PL EN


2018 | 4(16) | 104-114 (11)
Article title

CONSUMER PROTECTION IN CHOSEN SYSTEMS OF HUMAN RIGHTS

Content
Title variants
PL
PRAWA KONSUMENTA W WYBRANYCH SYSTEMACH OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, oparty na analizie aktów prawa międzynarodowego oraz literatury przedmiotu, ma na celu przedstawienie uwzględniania praw konsumenta w wybranych systemach ochrony praw człowieka. Prawa konsumenta ujęte zostały jako podsystem praw człowieka oraz zaszeregowane do katalogu praw i wolności człowieka pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Omówiono wybrane regulacje prawa międzynarodowego wskazujące na potrzebę ochrony praw konsumenta w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego, dochodzenia roszczeń, dostępu do informacji i edukacji oraz wolności zrzeszania się. W artykule wskazano na priorytetową rolę Unii Europejskiej w kształtowaniu ponadnarodowych standardów ochrony konsumentów. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznego bezpieczeństwa konsumentów oraz istoty rozwoju praw konsumenta w systemach ochrony praw człowieka.
Year
Issue
Pages
104-114 (11)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: mira19@interia.pl, ORCID ID: 0000-0003-3083-800X
References
 • III generacja praw człowieka, UNIC, http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/trzecia -generacja-praw-czlowieka/3205 (19.08.2018).
 • Benöhr I. 2013, EU Consumer Law and Human Rights, Oxford.
 • Chmaj M. 2002, Wolność zrzeszania się [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Wolności i prawa polityczne, t. 3, red. M. Chmaj, Kraków.
 • Communcation from the Commission – priorities for consumer Policy 1996–1998, COM/95/519, 31. 10. 1995.
 • Consumer Policy Action Plan 1999-2001, COM ( 98) final, 14.01.1998.
 • Consumer Policy Second Commission Three year Action Plan 1993–1995, COM 378 final, 28.07.1993.
 • Consumer Policy Strategy 2002–2006, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2002) 208, 7.05.2002.
 • Consumer Policy Strategy 2007–2013, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and European Economic and Social Committee of the EU, COM/2007/0099, 13.03.2007.
 • Consumer protection resolution, 9 April 1985, Organizations of United Nations, http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm, (16.08.2018).
 • Doliwa-Klepacki Z.M. 2000, Integracja europejska, Białystok.
 • Dynia E. 2004, Integracja europejska, Warszawa.
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. UE L 11/4, 3.12.2002.
 • Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Dz. Urz. UE. L 376, 27.12.2006.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, Dz. Urz. UE. L 326, 11.12.2015.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE. L 133, 22.5.2008.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek, Dz. Urz. UE L 170/1, 30.6.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrek-tywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE. L 304, 22.11.2011.
 • Dyrektywa Rady 83/374 EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, Dz. Urz. WE. L 210, 7.8.1985.
 • Garlicki L. 2007, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa.
 • Hambura S., Muszyński M. 2001, Traktat z Nicei z komentarzem, Bielsko-Biała.
 • Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A. 2004, Prawa człowieka: zarys wykładu, Zakamycze.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. C 326 z 26.10.2012.
 • Kennedy J.F., Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest March 15, 1962, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9108 (19.08.2018).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzy-mie dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993 nr 61, poz. 248.
 • Maliszewska-Nienartowicz J. 2004, Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.
 • McDonald F. 2000, Consumer Protection policy in the European Union, “European Business Journal”, nr 1.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977 nr 38 poz. 169.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167.
 • Niepokulczycka M. 1999, Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów. Materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych, Warszawa.
 • Niepokulczycki J., Zborowska W. 1993, Polityka konsumencka w Polsce jako niezbędny warunek dostosowań do Wspólnot Europejskich, Warszawa.
 • Nowicki M. 1998, Co to są prawa człowieka [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, red. E. Łabęcka, Warszawa.
 • Osiatyński W. 1998, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, red. E. Łabęcka, Warszawa.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 10.12.1948, Organizacja Narodów Zjednoczonych, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (10.08.2018).
 • Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programs for the years 2014-2020 and repealing Decision No 1926/2006/EC, Dz. Urz. UE L 84/42, 20.03.2014.
 • Sarnecki P. 1998, Wolność zrzeszania się, Warszawa.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. C 191, 29.7.1992.
 • Traktat z Amsterdamu, Dz. Urz. UE. C 340, 10.11.1997.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.
 • Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne, Dz. Urz. UE J. C/80, 10.03.2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0974a390-396a-47ae-9c93-1354b43d9b5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.