PL EN


2016 | 3(348) | 143-158
Article title

Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim

Authors
Content
Title variants
EN
Investment outlays in Polish agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie danych GUS oszacowano wartości nakładów inwestycyjnych w zakresie budynków i budowli, maszyn, narzędzi i urządzeń oraz środków transportu w rolnictwie w latach 1995-2013. Przedstawiono metodę przeliczania wartości tych nakładów w cenach bieżących na wyrażone w cenach stałych 1995 r. W 2013 r. wartość nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim w cenach stałych była w przypadku budynków i budowli o 107,9%, maszyn, narzędzi i urządzeń – o 100,5%, a środków transportu o 98,3% większa niż w 1995 r. Łączna wartość inwestycji na środki techniczne (budownictwa, mechanizacji i transportu) w rolnictwie zwiększyła się w tym czasie o 103,0%. Opisano współzależności między poziomem tych nakładów a produkcją globalną, wartością dodaną brutto oraz produkcją końcową i towarową polskiego rolnictwa.
EN
On the ground of the Central Statistical Office (GUS) data, values of investment outlays in the fields of buildings and structures, machinery and tools as well as transport equipment in agriculture have been evaluated for the period of 1995-2013. The method for converting values of the values of these outlays from current to constant prices of 1995 has been presented. In 2013 value of investments in Polish agriculture (in constant prices) was in a case of buildings and structures by 107.9%, machinery and tools – by 100.5%, and transport equipment – by 98.3% higher than in 1995. Total investments in the field of technical means (building and structures, machinery and transport equipment) increased during this period by 103.0%. Correlations between these inputs and the global production, gross value added, final and market production have been described.
Contributors
author
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa, Poland
References
 • GUS (2002). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 315.
 • GUS (2005). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 485.
 • GUS (2006). Ceny w gospodarce narodowej w 2005 r. Informacje i opracowania statystycz¬ne. Warszawa, s. 317.
 • GUS (2008). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i obszarów wiejskich 2007. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 493.
 • GUS (2009). Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 304.
 • GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 389.
 • GUS (2015a). Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r. Informacje i opracowania statystycz¬ne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 536.
 • GUS (2015b). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, s. 445.
 • Jucherski, A., Król, K. (2013). Obciążenie i nasycenie produktu i ziemi wartością oraz mocą środków mechanizacji w wybranych górskich gospodarstwach mlecznych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1 (79), s. 41-50.
 • Kocira, S. (2008). Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośred¬nią w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, nr 4(102), s. 375-380.
 • Muzalewski, A. (2015). Inwestycje w ramach PROW 2007-2013 – rozrzutniki obornika i wozy asenizacyjne. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(89), s. 47-59.
 • Pawlak, J. (2012). Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(75), s. 5-14.
 • Pawlak, J. (2015). Podaż krajowa środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004- -2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(87), s. 41-52.
 • Wójcicki, Z. (2014). Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(83), s. 5-20.
 • Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81) s. 5-16.
 • Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2015). Kierunki modernizacji wybranych gospodarstw rodzin¬nych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2(88) s. 37-46.
 • Zalewski, A. (red.) (2004). Rynek maszyn rolniczych. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 25. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 44.
 • Zalewski, A. (red.) (2005). Rynek maszyn rolniczych. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 27. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 38.
 • Zalewski, A. (red.) (2006). Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspekty¬wy, nr 29. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 38.
 • Zalewski, A. (red.) (2007). Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspekty¬wy, nr 31. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 37.
 • Zalewski, A. (red.) (2008). Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspekty¬wy, nr 33. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 31.
 • Zalewski, A. (red.) (2009). Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspekty¬wy, nr 35. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 37.
 • Zalewski, A. (red.) (2010). Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 37. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 35.
 • Zalewski, A. (red.) (2011). Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy, nr 38. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 33.
 • Zalewski, A. (red.) (2012). Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy, nr 39. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 35.
 • Zalewski, A. (red.) (2013). Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy, nr 40. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 45.
 • Zalewski, A. (red.) (2014). Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy, nr 41. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 45
 • Zalewski, A. (red.) (2015). Rynek środków produkcji dla rolnictwa stan i perspektywy, nr 42 Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c6ee16-2db4-4320-806e-bd532b49c743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.