PL EN


2014 | 27 | 153-164
Article title

Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990 – 2006

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Electoral Committee of the German minority in the Opole in local elections 1990 - 2006
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces demokratyzacji w Polsce po 1989 r. uwidocznił przejawy polityzacji etniczności. Nowe możliwości stworzone przez proces zostały wykorzystane przez mniejszość niemiecką, zamieszkująca województwo opolskie, będące częścią regionu Śląska. Mniejszość ta powołała w 1990 r. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej i wystawiała swoich kandydatów w każdych wyborach samorządowych, zawsze z dobrym skutkiem. Stawali się oni członkami lokalnych samorządów i znaczącą siła polityczną w regionie, współodpowiedzialną za rozwój województwa opolskiego.
EN
The process of democratization in Poland after 1989, bring along occurrence of politicization of ethnicity. New possibilities created by the process was used by the German minority, which live in Opole Voivodship, which is a part of Silesia region. The minority set up in 1990 Electoral Committee of the German Minority and have put up their candidates in every local government elections, which take place, always with good result. They come to be a members of the local governments and become an important political force in a region and joint responsibility for developing the Opole Voivodship.
Contributors
 • Dr Małgorzata Alberska, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonaliza-cja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.
 • Berlińska D., Procesy demokratyzacyjne w Polsce a mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 2.
 • Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości,
 • Opole 1999.
 • Dawidejt-Jastrzębska E., Trzcielińska-Polus A., Mniejszość niemiecka w samorządach lo-kalnych woj. opolskiego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. Michałowski. S. i Pawłowska A., Lublin 2004.
 • Gudaszewski G., Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklaru-jących „narodowość niepolską”, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodo-wego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
 • Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wybor-czych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
 • Kuglarz A., Coraz mniej wyborców głosuje na mniejszość niemiecką, „Gazeta Wyborcza” z 17 XI 2006.
 • Łodziński S., Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych. Raport nr 29, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecz-nych, listopad 1992.
 • Miś E., Dialog na dole, „Dialog” 1994, nr 1–4.
 • Miś E., Kommentar: Erfolg, „Schlesisches Wochenblatt” z 15–21 listopada 2002.
 • Nie liczę na wdzięczność. Rozmowa z przewodniczącym TSKN na Śląsku Opolskim, „No-wa Trybuna Opolska” z 28 kwietnia 2010.
 • Niemiec wójtem, Białorusin w ratuszu, „Rzeczpospolita” z 28 czerwca 1994.
 • Nijakowski L.M., Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Ło-dziński S., Warszawa 2006.
 • Rothschild J., Ethnopolitics: a Conceptual Framework, New York 1981.
 • Ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17, poz. 141.
 • Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecz-nej, Warszawa 1996.
 • www.mniejszoscniemiecka.pl.
 • www.pkw.gov.pl.
Notes
PL
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09b03eab-7e49-402e-99ed-69d9567bcb34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.