PL EN


2012 | 31 | 79-89
Article title

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnej bankowości

Title variants
EN
Households as subject of contemporary banking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarstwa domowe, dążąc do optymalnego zaspokojenia subiektywnych potrzeb w swoich działaniach kierują się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale również tradycją, modą, chęcią wyróżnienia się. Wobec zależności między konsumpcją a dochodem konieczne staje się rozwiązanie dwóch kwestii: nadwyżki środków finansowych i ich niedoboru w gospodarstwach domowych. W obu przypadkach rozwiązanie przynoszą banki – jako instytucje przyjmujące depozyty i udzielające kredyty, a dodatkowo cieszące się mianem instytucji zaufania publicznego. Celem artykułu jest wskazanie wzajemnych zależności funkcjonowania gospodarstw domowych i banków.
EN
While aiming at optimum satisfaction of subjective needs, households are driven not only by an economic account but also by tradition, fashion, and willingness to be distinc¬tive. In view of dependency between consumption and income it is necessary to settle two issues: the surplus of financial resources, and their deficiency in households. In both cases banks as institutions accepting deposits and granting loans as well as institutions of public confidence provide a solution. The paper aims at indicating the mutual interdependences between households and banks functioning.
Year
Issue
31
Pages
79-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Adamczyk C., Polacy bogatsi, oszczędności rosną, http://www.rp.pl/artykul/705501,605529 .html [10.03.2011].
 • Białowolski P., Dudek S., Finanse gospodarstw domowych w IV kw. 2011, e.gospodarka.pl. Poradnik Internetu dla Twojej firmy [10.03.2012].
 • Białowolski, P., Czapiński, J., Grabowska, I., Kotowska, I.E., Panek, T., Strzelecki, P., Węziak--Białowolska, D., Warunki życia gospodarstw domowych. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, Warszawa 2011.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, SGH, Warszawa 2008.
 • Raport o sytuacji banków w okresie I-IX 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 • Rytelewska G., Huszczonek E., Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw nowych, „Materiały i Studia”, NBP, Warszawa 2004, Zeszyt 172.
 • Struktura oszczędności gospodarstw domowych w czerwcu 2011, Analizy Online, http://tfi.pl/5458,struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-w-czerwcu-2011.html [10.03.2012].
 • Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Szopa B., Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Świecka B., Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
 • Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
 • Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały”, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2007, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09af5f61-2b7b-48f9-9ac4-78ea8dc88c96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.