PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski

Content
Title variants
EN
Spatial diversity of social order of rural communes in south-western region of Polish
Languages of publication
Abstracts
EN
The main element of sustainable development paradigm are three orders: social, economic and environmental. The social order, due to including the categories of the quality of life in sustainable development, is regarded as a primary objective, i.e. the state of functioning and behaviour of individuals which enables the existence, duration and development of the society as a whole. The study presents spatial variability of social order for rural communities of Lower Silesia voivodeship situated in south-western part of our country. Sustainable development index, which characterises social order, was used in the work. Synthetic index of social order, combining all the analysed indices, was determined for particular communities. In 2000-2010 its value decreased, indicating lack of realisation of sustainable development concept.
PL
Głównymi elementami paradygmatu zrównoważonego rozwoju są trzy łady; społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Ład społeczny, ze względu na zawarte w nim kategorie jakości życia w zrównoważonym rozwoju, jest uważany za cel nadrzędny, postrzegany jako stan funkcjonowania i zachowania jednostek, zapewniający istnienie, trwanie i rozwój społeczeństwa jako całości. W pracy przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego dla gmin wiejskich województwa dolnośląskiego usytuowanych w południowo-zachodniej części naszego kraju. Wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju charakteryzujące ład społeczny. Określono syntetyczny wskaźnik ładu społecznego dla poszczególnych gmin, który ujmuje wszystkie analizowane wskaźniki. Jego wartość w okresie 2000-2010 uległa obniżeniu, co oznacza brak realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
  • Adamska H., 2013. Przestrzenne zróżnicowanie ładu gospodarczego gmin wiejskich wojewódz-twa dolnośląskiego. Rocz. Nauk. SERiA 15, 4, 16-21.
  • Adamska H., 2012. Standard and quality of life of rural areas population in the view of new para-digm. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 5-12.
  • Borys T., 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa- -Białystok.
  • Kokoszka K., 2009. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agri-bus. Rural Dev. 3(13), 105-112.
  • Wysocki F., 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • Matuszczak A., 2008. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowi-skowym i społecznym. www.kps.edu.pl. [dostęp: 4.11.2013].
  • www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09b622e1-c4bc-4fd7-af45-149f06c8e4fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.