Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 18 | 1 | 41-64

Article title

Czynniki środowiska rodzinnego w warunkowaniu agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacjach konfliktu społecznego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Family environmental factors in conditioning of aggressive strategy of gymnasium students to cope in social conflict situations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The objective of the study was to identify family determinants of aggression strategy used by adolescents in social conflict situations from among educational attitudes and the pattern of coping with difficult situations used by parents. The study employed SPR M. Plopa’s questionnaire to test the perception of parental attitudes, a proprietary questionnaire to test the parents coping strategies in social conflict situations (SRwSK) and a proprietary questionnaire to test the coping strategies of youth in social conflict situations (KSRK). Empirical research involved 892 adolescents (467 girls and 425 boys) aged 13-15. In light of the performed tests it has been found that adolescents’ aggressive response to emotional tension, arising in a social conflict situation, is shaped by inappropriate educational attitudes characterised by lack of stability in behaviour of the mother and the father towards an adolescent. Moreover, an important factor of a family system, contributing to the development of aggression strategies of young people coping in social conflict situations, is to pass onto adolescent children the patterns of aggression strategies by the parents.

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

41-64

Physical description

Contributors

 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

References

 • Borecka-Biernat, D. (2000). Agresja jako zaburzona forma zachowania w trudnej sytuacji społecznej interakcji. W: D. Borecka-Biernat, K. Węgłowska-Rzepa (red.), Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego (s. 16-98). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Borecka-Biernat, D. (2001). Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Bryłka, R. (2000). Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 47-50.
 • Cywińska, M. (2005). Przyjaźń i konflikty. Życie Szkoły, 1, s. 4-9. Czerwińska-Jasiewicz, M. (2003). Społeczno-kulturowe podejście do dorastania. W: A. Jurkowski (red.), Z Zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej (208-226). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Frączek, A. (2003). Wszystko o twojej agresji. Charaktery, 7, s. 28-30. Guszkowska, M., Gorący, A., Rychta-Siedlecka, J. (2001). Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży. Edukacja Otwarta, 4, s. 155-164.
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J.(red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Jackson, S., Bistra, J., Oostra, L., Bosma, H. (1998).Adolescent’s Perceptions of Communication with Parents Relative to Specific Aspects of Relationships with parents and personal development. Journal of Adolescence, 21, s. 305-322.
 • Januszewska, E. (2001). Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich. Badania młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 311-344). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jaworski, R. (2000). Konflikt pokoleń w okresie adolescencji. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem. W: R. Jaworski, A. Wielgus, J. Łukjaniuk (red.), Problemy człowiek w świecie psychologii (s. 27-54). Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 • Kobak, R., Sceery, A. (1988). Attachment in late adolescence: working models, affest regulation, and representations of self and others. Child Development, 59, s. 135-146.
 • Kobus, K., Reyes, O. (2000). A descriptive study of urban mexican american adolescents’perceived stress and coping. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 22, s. 163-178.
 • Krzyśko, M. (1999). Styl atrybucyjny a sposoby radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. W: W. Kojsa, R. Mrózka, R. Studenski (red.), Młodzież w sytuacjach zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych (s. 265-276). Cieszyn: Wydawnictwo UŚ Filia w Cieszynie.
 • Lejman, M. (1987). Sytuacje stresowe w środowisku szkolnym i rodzinnym. Częstochowa: IKN w Warszawie ODN w Częstochowie.
 • Łukaszewicz, M. (2002). Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży. Wychowanie na co dzień, 7-8, s. 14-16.
 • Marszał-Wiśniewska, M., Szymańska, K. (1982). Sposoby rozwiązywania sytuacji frustracyjnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w zależności od postaw wychowawczych reprezentowanych przez matki. Acta Universitatis Lodziensis Folia Pedagogica et Psychologica, 4, s. 37-52.
 • Matusewicz, Cz. (1997). Konflikty w zespołach uczniowskich. W: W.Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna (s. 285-287).Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Mendecka, G. (1998). Kary stosowane przez rodziców jako przejaw przemocy. W: Z.Brańka, M.Szymański (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych. (t. 2, s. 83-91). Kraków: WSP.
 • Miłkowska-Olejniczak, G. (2002). Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. W: A. Doliński (red.), Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży (s. 57-70). Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
 • Montemayor, R. (1983). Parents and adolescents in conflict: All families some of the time and some families most of the time. Journal of Early Adolescence, 3, s. 83-103.
 • Obuchowska, I. (2001). Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. W: M. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne (s. 45-59). Warszawa-Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • Oleś, M., Januszewska, E., Steuden, S. (1992). Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. 6, s. 347-362.
 • Olweus, D. (1980). Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: A causal analysis. Developmental Psychology, 16, s. 644-666. Patterson, G. (1986). Performance models for antisocial boys. American Psychologist, 41, s. 432-444.
 • Plewicka, Z. (1977). Sytuacje konfliktowe uczniów w szkole. W: M. Tyszkowa (red.), Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości (s. 37-50). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Plopa, M. (1983). Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne młodzieży a percepcja postaw matek i ojców. Psychologia Wychowawcza, 2, s. 129-142.
 • Plopa, M. (1987). Skala postaw rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, 5, s. 552- 567.
 • Polak, K. (2010). Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych. W: D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (s. 23-39).Warszawa: Difin. Pufal–Struzik, I. (1997). Niektóre cechy osobowości młodzieży agresywnej. Psychologia Wychowawcza, 2, s. 151-156.
 • Ratzke, K., Sanders, M., Diepold, B., Krannich, S., Cierpka, M. (1997). Uber Aggression und Gewalt bei Kinder in untrschiedlichen Kontexten. Praxis, Kinderpsychologie, Kinderpsychiatrie, 46, s. 153-168.
 • Rostowska, T. (1993). Rola modelowania w procesie socjalizacji dziecka w rodzinie. Problemy Rodziny, 3, s. 33-37.
 • Rostowska,T. (1997). Zgodność strategii radzenia sobie ze stresem u rodziców i ich dorosłych dzieci. W: J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka (s. 389-399). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rychlak, J., Legerski, A. (1967). A sociocultural theory of apropriate sexual role identification and level of personal adjustment. Journal of Personality, 1, s. 36-38.
 • Tyszkowa, M. (1977). Zachowanie się dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Teoretyczno- metodologiczne podstawy badań. W: M. Tyszkowa (red.), Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości (s. 7-17). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Tyszkowa, M. (1986). Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojciszke, B. (2000). Relacje interpersonalne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, s. 147-186. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wolińska, J. (2000). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wrześniewski, K. (1996). Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. W: I.Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (44-64). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-097b62ab-0690-4f3a-a543-aef5783c2077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.