PL EN


2016 | 2 | 7-10
Article title

Rozszerzenie porozumienia w sprawie handlu towarami technologii informatycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Expansion of Trade in Information Technology Products
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W dniu 16 grudnia 2015 r. na 10. konferencji ministerialnej WTO w Nairobi została przyjęta deklaracja w sprawie rozszerzenia Porozumienia w sprawie technologii informatycznych (Infor-mation Technology Agreement), tzw. ITA 2. Celem rozszerzenia ITA jest zniesienie ceł na 201 produktów informatycznych, które nie znalazły się w pierwotnej ITA. Porozumienie ITA 2 za-warło 24 uczestników negocjacji (53 członków WTO), w tym Unia Europejska, Stany Zjedno-czone i Chiny. Wartość rocznego handlu tymi 201 produktami szacowana jest na ponad 1,3 bln USD rocznie. Pierwsze obniżki stawek celnych nastąpią 1 lipca 2016 r. (obejmą 65% linii taryfo-wych i 88% wartości importu tych towarów) Całkowite zniesienie ceł na te towary nastąpi 1 lipca 2019 roku. Jedynie w przypadku towarów wrażliwych i w wyjątkowych przypadkach proces liberalizacji potrwa odpowiednio pięć i siedem lat. Chociaż porozumienie ITA ma charak-ter plurateralny, z bezcłowego dostępu do rynku sygnatariuszy ITA 2 skorzystają wszyscy człon-kowie WTO, ponieważ negocjacje odbywały się w oparciu o zasadę bezwarunkowej klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Sukces ITA 2 wskazuje, że w WTO największe szanse na reali-zację w WTO mają inicjatywy plurateralne.
EN
On December 16, 2015, at the WTO’s Tenth Ministerial Conference in Nairobi the Informa-tion Technology Agreement 2 (ITA-2) was concluded after three years of negotiations. In total 24 participants (53 countries), including the European Union, United States and China, agreed to remove tariffs on 201 information and communications technology (ICT) products valued at over $1.3 trillion per year by 2024. Tariffs on major products will be removed within three years (cov-ering 89 percent of the 201 items by trade value). 65 percent of the ITA-2 tariff lines will be immediately eliminated by July 1, 2016. Sensitive products will be liberalized within five years and seven years. Although negotiations were conducted by 53 WTO members, all 162 WTO members will enjoy duty-free market access to the markets of the members eliminating tariffs on these products because the ITA-2 was negotiated on an unconditional most favoured nation (MFN) basis. The success of the ITA-2 indicates plurilateral agreements as the way ahead for the World Trade Organization.
Year
Issue
2
Pages
7-10
Physical description
Dates
published
2016-03-2016-04
Contributors
author
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09a6a1c1-df35-49c1-aaa6-1fdef588756f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.