PL EN


2013 | 30 | 62-70
Article title

Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro

Content
Title variants
EN
Mechanisms to Prevent the Debt Crisis in the Euro Area
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmowane przez rządy państw dotkniętych kryzysem finansowym i gospodarczym działa-nia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Polityka oszczędności i cięcia wydatków towarzyszące programom oddłużeniowym stały w sprzeczności z celem, jakim była znacząca poprawa koniunk-tury na rynkach krajowych i opóźniają moment wyjścia z kryzysu. W związku z niezadowalającymi efektami dotychczasowych działań naprawczych i perspektywą rozpadu strefy euro coraz większego znaczenia nabiera potrzeba wypracowania nowych ram prawnych i instytucjonalnych, które zagwa-rantowałyby trwałość struktury, jaką jest wspólny obszar walutowy. W warunkach rosnącego znacze-nia gospodarek wschodzących, malejącej liczebności obywateli UE oraz jej słabnącej siły ekonomicz-nej istnienie unii walutowej ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania międzynarodowej pozycji oraz politycznych wpływów UE. Do istotnych celów polityki gospodarczej państw strefy euro należeć powinno podjęcie działań wspierających wzrost gospodarczy, podjęcie niezbędnych reform struktu-ralnych, przywrócenie równowagi fiskalnej oraz uniezależnienie się od kapitału pożyczkowego.
EN
Taken by the governments of the countries affected by the financial and economic crisis have not brought the expected results. Savings policy and accompanying spending cuts to programs oddłużeniowym stood in contradiction to the purpose, which was a significant improvement in the situation on the domestic market and delay the moment of crisis. In view of the unsatisfactory effects of previous corrective actions, and the prospect of disintegration of the euro zone is becom-ing increasingly important need to develop a new legal and institutional framework to guarantee the stability of the structure, which is the common currency area. Under the conditions of the growing importance of emerging economies, decreasing the number of EU citizens and the exist-ence of declining economic power of the monetary union is fundamental for the maintenance of international standing and influence EU policy. An important objective of the economic policy of the euro area should include taking measures to promote economic growth, to take the necessary structural reforms to restore fiscal balance and independence from loan capital.
Year
Issue
30
Pages
62-70
Physical description
Contributors
 • Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Goczek Ł., 2012, Wyrosnąć z długów – polityka podażowa i regulacje w Unii Europej-skiej [w:] Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Gu-zek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables.
 • http://finanse.wnp.pl/staly-fundusz-ratunkowy-eurolandu-brakujacy-element-unii-mone-tarnej,178437_1_0_0.htm.
 • http://forsal.pl/artykuly/646515,h_bner_unia_bankowa_sposób_na_kryzys_ale_i_trudne_pytania, aktualizacja 12.09.2012.
 • http://wiadomości.dziennik.pl/swiat/artykuly/405972,pakt-fiskalny-umrze-zanim-jeszcze-wejdzie-w-zycie.html aktualizacja 1.10.2012.
 • Jurkowska-Zajdler A., 2010, Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura [w:] Go-spodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDe-Wu, Warszawa.
 • Kowalczyk K.A., 2012, Draghi drukuje i ratuje, „Wprost” nr 40/2012, 1–7 października.
 • Kowanda C., 2012, Strefa Euro 2.0. Edukator ekonomiczny, „Polityka” nr 38 (2875), 19.09.–25.09.2012.
 • Miruszewski T., 2010, Polityka monetarna w strefie euro w okresie stabilizacji pokryzy-sowej [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Prono-bis, CeDeWu, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski Departament Integracji ze Strefą Euro: Przegląd strefy euro IV, Warszawa, grudzień 2010.
 • Pronobis M., 2010, Kryzys w strefie euro – ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych [w:] Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Ka-linowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa.
 • Słojewska A., 2012, Eurostrefa i budżet federalny, „Rzeczpospolita”, nr 233 (9533) z 5.10.2012 r.
 • Wancio A., 2011, Europejskie mechanizmy stabilności finansowej – gwarancja stabilno-ści strefy euro czy gra na zwłokę?, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099b208b-f8bc-433c-8f40-e8c868dbc4af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.