PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 157-170
Article title

ZASADY FAIR PLAY W BIZNESIE – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO PROBLEMATYKI UMÓW PROFESJONALNYCH

Content
Title variants
EN
RULES OF FAIR PLAY IN BUSINESS - INTRODUCTORY ISSUES TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL CONTRACTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tezą niniejszego artykułu jest to, że umowy w obrocie profesjonalnym powinny przede wszystkim zapewnić wykonanie przedmiotu zobowiązania. Interes stron powinien być drugorzędną kwestią z tego względu, że układając stosunek zobowiązaniowy, miały świadomość, do czego się zobowiązują i na jakich warunkach. Zasady fair play powinny stanowić dyrektywę interpretacyjną wyznaczającą prawny sens ustalonego stosunku prawnego. Jednakże zasady fair play nie funkcjonują powszechnie w obrocie prawnym ani gospodarczym. Obecnie, układając profesjonalne relacje, dba się o odpowiednie zabezpieczenie interesu jednej ze stron, niż o zabezpieczenie samego zobowiązania. Większość zasad stosowanych w szeroko definiowanym prawie ma swoje źródło w prawie rzymskim. Przy opracowaniu stawianego problemu wykorzystano dogmatyczną metodę badawczą, analityczną metodę badawczą, analizę orzecznictwa oraz w sposób fragmentaryczny metodę prawnoporównawczą.
EN
The thesis of this article is that pro-fessional contracts should primarily ensure the performance of the object of the com-mitment. The interests of the parties should be a secondary issue because they were aware of what they undertook and under what conditions when they were setting up a contractual relationship. The rules of fair play should constitute an interpretative directive defining the legal meaning of the established legal relationship. However, fair play rules are not widely used in the legal or economic market. At present, arranging professional relations, one takes care of the interest of one of the parties rather than securing the commitment itself. Most of the principles used in widely defined law have their source in Roman law. The dogmatic research method, the analytical research method, case law analysis and, in a fragmented way, the comparative legal method were used to develop the problem.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Ball B., Rose F.W., Principles of Business Law, London 1979.
 • Borkowska-Bagieńska E., Prawo rzymskie we współczesnej kulturze prawnej Europy, w: E. Gajda, A. Sokala (red.), Honeste vivere ... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001.
 • Cory J., Business ethics. The Ethical Revolution of Minority Shareholders, New York 2005.
 • Dadańska K.A., W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i euro-pejskim prawie cywilnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: K.A. Dadańska, A. Tomczyk (red.), 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014.
 • Dombrovskis V., Moscovici P., Zasady fair play w podatkowej grze, „Rzeczpospolita” 2015, nr 139.
 • Grochalski M.S., Pacta sunt servanda jako podstawowa zasada w systemie norm prawa międzynarodowego versus pogwałcenie, w: w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu spo-łecznego i prawnego?, Kraków 2015.
 • Kunderewicz C., Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995.
 • Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, Tradycja, współczesność, Lublin 2003.
 • Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2002.
 • Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1994.
 • Montgomerie J.B.A., Stevens’ elements of mercantile law, London 1960, s. 13 – 74.
 • Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992.
 • Rymuszko M., Kłopoty z retroakcją. Działanie prawa wstecz narusza reguły społecznej fair-play, „Prawo i Życie” 1990, nr 31.
 • Sinha M.K., Business and Human Rights, London 2013
 • Sitek M., Prawo jako instrument poznawania i kreowania natury w świetle prawa rzymskiego i prawa Unii Europejskiej, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015.
 • Smith K., D. Keenan, Company Law, Pitman Press 1970.
 • Stramski M., Status prawny zasady fair play w sporcie, „Prawo i Więź” 2016, nr 3.
 • Świrgoń-Skok R., Pretorskie pacta conventa servabo jako rzymskie korzenie zasady pacta sunt servanda, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015
 • Tomczyk A., Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło, w: K.A. Dadańska, A. Tomczyk (red.), 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014.
 • Tylińska E., Ochrona zbiorowego interesu konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami wzorców umownych, w: K.A. Dadańska, A. Tomczyk (red.), 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2008.
 • Żak E., Ściśle osobisty charakter kontraktu zlecenia w prawie rzymskim i we współ-czesnym prawie polskim, w: W. Witkowski (red.), W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, Lublin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0956e026-5817-4a14-bf79-cd60846b42b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.