PL EN


2019 | 7 | 133-144
Article title

Herby biskupów pomocniczych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w perspektywie heraldyki kościelnej

Content
Title variants
EN
The coats of arms of the auxiliary bishops of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese in the perspective of church heraldry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biskup pomocniczy to wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją, zazwyczaj jako wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Podczas sediswakancji, w przypadku niemożności wypełniania obowiązków przez biskupa diecezjalnego (choroba, śmierć), najstarszy nominacją biskup pomocniczy przejmuje władzę w diecezji do czasu wyboru administratora diecezjalnego. Bez przeszkód wypełnia również władzę, którą posiadał wcześniej, jako wikariusz generalny lub biskupi. Biskupów pomocniczych określa się też mianem sufraganów. Biskupi przez swą konsekrację biskupią wraz z zadaniem uświęcania otrzymują także zadanie nauczania i rządzenia, które z natury swej mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie z głową Kolegium i jego członkami. W herbie i zawołaniu duchownego zawarta jest jego tożsamość, odbiór świata i sprawy dla niego najważniejsze. Herby hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego to kościelne oznaki godności, a symbole umieszczane w herbach dostojników kościelnych informują o ich miejscu w hierarchii Kościoła. W niniejszym artykule dokonano opisu graficznej postaci herbów biskupów pomocniczych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i analizy symboli w nich umieszczonych.
EN
Auxiliary bishop is an ordinated Roman-catholic religious man, whose duty is to assist the diocese bishop to manage the diocese. He does it usually as a vicar general or vicar episcopal. During sede vacante period (the diocese bishop’s sickness or death) the eldest (considering his nomination) auxiliary bishop takes over in the diocese up to the choice of a diocese administrator. He also is able to still rule as a vicar general or vicar episcopal. Auxiliary bishops are called suffragans. Bishops along with their consecration have a duty of sanctifying and also teaching and ruling, which can be done only in a hierarchical community with its head and members. In the coat of arms and motto of a religious there is contained his identity, his world reception and other most important things. Coats of arms of the hierarchs of the Roman-Catholic Church are church signs of dignity, symbols contained in the coats of arms of the Church dignitaries inform of their posts in the hierarchy of the Church. In this article there has been done a description of the graphic form of bishops’ coats of arms in Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese, and also an analysis of the symbols contained by them.
Year
Volume
7
Pages
133-144
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński – absolwent teologii
 • Pracownia Witraży w Koszalinie
References
 • Ars Heraldica – współczesna sztuka heraldyczna w Polsce (kat. wystawy, Dom Polonii, Kraków 4–8 IX 1995; Muzeum Niepodległości, Warszawa 4–31 X 1995), red. Sławomir Górzyński, Leszek Pudłowski. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1995.
 • „Biskup Krzysztof Włodarczyk”. Dostęp 9.05.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/biskup-krzysztof-wlodarczyk.
 • „Biskup Krzysztof Zadarko”. Dostęp 9.05.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/biskup-krzysztof-zadarko.
 • „Biskup Paweł Cieślik”. Dostęp 9.05.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/biskup-pawel-cieslik.
 • „Biskup Senior Piotr Krupa”. Dostęp 9.05.2019. https://www.diecezja-pelplin.pl/biskupi/biskup-senior.
 • „Biskup Tadeusz Werno”. Dostęp 9.05.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/biskup-tadeusz-werno.
 • Biskupi polscy w XX roku pontyfikatu Jana Pawła II, red. E. Data. Marki: Michalineum, 1998.
 • Budzyńska, I. Herby biskupów krakowskich. Mps. Lublin: Archiwum KUL, 1991.
 • Darocha, Magdalena. „Symbolika godeł herbowych współczesnych ordynariuszy diecezji polskich”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 8 (2008): 143–161.
 • Dudziński, Paweł. Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007.
 • Dyduch, Jan, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/1. Księga 2. Lud Boży. Cz. 1. Wierni chrześcijanie. Cz. 2. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. Józef Krukowski. Poznań: Pallottinum, 2005.
 • Gerosa, Libero. Interpretacja prawa w Kościele: zasady, wzorce, perspektywy. Tłum. Katarzyna Kubiś, Andrzej Porębski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.
 • Gerosa, Libero. Prawo Kościoła. Tłum. ks. Ireneusz Pękalski. Poznań: Pallottinum, 1999.
 • Gigilewicz, Edward. „Ustawodawstwo heraldyki kościelnej”. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 76, 4 (2002): 951–962.
 • Gigilewicz, Edward. Herby biskupów warmińskich. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.
 • Jabłoński, Krzysztof. Motywy religijne w herbach polskich. Mps. Lublin: Archiwum KUL, 1983.
 • Kasprzak, Sylwester. Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego (skrypt dla studentów prawa świeckiego, administracji i teologii). Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 • Mazurkiewicz, Krzysztof. „Herby biskupów diecezjalnych Diecezji Koszalińsko--Kołobrzeskiej w perspektywie heraldyki kościelnej”. Rocznik Skrzatuski 6 (2018): 85–101.
 • Panfil, Tomasz. „Heraldyka kościelna a emblematy”. W: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. Krzysztof Skupieński, Anzelm Weiss. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004.
 • Pawluk, Tadeusz. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1986.
 • Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. Krzysztof Skupieński, Anzelm Weiss. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004.
 • Prokop, Krzysztof Rafał. Vademecum chronologiczno-bibliograficzne do badań nad hierarchią Kościoła w Polsce. Kraków, 2018.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, nr 20, 21, 24. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 104–166. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Strzyżewski, Wojciech. „Herby biskupów lubuskich”. W: Colloquia lubuskie – z dyplomatyki i heraldyki dawnego biskupstwa lubuskiego, oprac. Marek Golemski, 73–79. Zielona Góra–Gorzów Wielkopolski: Ośrodek Myśli Zachodniej, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 1994.
 • Szetelnicki, Wacław W. „Herb rządcy diecezji legnickiej biskupa legnickiego Stefana Cichego” (fragment referatu Polska heraldyka kościelna – tradycja i współczesność. Konferencja naukowa, Warszawa, grudzień 11, 2006, red. Paweł Dudziński, Kazimierz Łatak. Kraków–Kamień: Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, 2007). Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 6, 1 (2007): 145–155.
 • Sztafrowski, Edward. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 2. Warszawa: ATK, 1985.
 • Szymański, Józef. Heraldyka. Warszawa, 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097be399-a4d7-4dd5-979f-707bae64b6af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.