PL EN


Journal
2010 | 1(19) | 103-131
Article title

Przygotowanie do małżeństwa a jego nierozerwalność – ocena postaw i wskazania pastoralne

Authors
Content
Title variants
EN
Preparation for marriage and its indissolubility - evaluation of attitudes and pastoral indications
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The teaching of the Catholic Church concerning the indissolubility of marriage is unambiguous, consistent and invariable. However, contrary to it: influence of secular mass media, hedonism, permissiveness, and extreme liberalism have negative effects on social attitudes. Polled betrothed, the faithful coming out from Sunday mass, catechized students and teachers of secondary schools often advocate divorces. This situation needs to mobilize priests to undertake preventive and corrective actions in support of the faithful in fight against the threats to the family. Responsible care should include in particular the preparation for marriage.
Journal
Year
Issue
Pages
103-131
Physical description
Dates
published
2010-12-31
References
 • Adamski F., Młodzi przed ślubem. Koncepcje modelowe małżeństwa i rodziny w świadomości nupturientów, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. V, Lublin 1977, s. 165.
 • Adamski F., Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970.
 • Baranowski Z., Małżeństwo w nowej Polsce: uwagi praktyczne, „Kultura katolicka”, Poznań 1946.
 • Dudziak U., Akceptacja niektórych norm moralnych (Badania empiryczne wśród młodzieży licealnej), Lublin 2004
 • Dudziak U., Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2009.
 • Dudziak U., Wychowanie seksualne w rodzinie, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010, s. 509-524.
 • Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Dokument przyjęty podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 1 maja 2003 r., Warszawa 2003.
 • Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Dokument przyjęty podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 1 maja 2003 r., Warszawa 2003.
 • Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Dokument przyjęty podczas 313. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu w dniu 20 czerwca 2001 r., Kraków 2001.
 • Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Dokument przyjęty podczas 313. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu w dniu 20 czerwca 2001 r., Kraków 2001.
 • Innocenty III, List Quanto te magis z 1 V 1119 D 405; List Gaudeamus in Domino 1201 D 407-408.
 • Jan Paweł II, Homilia na zakończenie VI Synodu Biskupów (25 października 1980 r.), AAS 72: 1980, s. 1082.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI 1981), AAS 74:1982, s. 81-192.
 • Jan XXIII, Encyklika „Mater et magistra” o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej (15 V 1961), AAS 53:1961, s. 401-464.
 • Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris” o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (11 IV 1963), AAS 57:1963, s. 877-885; KDK 16; DSP 6; KO 7.
 • Kamiński R., Metoda w teologii pastoralnej, RTK 37:1990 z. 6, s. 94-97.
 • Kamiński R., Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992.
 • Karta praw rodziny (22 X 1983), tekst polski: Lublin 1983; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej „Persona humana” (29 XII 1975), „Rodzina Bogiem Silna – Dokumenty Kościoła”, Wrocław 1993, AAS 68: 1976, s. 77-96.
 • Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wychowanie seksualne, Sandomierz 1997.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Città del Vaticano 1997; tekst polski: Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1997.
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego (1 XI 1983), „Rodzina Bogiem Silna – Dokumenty Kościoła”, Wrocław 1994.
 • Krzysteczko H., Osobowość, w: J. Makselon (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1995, s. 182-183.
 • Kwak A., Postawa, w: K. Ostrowska (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Kraków 2004, s. 89-90.
 • Lis R., Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła, Lublin 2006.
 • Majdański, Wspólnota życia i miłości, Łomianki 2002.
 • Makselon J., Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka, w: J. Makselon (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1995, s. 230-231.
 • Marek Z. (red.), Jezus prowadzi i zbawia, Kraków 2000.
 • Mierzwiński B., J. Wilk, R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin–Wrocław 2002, s. 412; R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 1. Lublin 2000, s. 21.
 • Mierzwiński B., J. Wilk, R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin–Wrocław 2002, s. 412.
 • Młotek A., Nierozerwalność małżeństwa w nauczaniu Ojców Kościoła, „Colloquium Salutis: Wrocławskie Studia Teologiczne” 1978, nr 10, s. 181.
 • Papieska Rada ds. Rodziny: Senssualità umana. Verittà e signifi cato. Orientamenti educativi in famiglia (8 XII 1995), tekst polski: Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996.
 • Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae” o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25 VII 1968), AAS 60:1968, s. 257-299.
 • Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio” o popieraniu rozwoju narodów (26 III 1967), AAS 59:1967, s. 257-299.
 • Pius XI, Encyklika „Divini illius Magistri” o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (31 XII 1929), AAS 22:1930, s. 53 n., 56 n.
 • Pius XII, Encyklika „Summi Pontifi - catus” o solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym (20 X 1939), AAS 31:1939, s. 413-453
 • Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Dokument zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski 20 czerwca 2001 r., Kraków 2001.
 • Puacz P., Postawy młodzieży licealnej wobec wybranych norm współżycia małżeńskiego i rodzinnego, Ryki 2007.
 • Rosik S., Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologiczno-moralne, Lublin 1992.
 • Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.
 • Sitek B., Nierozerwalność małżeństwa w nauczaniu Ojców Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 33 (1990) nr 3-4, s. 150.
 • Sobkowiak J.A., Norma moralna, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005, s. 361.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis’” (28 X 1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 313-324, AAS 58:1966, s. 471-505
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (7 XII 1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 537-620,AAS 58:1966, s. 1025-1120.
 • Statystyki rozwodowe w Polsce, http://www.agencjarozwodowa.pl/article/show/ id=170 (odczyt z 3.09.2010 r.).
 • Sztychmiler R., Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999.
 • Ślipko T., Płciowość człowieka w świetle moralności, w: M. Kozakiewicz (red.), Pro i contra w planowaniu rodziny w wychowaniu seksualnym, Warszawa 1989, s. 22.
 • Zdaniewicz W., Problem akceptacji wybranych norm etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, w: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Dziecko, Warszawa–Poznań 1984, s. 111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099b2f08-36ce-4b2d-afc4-3ce940fa7288
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.