Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 41-61

Article title

Komentarz do art. 22 – 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Content

Title variants

EN
Comment on art. 22—23 of Geological and Mining Act
RU
Комментарий к ст. 22—23 к закону о Геологическом и горном праве от 9 июня 2011 r.
IT
Commento agli art. 22—23 della legge del 9 giugno 2011 — Legge geologica e mineraria

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie z art. 22 Pr.g.g. koncesji górniczych i geologicznych, w zależności od rodzaju i miejsca prowadzenia działalności, udziela minister właściwy do spraw środowiska, starosta lub marszałek województwa. Udzielenie koncesji musi być zawsze poprzedzone współdziałaniem z organami określonymi w art. 23 (takimi jak prezes Krajowej Agencji Energii Atomowej, *, władze odpowiedzialne za gospodarkę wodną itp. ) W zależności od rodzaju koncesji lub miejsca prowadzenia działalności, „organy współdziałające” konsultują projekt koncesji (opinia) lub projekt musi być z nimi uzgodniony. Niestety, w większości sytuacji przesłanki decydujące o wynikach takiego współdziałania są bardzo niejasne. Wynik współdziałania może być kontrolowany przez sąd administracyjny.
EN
According to art. 22 of the GMA mining and geological licences, depending on the kind and place of the activity, are granted by the minister in charge of the environment, the head of the poviat or the marshal of the voivodship. The grant of the licence always must be preceded by cooperation with the authorities determined in art. 23 (like the President of National Atomic Energy Agency, the head of the local community, authorities responsible for the watermanagement etc.). Depending on the kind of the licence or place of the activity, the „cooperating authorities” are consulting the draft of the licence (opinion) or the draft has to be agreed with them. Unfortunately, in most situations the premises determining results of such cooperation are very unclear. The result of such cooperation may be controlled by the administrative court.
RU
Согласно ст. 22 Геологического и горного права, горные и геологические концессии,в зависимости от типа и места деятельности, предоставляются министром, ответственным за окружающую среду, старостой или маршалом воеводства. Присуждению концессий всегда должно предшествовать сотрудничество с органами, указанными в ст. 23 (например, президентом Национального агентства по атомной энергии, местными органами власти, органами власти, ответственными за управление водными ресурсами и т. д.) В зависимости от типа концессии или места деятельности, «взаимодействующие органы» дают консультацию по проекту концессии (заключение), или проект должен быть согласован с ними. К сожалению, в большинстве ситуаций условия, определяющие результаты такого сотрудничества, очень расплывчаты. Результат сотрудничества может контролироваться административным судом.
IT
Riassunto: Ai sensi dell’art. 22 della legge polacca sulle attività geologiche e minerarie, a seconda del tipo e del luogo di attività, le concessioni minerarie e geologiche sono concesse dal ministro responsabile dell’ambiente, sindaco o maresciallo del voivodato. Il rilascio delle concessioni deve essere preceduto sempre dalla collaborazione con le autorità indicate all’art. 23 (come il Presidente dell’Agenzia Nazionale per l’Energia Atomica, le autorità delle comunità locali, le autorità responsabili della gestione delle acque, ecc.) A seconda del tipo di concessione o del luogo di stabilimento, le “autorità che cooperano” consultano il progetto di concessione (parere) o il progetto deve essere concordato con loro. Purtroppo, nella maggior parte delle situazioni, la logica dei risultati di tale cooperazione non è molto chiara. Il risultato di questa cooperazione può essere controllato da un tribunale amministrativo.

Year

Issue

Pages

41-61

Physical description

Contributors

References

 • Agopszowicz A.: Zarys systemu prawnego górnictwa. Przejrzał i uzupełnił Aleksander Lipiński. Katowice 1991.
 • Dobrowolski G.: Współdziałanie z organem wykonawczym gminy w postępowaniu koncesyjnym (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze). „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011 nr 10, s. 14—22.
 • Jaśkowak M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A.: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. System Informacji Prawnej LEX, 2019 (wersja elektroniczna).
 • Kaczmarski L.: Instytucja zajęcia stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie. „Casus” zima 2018, nr 91, s. 27—41.
 • Lipiński A.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 34—54.
 • Lipiński A.: Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym. „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10, s. 170—184.
 • Lipiński A.: Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym. Finanse Komunalne 2013, nr 9, s. 64—68.
 • Lipiński A.: Ochrona złóż kopalin w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. W: Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6.—7. september 2016 Bojnice, Slovenská republika. Red. S. Košičiarová. Trnave 2016.
 • Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa 2019.
 • Lipiński A.: Współdziałanie w postępowaniu koncesyjnym prowadzonym na podstawie prawa geologicznego i górniczego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 1, s. 2—12.
 • Lipiński A., Mikosz R.: Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2003.
 • Mikosz R.: Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2009, nr 2, s. 39—58.
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2015.
 • Murzydło J.: Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze. „Finanse Komunalne” 2013, nr 3, s. .
 • Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Red. A. Pietrzak. Warszawa 2019.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.
 • Szydło W.: Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych. „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 11,s. 45—60.
 • Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2020.
 • Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2016.
 • Wyszomirski Ł.M.: Glosa do wyroku NSA z dnia 22 października 2013 r., II GSK 1818/12. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 3, s. 167—176.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0990eb43-d5e8-4b44-be27-c90fa5fe2d60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.