PL EN


2018 | 18 | 39-47
Article title

Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1852 r.)

Authors
Content
Title variants
EN
Letters of attorney concerning revenues from taproom privilege in Szadek (1852)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dochody z propinacji stanowiły ważną pozycje w budżecie Szadku w XIX w. Zyski z produkcji i sprzedaży alkoholu należały do mieszczan posesjonatów, którzy wybierali swych przedstawicieli w celu dysponowania dochodami. Porównanie list posesjonatów zawartych w akcie nadania pełnomocnictwa z 1852 r. oraz z 1862 r. pozwoliło na ustalenie, iż tylko 1/3 tych mieszczan wystąpiła w obu wykazach. Świadczy to o dużej wymianie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku w ciągu dekady. Większość z posesjonatów (58%) była w 1852 r. piśmienna. Rodziny które najliczniej były wówczas reprezentowane w gronie właścicieli nieruchomości na terenie Szadku to Łazuchiewiczowie i Woszczalscy.
EN
Revenues from taproom constituted a major item in the budget of Szadek in XIX century. Profit from producing and selling liquor belonged to real estate owners, who chose their proxies to administer the income. Comparison of lists of estate owners contained in letters of attorney from 1852 and 1862 made it possible to establish that only 1/3 of those burghers appeared in both lists. This indicates that during a decade there was considerable exchange of property owners in Szadek. The majority of them (58%) were literate. The families which whose members were most numerous in the group of estate owners in Szadek are Łazuchiewicz and Woszczalski.
Year
Issue
18
Pages
39-47
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 6706.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 151, k. 87v.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza C. Stokowskiego w Szadku, sygn. 6.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Szadek, sygn. 77.
 • Burszta J., Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku, Warszawa 1951.
 • Czyżewski B., Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.
 • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1953.
 • Iwańska M., Głowno w latach zaborów (1793-1918), [w:] Głowno. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010.
 • Kaczyńska E., IV. Mieszczaństwo, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. W. Kula i J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.
 • Kita J., Kutno w okresie zaborów (1793–1918), [w:] Kutno poprzez wieki, t. I. Do 1939 roku, red. J. Szymczak, Kutno 2011.
 • Kuchowicz Z., Spożycie alkoholu i zagadnienie jego wartości w XVIII w., [w:] Pożywienie w dawnej Polsce, red. A. Gieysztor, Warszawa 1967.
 • Kuchowicz Z., Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województw łęczyckiego i sieradzkiego w XVIII wieku, Łódź 1961.
 • Puś W., Lata zaborów (1795–1918), [w:] Łask. Dzieje miasta, red. J. Śmiałowski, Łask 1998.
 • Szkutnik P., Julian Godziński (1840–1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Szkutnik P., Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.
 • Szkutnik P., Pełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.), „Biuletyn Szadkowski” 2017, t. 17.
 • Ślusarek K., Czy dochody z propinacji, czyli produkcji wódki i piwa, uratowały galicyjskich ziemian przed bankructwem?, [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 2002.
 • Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 r., Łódź 1974.
 • Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.
 • Zarzycka A., Prawo propinacji w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003.
 • Złotkowski D., Spór o dochody z propinacji w Starej Częstochowie w ostatnich latach Księstwa Warszawskiego, „Studia Historyczne”, R. 41, 1998, z. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0962ed6b-e765-4d3e-82eb-95dfd3896acd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.