PL EN


2017 | 6 |
Article title

Warunki i efekty działalności łowieckiej w Polsce według województw

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyodrębnienie województw o podobnych warunkach i efektach prowadzenia działalności łowieckiej. Jako narzędzia badawcze wykorzystano technikę porządkowania liniowego i grupowania obiektów wielocechowych. W badaniu posłużono się danymi GUS w zakresie łowiectwa za 2015 r. Do doboru zmiennych diagnostycznych uwzględnionych w konstrukcji rankingów oraz grup województw wykorzystano parametryczną metodę Hellwiga. Z badania przeprowadzonego dwiema metodami o różnych sposobach normalizacji zmiennych diagnostycznych oraz odmiennej konstrukcji mierników rozwoju otrzymano podobne wyniki zarówno w zakresie uporządkowania, jak i wyodrębnienia grup województw.
EN
The aim of the article is to distinguish voivodships with similar conditions and results of hunting activities. As a research tool, the technique of linear sorting and grouping of multi-feature objects was used. The survey was conducted using the data on hunting for 2015 published by CSO. For the selection of diagnostic variables included in the construction of the rankings and groups of voivodships the parametric Hellwig method was used. Similar outcomes were obtained as a result of the research conducted by two methods with various ways of diagnostic variables normalization and different design of development measures, both in terms of ordering and isolating groups of voivodships.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
References
  • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, R. XV, z. 4.
  • Hellwig, Z. (1981). Wielorównaniowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Warszawa: PWE.
  • Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.
  • Kukuła, K. (2014). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 14. Warszawa: GUS i PTS. Leśnictwo 2015. Warszawa: GUS.
  • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-098eda1e-de32-457c-a85f-16ff06fe0c45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.