PL EN


2018 | 540 | 91-104
Article title

Przetargi na świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych a środki w zakresie zapewnienia skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do taboru kolejowego

Content
Title variants
EN
Tenders for the provision of passenger rail services and measures to ensure effective and non-discriminatory access to rolling stock
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska zdecydowała się na pełne otwarcie rynku pasażerskiego transportu kolejowego na konkurencję. Konkurencja powinna zachęcić operatorów kolejowych do lepszego reagowania na potrzeby klientów oraz poprawy ich efektywności kosztowej. Głównym sposobem otwarcia rynku na konkurencję jest wprowadzenie zasady powierzania umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym z zastosowaniem procedur konkurencyjnych (tzw. konkurencja o rynek). Środki regulacyjne wprowadzone przez UE w tym zakresie bazują na przepisach o zamówieniach publicznych. Jednakże poważną barierą w efektywnym ich stosowaniu jest brak dostępu do odpowiedniego taboru kolejowego. Istniejący tabor zazwyczaj stanowi własność zasiedziałego operatora kolejowego. Nowy tabor zaś wymaga znacznych inwestycji. Utrudnia to dostęp do rynku nowym podmiotom. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów czwartego pakietu kolejowego, dotyczących dostępu do niezbędnego taboru kolejowego i ich wpływu na procedurę udzielania zamówień publicznych w zakresie powierzania pasażerskich przewozów kolejowych.
EN
The European Union has decided to fully open the market of rail passenger transport to competition. Competition should encourage railway operators to become more responsive to customer needs and improve their cost-effectiveness. The main way to open the market to competition is to introduce the principle of competitive tendering of public service contracts in rail transport (so-called competition for the market). The regulatory measures established by the EU are based on the public procurement rules. However, an important barrier for the effective use of these rules is lack of access to suitable rolling stock. Existing rolling stock is usually owned by the incumbent operator. New rolling stock involves considerable capital investments. This impedes market access for new entrants. aim of this article is to analyse the provisions of fourth railway package on access to necessary rolling stock and their influence on the public procurement procedure concerning the entrustment of passenger railway services.
References
  • Hartung W., Bagłaj M., Michalczyk T., Wojciechowski M., Krysa J., Kuźma K., Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, Legalis.
  • Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Difin, Warszawa 2008.
  • Jarecki S.A., Tabor a konkurencja w pasażerskich przewozach kolejowych, [w:] J. Gola, W. Szydło, Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 368.
  • Jaworska M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018, Legalis.
  • Kraśniewski M., Przewoźnik kolejowy – definicja w świetle ustawy o transporcie kolejowym, [w:] Pawełczyk M. (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Ius Publicum, Warszawa 2017.
  • Kuczyński K., Grochowska M., Usługa trakcyjna. Praca tymczasowa nieco inaczej, „Kurier Kolejowy” 2018, nr 2/3532.
  • Poczobut J., Leasing, [w:] Rajski J. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań; część szczegółowa, tom 7, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
  • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, Lex nr 114456.
  • Wróbel A., Artykuł 12, [w:] Wróbel A. (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, tom I (art. 1-60), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099032b6-6086-4409-91c2-bbe9ce532dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.