PL EN


2018 | 15 (1) | 157-181
Article title

Zasady relacji Kościół-Państwo według Soboru Watykańskiego II

Title variants
EN
Principles of Church-State Relations According to the Second Vatican Council
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje ewolucję doktryny katolickiej odnośnie do zasad, jakie powinny kształtować relacje pomiędzy Kościołem a państwem i innymi wspólnotami politycznymi. Zasada poszanowania pluralizmu światopoglądowego współczesnych społeczeństw oraz zasada wolności religijnej są fundamentalne. Z nich wynikają inne – zasada poszanowania wzajemnej autonomii i niezależności oraz współpracy dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Istnienie różnych interpretacji tych zasad może mieć negatywny wpływ na harmonijne kształtowanie stosunków pomiędzy Kościołem katolickim a państwem.
EN
The article presents the evolution of the Catholic doctrine regarding the principles that should shape the relations between the Catholic Church and the state. The principle of respecting the pluralism of the worldviews of contemporary societies and the principle of religious freedom are fundamental. From them arise others – the principle of respecting mutual autonomy and independence and cooperation for the good of man and the common good. The existence of different interpretations of these principles may have a negative effect on the harmonious shaping of relations between the Catholic Church and the state.
Contributors
 • Katedra Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów, Polska
References
 • Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krukowski, Józef, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, red. 2015. Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Łączkowski, Wojciech. 1999. „Prawo naturalne a prawo stanowione. Uwagi prawnika.” Ethos 12, nr 1-2:173-182.
 • Miziński, Artur. 2015. „Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II.” W Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 43-74. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • O’Malley, John W. 2011. Co się zdarzyło podczas soboru watykańskiego drugiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Pietrzykowski, Tomasz. 2005. Etyczne problemy prawa. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza.
 • Sitarz, Mirosław. 2013. „Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła.” Państwo Prawne, 1(3): 56-68.
 • Sitarz, Mirosław. 2014. „Zasady relacji Kościół-państwo w nauczaniu Soboru Watykańskiego II.” W Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, i Henryk Stawniak, 239-249. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sobczyk, Paweł. 2005. Kościół a wspólnoty polityczne. Warszawa: Santiago.
 • Zoll, Andrzej. 2001. „Czy demokracja pomaga w stanowieniu prawego prawa?”. W Sacrum i kultura: chrześcijańskie korzenie przyszłości. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 15-17 września 2000 r., red. Stanisław Zięba, i Ryszard Rubinkiewicz. 59-72. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099009cc-1e93-455e-9b27-1a16fc89f866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.