PL EN


2019 | 4(44) | 13-24
Article title

Reporting of financial indicators by Polish housing cooperatives—current state and own proposal

Content
Title variants
PL
Raportowanie wskaźnikow finansowych przez polskie społdzielnie mieszkaniowe – stan obecny i propozycja własna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is the result of the author’s empirical research covering the evaluation of the effectiveness and economic and financial conditio of housing cooperatives by means of the indicator analysis of financial statements. The aim of the article is to identify and compare the scope of voluntary disclosures of financial indicators in management reports on the activity of housing cooperatives. It outlines the key differences between the housing company and the housing cooperative as regards the principles for the preparation and assessment of financial statements and the functioning of both entities. The financial statements of housing cooperatives were also evaluated in terms of their potential in the financial analysis, indicating the limitations resulting from the most common rules of their preparation. The study was based on a comparative analysis of the content of importing the activity. In total, the study covered the reports of 100 housing cooperatives operating in the West Pomeranian and Łódź Voivodeships. Apart from the restriction related to the area of activity, the selection of the sample was random. Out of the examined sample, only 27 evaluations presented the results of effectiveness of operations and economic and financial condition using the calculated financial indicators on the basis of data from financial statements. In the first phase of the study, the deduction method was used in a general way to determine the scope of disclosures in reports prepared and published by housing associations on websites. The induction method applied in the final stage of the research allowed to formulate general conclusions. In the conducted research, in particular, the methods of monographs, content analysis, descriptive analysis and comparative analysis were used. As a result of the conducted research it was found that housing cooperatives often make different choices regarding the type of indicators, calculation formulas used or the number of presented indicators. Liquidity ratios were most frequently presented. As a result of the conducted research, the current state of reporting of financial indicators by housing cooperatives was made, part of commonly used financial indicators used to evaluate companies was rejected and financial indicators were proposed that allow to assess the condition and effectiveness of specific units, such as housing cooperatives.
PL
Artykuł jest efektem autorskiego badania empirycznego obejmującego problematykę oceny efektywności działania i kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mieszkaniowych za pomocą wskaźnikowej analizy sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest identyfikacja i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w sprawozdaniach zarządu z działalności spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiono w nim kluczowe różnice pomiędzy przedsiębiorstwem a spółdzielnią mieszkaniową w odniesieniu do zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich oceny oraz funkcjonowania obu podmiotów. Dokonano również oceny sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych pod względem ich możliwości w analizie finansowej, wskazując ograniczenia wynikające z najczęściej spotykanych zasad ich sporządzania. Badanie polegało na analizie porównawczej zawartości sprowadzania działalności. Łącznie badaniem objęto sprawozdania 100 spółdzielni mieszkaniowych działających na obszarze województw zachodniopomorskiego i łódzkiego. Poza ograniczeniem związanym z obszarem działalności dobór próby był przypadkowy. Z badanej próby tylko 27 ocen prezentowało wyniki efektywności działania i kondycji ekonomiczno-finansowej z zastosowaniem wyliczonych wskaźników finansowych na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych. W badaniach w pierwszej fazie wykorzystano metodę dedukcji, w sposób ogólny wyznaczając zakres ujawnień w sprawozdaniach sporządzanych i publikowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na stronach internetowych. Zastosowana w końcowej fazie badań metoda indukcji pozwoliła sformułować ogólne wnioski. W przeprowadzonych badaniach w szczególności wykorzystano metody monografii, analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że spółdzielnie mieszkaniowe dokonują często odmiennych wyborów odnośnie do rodzaju wskaźników, stosowanych formuł obliczeniowych czy ilości prezentowanych wskaźników. Wskaźniki płynności były najczęściej prezentowane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano obecnego stanu raportowania wskaźników finansowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, odrzucono część wskaźników finansowych powszechnie stosowanych do oceny przedsiębiorstw i zaproponowano wskaźniki finansowe pozwalające ocenić kondycję i efektywność specyficznych jednostek, jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe.
Year
Issue
Pages
13-24
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
References
 • Andrzejewski, M., Maślanka, T., Mazur-Maślanka, I. (2016). International Financial Reporting Standards (IFRS) and an issue of comparability of assessments of financial standing of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange made by the auditors in the reports on the audit of the financial statements. Proceedings of the 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, September 30, Prague.
 • Dudycz, T., Wrzosek, S. (2000). Analiza finansowa, problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370114253.
 • Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813719.
 • Grzenkowicz, N. (2007). Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa. In: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788389069405.
 • Jędrzejewski, S. (2012). Firma w upadłości – rozwiązania prawne i sprawozdawcze. Warszawa: Infor Ekspert. Kowalak, R. (2008). Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. ISBN 9788374265416.
 • Krasodomska, J. (2013). Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73(129), 75–87.
 • Maćkowiak, E. (2005). Ocena sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu. In: H. Buk (ed.). Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (pp. 164–168). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. ISBN 8372463026.
 • Masztalerz, M. (2019). Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103(159), 99–118.
 • Michalak, J. (2017). Wskaźniki finansowe i niefinansowe w raportach strategicznych spółek z Wielkiej Brytanii – analiza z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(327), 59–73.
 • Sierpińska, M. (2004). Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. In: M. Sierpińska, T. Jachna. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142065.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149871.
 • Siudek, T. (2004). Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ISBN 8372445273.
 • Skoczylas, W., Niemiec, A., Waśniewski, P. (2011). Problemy pomiaru i analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 9, 2–9.
 • Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2014). Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 69, 243–252.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 with amendments.
 • Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Vol. 1–2. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788375266696 (vol. 1), 9788375266740 (vol. 2).
 • Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza. ISBN 8373780041.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09a68d1e-a7c6-4226-bb1f-060bc26b11b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.