Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 85-99

Article title

Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych – sondaż opinii przełożonych i podwładnych

Title variants

EN
Consent for Managers to Interfere in the Lifestyle of Employees in the Context of Diversity Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii pracowników i kierowników na temat ingerowania przełożonych w styl życia podwładnych. Na początku przedstawiono motywy podjęcia badań oraz wstępne rezultaty analizy lite¬ratury. Część zasadnicza opracowania zawiera opis metodyki badań oraz ich wyniki. W celu zebrania opinii badanych posłużono się ankietą elektroniczną (CAWI). W badaniu uczestniczyło 1002 kierowników i 1000 pracowników z polskich organizacji. Rezultaty analiz pokazują, że zarówno pracownicy, jak i kierownicy są przeciwni mieszaniu się przełożonych w styl życia podwładnych. Kierownicy dają sobie prawo do ingerowania w dbałość o wygląd podwładnych i w palenie/niepalenie papierosów. Badani pracownicy, częściej niż kierownicy, uważają, że przełożony ma prawo ingerować w ich styl życia.
EN
The objective of the article is to present the results of a survey of employee and manager opinions on interference on the part of superiors in the lifestyles of subordinates. The motives for taking up this research as well as preliminary results of an analysis of literature are presented first. The main part of the paper contains a description of research methodology as well as its results. An electronic questionnaire (CAWI) was used to collect opinions. A total of 1,002 managers and 1,000 employees from Polish organizations participated. Analysis of the results shows that both employees and managers are against inference in the lifestyles of subordinates. Managers give themselves the right to intervene in the appearance of subordinates as well as the question of smoking/not smoking. Interviewed employees, more often than managers, are of the view that superiors have the right to interfere in their lifestyles.

Contributors

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Bosch J. (2003), None of your business (interest): The argument for protecting all employee behawior with no business impact, Southern California Law Review, vol. 76, dostęp 4 lutego 2019, <http://www-bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/076303.pdf>.
 • Cewińska J., Striker M. (2018), Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics, vol. XII, nr 1.
 • Cewińska J., Mizera-Pęczek P., red. (2017), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Łódź, Wyd. SIZ.
 • Conrad P., Walsh D. Ch. (1992), The New Corporate Health Ethic: Lifestyle and the social control of work, International Journal of Health Services, vol. 22, nr 1, dostęp 2 lutego 2019, <https://www.researchgate.net/publication/21419418_The_New_Corporate_Health_Ethic_Lifestyle_and_The_Social_Control_of_Work>.
 • Fenton S. J., Pinilla Roncancio M., Sing M., Sadhra S., Carmichael F. (2014), Workplace wellbeing programmes and their impact on employees and their employing organisations: A scoping review of the evidence base. A collaboration between Health Exchange & University of Birmingham, University of Birmingham, dostęp 8 grudnia 2018, <https://www.birmingham.ac.uk/Documents/research/ias/Wellbeing-at-work-review-Jan-31.pdf>.
 • Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Health Promotion Glossary (1998), WHO. Geneva, <http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf>.
 • Jensen M. (2007), Defining lifestyle, Environmental Sciences, vol. 4, nr 2, dostęp 8 grudnia 2018, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15693430701472747>.
 • Klincewicz K., red. (2013), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kłos J. (2014), Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu. Poznań, <http://www.wbc.poznan.pl/Content/337834/index.pdf>.
 • Lipski A. (1998), Styl życia jako problem zdrowia społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LX, zeszyt 1, <ttps://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5572/1/11_Aleksander_Lipski_Styl%20życia%20jako%20problem%20zdrowia%20społecznego_151-166.pdf>.
 • Mrozkowiak M., Mrozkowiak M. (2011), Co to jest zdrowy styl życia?, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski,<http://www.lo3.grudziadz.com.pl/pdf/mrozkowiak_zdrowy_styl_zycia.pdf>.
 • Siciński A. (1988), Wprowadzenie, w Siciński A. (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław, Polska Akademia Nauk.
 • Sugarman S. D. (2003), Lifestyle Discrimination in Employment, Berkeley Journal of Employment & Labor Law, t. 24, <https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1533&context=facpubs>.
 • Żemigała M. (2013), Kontrowersje dotyczące kontroli pracowników, w Klincewicz K. (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Żmigrodzki P., red. (2018), Wielki słownik języka polskiego, <http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=33358&l=8>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-09c76e36-b89a-4ed0-9a30-505b6ca711c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.