ed.), National Research Council, National Academy of Sciences, National Academy Press, Washington D.C.
 • Butault, J.P., Bureau, J.C, Witzke, H.P., Heckelei, T. (2012). Comparative analysis of agri¬cultural support within the major agricultural trading nations. Brussels: European Parliament.
 • Daviron, B., Douillet, M. (2013)., Major players of the international food trade and the world food security, FOODSECURE working paper No 12. http://www.foodsecure.eu/ PublicationDetail.aspx?id=40. Data dostępu: 2016.05.
 • DG Trade (2011). Pasteurized milk product, barrier fiche result 060104. Brussels: Directorate-General for Trade, European Commission.
 • Graff, D., Hochman, G., Zilberman, D. (2009). The political economy of agricultural bio¬technology policies. AgBioForum.
 • Hansen-Kuhn, K., Suppan, S. (2013). Provisions and perils of the TTIP, negotiating a trans¬atlantic agricultural market. Minneapolis: Institute for Agriculture and Trade Policy. http://www.foodsecure.eu/PublicationDetail.aspx?id=40. Data dostepu: 2016.05.20.
 • House, M. (2014). EU-US Agricultural Trade and the TTIP. GAIN Report Number E14009. Washington D.C.: US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service.
 • http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Leaked-TTIP-documents-confirm-major-risks-for-climate-environment-and-consumer-safety/. Data dostępu: 2016. 05.21.
 • http://www.ers.usda.gov/agricultural-act-of-2014-highlights-and-implication aspx s. Data dostępu: 2016.05.20
 • http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Ite¬mid=946
 • Johnson, R. (2010) The U.S.-EU poultry dispute. Washington D.C.: Congressional Research Service report for Congress R40199.
 • McAleese, D., Bureau, J.C., and Matthews, A. (2006). Evaluation of the EU Doha develop¬ment agreement offer in agriculture. Report to Commissioner Peter Mandelson. Dublin: Institute for International Integration Studies.
 • Momagri (2012). Global Support to Agricultural Production. http://www.momagri.org/UK/ momagri-agency/Global-Support-to-Agricultural-Production. Data dostępu 2016.05.26.
 • Production-or-Soutiens-Globaux-a-la-Production-Agricole-SGPA-Presentation-resultsand-findings-for-the-United-States-and-Europe-_936.html.
 • Ramos, P., Bureau, J.C., Salvatici, L. (2010). Trade composition effects of the EU tariff structure: Beef imports from Mercosur. The Hague: European Review of Agricultural Economics 37(1), s. 1-26.
 • Resolution on EU trade and investment negotiations with the United States of America, 2013/2558 RSP, http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=e-n&reference=2013/2558(RSP)https://ttip-leaks.org/. Data dostępu 2016.06.26.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2015 r. zawierająca zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyc¬kiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (2014/2228(INI)), 8.07.2015, P8_ TA-PROV(2015)0252
 • Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement. (2014). Brussels: European Parliament.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakre¬sie bezpieczeństwa żywności. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 1.02.2002, L 31.
 • Tańska, I. (2015). TTIP i jego znaczenie dla sektora spożywczego. Food-Lex, nr 2. Warszawa: PFPŻ ZP.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz.Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r.
 • Vesilind, P.A. (2011). Continental drift: agricultural trade and the widening gap between European Union and United States animal welfare laws. South Royalton. Vermont Journal of Environmental Law, 18.
 • https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm. Data dostępu 2016.06.28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0950b649-bb75-4e3e-9121-4aa756f18e5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.