Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 55-68

Article title

Ewidencja i digitalizacja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Content

Title variants

EN
The Register and Digitization of the Legacy of the Artist Sculptor Franciszek Duszeńko at the Library of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2015 r. realizowała projekt z programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie to związane było z profilem Uczelni, a także z zapoczątkowaną w 1982 r. przez Rektora prof. Franciszka Duszeńkę inicjatywą gromadzenia obiektów muzealnych związanych z działalnością artystów współtworzących dziedzictwo artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bibliotekarze kontynuowali przy pomocy współczesnych środków to, co chciał zawrzeć Duszeńko w momencie zainicjowania galerii. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różne dokumenty i obiekty muzealne, które były ważnymi elementami spuścizny. Należało je w pierwszej kolejności uporządkować, poddać ewidencji i opracować, a następnie zdigitalizować i udostępnić. Praca nad opracowaniem spuścizny wymagała od bibliotekarzy znajomości życia i twórczości Duszeńki, szczególnie na etapie uporządkowania zbioru. Zadanie było podzielone na etapy, po ukończeniu pierwszego z nich, Biblioteka ASP w Gdańsku upowszechniła pierwszą część spuścizny składającą się z 720 zdigitalizowanych zdjęć przedstawiających prace profesora oraz z 1500 rysunków stanowiących zamknięty, nigdy wcześniej nie udostępniony zbiór prac.
EN
In 2015, the Library of the Academy of Fine Arts in Gdansk undertook a project “Protection and digitalization of cultural heritage”, supported by The Ministry of Culture and National Heritage. The task was associated with the Academy profile as well as an initiative started in 1982 by the Rector prof. Franciszek Duszeńko to collect museum objects relating to the activities of artists co-creating the artistic heritage of the Academy of Fine Arts in Gdansk. Using modern technology, Academy’s librarians have been continuing what Duszeńko attempted to achieve while creating the gallery. The aim of the article is to draw attention to the important elements in the development of heritage which consists of various documents and museum objects. First of all, the job was about making order, collecting records, listing them, digitizing and making the files available. The task was divided into stages. After completing the first one, the Library popularized the first part of the legacy consisting of 720 digitized images of Professor Duszeńko’s works and 1,500 drawings which have never been publically presented before.

Year

Volume

10

Issue

Pages

55-68

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

  • Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

References

  • Duszeńko Franciszek. W: E-kultura, [online]. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ekultura.asp.gda.pl/pl/e-kultura-profesorowie.
  • Franciszek Duszeńko 1925–2008, pod red. Roberta Kaji, Magdaleny Schmidt-Góry, Anny Zelmańskiej-Lipnickiej, Gdańsk 2015.
  • Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych [online]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://nimoz.pl/upload/Programy_ministra/OCDK/Katalogi_zalecenia_2015/Katalog_praktyk_i_standardow_digitalizacji_materialow_archiwalnych.pdf.
  • Raport o digitalizacji dóbr kultury [online]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, 67 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://nck.pl/media/attachments/302378/program_digitalizacji_20092020_copy3.pdf.
  • Modzelewska Anna, Dokumentacja fotograficzna, Legnica 2006.
  • Michałowska Janina, Opracowanie dokumentacji aktowej [online]. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2012, 20 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/12.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Michalowska.pdf.
  • Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet, red. E. Kamińska [online]. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014 [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf.
  • Umowa z dnia 13 grudnia 2013 r. o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Urszula Ruhnke-Duszeńko a Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku reprezentowaną przez Rektora prof. Ludmiłę Ostrogórską – zdeponowana w Bibliotece ASAP w Gdańsku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-098783d2-e19a-4bf1-bd01-3a1404f7bfbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.