PL EN


2015 | 1(9)/2015 Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości | 133-146
Article title

Duchowość a zadowolenie z życia seniorów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Observation of human behaviour leads to refl ections on individual diff erences in spirituality concerning intensity of spiritual life and meanings entailing from transcendental objects. Th e purpose of the research, participants of which included 380 senior citizens – 237 women and 143 men, was to determine the satisfaction with one’s spiritual growth against the background of overall life satisfaction. Th e research was conducted by means of the diagnostic poll method using a survey questionnaire. On the basis of the collected data it may be concluded that older people are moderately satisfi ed with their spiritual growth. Th e evidence points to the lower level of satisfaction with deepening their faith than with participation in church services. Th e participants described their satisfaction with passing on their faith as moderate. Th e overall life satisfaction level has been established as higher than the level of satisfaction with spiritual growth.
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bartoszek A., 2000, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 • Błachnio A., 2011, Impact of older adults’ social status and their life satisfaction on health care resources, „Acta Neuropsychologica”, nr 9(4), s. 335–349.
 • Błachnio A., 2012, Starość non profi t. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i naświecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Błachnio A., 2014, Readaptacja osób starych do przestrzeni publicznej czy przestrzeni publicznej kompetencjizawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi – teoria i zastosowania, A. Błachnio, J. Kryza, W.J. Maliszewski, (red.). Wydawnictwo PWSZ, Piła, s. 219–234.
 • Bouyer L., 1982, Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przeł. L. Rutowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Diener Ed. Biswas-Diener, 2010, Szczęście. Przekł. A. Nowak. Smak Słowa, Sopot
 • Domeracki P. 2010, Prawo do duchowości: Williama Jamesa dialog między sceptykiem, agnostykiem i intelektualistą. Ruch Filozofi czny LXVII , nr 3, s. 501–540.
 • Dyczewski L. 1994, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, RW KUL, Lublin.
 • Gałdowa A. 2000, Powszechność i wyjątek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków.
 • Gilmartin R.J. 2000, Droga do pełni życia. Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Groeschel B.J. CFR 1998, Duchowy rozwój.Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R. 2004, Co o fenomenie duchowości mówi język? [w:] Fenomen duchowości. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 21–28
 • Helmaniak D.A. 1987, Spiritual development. An interdisciplinary study. Loyola University Press, Chicago.
 • Heszen I. 2005, Zmienność wymiarów zdrowia na przestrzeni życia człowieka. [w:] Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kubacka-Jasiecka D., Ostrowski T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 21–38.
 • Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E. 2004, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny tom. 47 numer 1 Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jarosz M. 2010, Pojęcie duchowości w psychologii. Studia z Psychologii w KUL, tom 16, red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, Wyd. KUL, Lublin, s. 9–22.
 • Kłoczowski J.A. 2006, Czym jest duchowość? – kontekst religijny i kulturowy. [w:] Fenomen duchowości. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 13–20.
 • Mateusiak J. 2004, W poszukiwaniu psychologicznych przejawów duchowości. Przegląd Psychologiczny tom. 47 numer 1 Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Monbourquette J. 2004,O poczucia wartości do poczucia jaźni. W Drodze, Poznań.
 • Rolheiser R. OMI 2006, W poszukiwaniu duchowości XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Salwator
 • Romanowska-Łakomy H. 1996, Psychologia doświadczeń duchowych. Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa.
 • Socha P. 2000, Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia. [w:] Duchowy rozwój człowieka P. Socha (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.15–44.
 • Socha P. 2014, Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka. Psychologia Rozwojowa, 2014 * tom 19, nr 3, s. 9–22.
 • Sokół-Jedlińska J. 2004, Duchowość na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Spilka B. 1993, Spirituality: Problems and directions in operationalizing a fuzzy concept. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Toronto.
 • Shafranske, E., Gorsuch R. 1984. Factors associated with the perception of spirituality in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 16, 231–241.
 • Szatur-Jaworska B. 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2000. Szukalski P. (red.) 2009, Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. ZUS. Warszawa.
 • Szpak S. 2005, Długie życie po mszy. Charaktery nr 2 s. 24–26. Światowa Organizacja Zdrowia. 1994, Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. Kraków.
 • Tokarska U. 2005, Wspieranie inteligencji duchowej w modelach psychoedukacyjnych. [w:] Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 361–374.
 • Uzar K. 2007, Rola duchowego wymiaru człowieka w przygotowaniu i przeżywaniu okresu starości. Ujęcie antropologiczno-pedagogiczne. Referat wygłoszony na konferencji Człowiek dorosły wobec starości , 15–16 listopada 2007.UAM, Poznań.
 • Zych A. 2012, Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku. [w:] Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. A. Zych (red.). Wydawnictwo Druk, Łask, s. 11–21.
 • Patyjewicz L. 2005, Zdrowie a poczucie sensu życia. [w:] Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia Vol LX, supl. XVI, 392 Sectio D http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/ promocja_zdrowia/tom4/patyjewicz2.doc [08.03.2008].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097a21f4-9471-4f69-96b1-311c68a98639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.