PL EN


2017 | 38 | 3 | 53-66
Article title

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego

Content
Title variants
EN
Preventing Social Exclusion of Youth and Children in the Centres of Daily Care and Support
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz więcej rodzin i wychowujących się w nich dzieci jest zagrożonych wykluczeniem utrudniającym im rozwój i pełną partycypację w życiu społecznym. Jedną ze skutecznych form przeciwdziałania przyczynom i skutkom wykluczenia jest szeroka działalność placówek wsparcia dziennego. Ich formy pracy, cele oraz zadania zostały przedstawione w oparciu o autorski model głównych obszarów działań sprzyjających inkluzji społecznej, skierowanych na jednostki, ich rodziny, osoby i instytucje pracujące z dzieckiem i rodziną oraz ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Postulowane są również działania w obszarze ustawodawstwa, edukacji, mediów oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej.
EN
More and more families and children brought up in the titular centres are at risk of exclusion, which makes it difficult for them to develop and fully participate in social life. An effective form of preventing the reasons and effects of exclusion is active work of daily care and support centres. Forms of work, aims and tasks of those centres are presented on the basis of an original model of the main areas of activity which support social inclusion addressed to particular people, their families, persons and institutions cooperating with the child, his or her family and general, especially local, society. The article, moreover, proposes actions in the area of legislation, education, media as well as presents suggestions regarding cultural and recreational offer.
Year
Volume
38
Issue
3
Pages
53-66
Physical description
Dates
printed
2017-09-30
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, pedagog i psycholog w ŚOW TPD.
References
 • Cudak, Henryk. 2011. Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze. Pedagogika Rodziny, 1(2), 7-14.
 • Dallemura, Elżbieta. 2014. Współpraca z rodzinami w placówkach wsparcia dziennego. Świat Problemów, 6 (257), 5-8.
 • Fidelus, Anna. 2011. W stronę resocjalizacji inkluzyjnej. Probacja, 2, 70-86.
 • Gątarek, Izabela. 2015. Opiekuńczo-wychowawcza działalność Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w rodzinie własnej. Seminare, 1 (36), 127-140.
 • Gola, Stanisław. 2003. Ogniska wychowawcze. W: Poradnik dla wychowawców, red. Zenon Zieja, 19-27. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie.
 • MPiPS. 2003. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Dostęp:
 • 14.11.2016. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf.
 • Nogowski, Jacek Marek. 2015. Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności. Civitas et Lex, 1(5), 55-64.
 • Pieter, Józef. 1972. Środowisko wychowawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r. 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Przygoda, Anna. 2011. Mechanizmy socjalizacji w rodzinie. Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 1(1), 109-118.
 • Rogowski, Paweł. 2013. Placówki wsparcia dziennego – aspekty prawne. Część I. Pedagogika Ojcostwa, 2(7), 112-128.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 października 2015 r. ws. wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).
 • Salański, Witold. 2002. Outsiderzy? Opieka – Wychowanie – Terapia, 2 (dodatek „Nasz Animator”), 4-5.
 • Sierocka, Beata i Marcin Drewniak. 2006. Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych. Kraków. Dostęp: 8.11.2016 http://www.archiwum.mlodziez. info/images/mpppm.pl/DZIECI_ULICY_30.11.pdf.
 • Tempczyk-Nagórka, Żaneta. 2016. Pilgrimages of disabled persons to Jasna Góra as an example of acivities which foster social inclusion. W: Selected aspects of psychosocial functioning of persons with disabilities, red. Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij i Żaneta Tempczyk-Nagórka, 57-70. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).
 • TPD. 2010. Z podwórka do parlamentu. Dostęp: 3.11.2016. http://warszawa.tpd.
 • org.pl/pl/index/z-podworka-do-parlamentu.html.
 • Zieja, Zenon. 2003. System profilaktyki nad dziećmi i młodzieżą. W: Poradnik dla wychowawców, red. Zenon Zieja, 8-18. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09a73fe7-0d18-4ad6-88ca-ba3c72354865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.