PL EN


Journal
2018 | 4 | 8 | 5001-5012
Article title

Participation of the Community in the Decision-Making Process - Case the Municipality of Pristina

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The community nowadays is defined as a group with a social affiliation, shared value, and interaction that links these members together. Participation of the community in decision making is considered essential characteristics of democracy and particularly of the local government. Thus local governments, through various democratic forms, seek to involve the community to be part of the decision-making process. Various studies and reports in Kosovo do emphasize that participation of the community in policy design and development is low. For this purpose, this paper aims to analyse the community’s participation of the community in the decision-making process with a particular emphasis on the municipality of Pristina. The research provides a holistic approach to community development in the municipality of Pristina, the level of participation in decision-making processes, forms of communication between local government and the community, and the impact of community development in drafting public policies at the local level. The methodology used here is focused on the different studies and reports on local government and community, and also on quantitative research on public opinion measurement as well. The overall results of this paper emphasize that although there are institutional mechanisms for participation in decision-making, there is a decrease in community participation in decision-making and in the process of drafting and developing local public policies.
Journal
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
5001-5012
Physical description
Dates
published
2018-08-31
Contributors
author
 • University of Prishtina
author
 • University of Prishtina
References
 • Baliqi, B. (2017). Politikat Publike dhe Qeverisja. Retrieved from http://www.kas.de/wf/doc/kas_50688-1522-33-30.pdf?171115103925
 • Borgatta, E., & Montgomery, J. R. (2000). Encyclopedia of Sociology (2nd ed.). New York: Macmillan Reference.
 • Crawford, A., & Etzioni, A. (1996). The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda. Journal of Law and Society, 23(2), 247. doi: 10.2307/1410419
 • Giddens, A. (2004). Sociology. Tirana: Fondation Soros – Çabej.
 • Hartay, E. (2011, October). Citizen participation. Best practices in the western Balkans and the European Union. Retrieved from http://www.kcsfoundation.org/repository/docs/03_03_2014_3974014_KCSF_2011_Best_practices_on_Citizen_Participation_in_WB_and_EU.pdf
 • Hautekeur, G. (2005). Community development in Europe. Community Development Journal, 40(4), 385–398. doi: 10.1093/cdj/bsi083
 • Institute for Development Policy. (2017). Analizë e Politikave 06/2017. Investimet kapitale në katër komuna të Republikës së Kosovës. Retrieved from http://indep.info/wp-content/uploads/2017/05/Analize-e-investimeve-kapitale-ne-komuna-1.pdf
 • James, P., Nadarajah, Y., Haive, K., & Stead, V. (2012). Sustainable communities, sustainable development. Other paths for Papua New Guinea. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265162446_Sustainable_Communities_Sustainable_Development_Other_Pathways_for_Papua_New_Guinea
 • Kamberi, F. (2018). Community Development and Local Governance – Comparative Study of Municipalities of the Pristina region: results of pilot project.
 • Kiçmari, S. (2008). The idea, Purpose and Practical Implemenetation of Communitarian Theory. Studime Sociale, 2(2).
 • Kosovo Local Government Institute. (2017). Municipal Profiles. Retrieved from https://www.klgi-ks.com/repository/docs/Municipal_profiles.pdf
 • Little, W., Vyrain, S., Scaramuzzo, G., Cody-Rydzewski, S., Griffiths, H., Strayer, E., Keirns, N., ... McGivern, R. (2016). Introduction to Sociology. Retrieved from https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter17-government-and-politics
 • Lynam, S. (2006). Community Development and Public Policy. Retrieved from http://www.combatpoverty.ie/publications/CommunityDevelopmentAndPublicPolicy_2006.pdf
 • Marshall, G., & Scott, J. (2009). A dictionary of sociology. Oxford: Oxford University Press.
 • McLean, I., & McMillan, A. (2009). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford: Oxford University Press.
 • National Endowment for Democracy. (2018). Prishtinë 2018. Retrieved June 1, 2018, from http://investometri.com/sq/prishtine-2018
 • OSCE. (2013). Procesi i Zhvillimit të Buxheteve Komunale në Kosovë: Vlerësim krahasues i proceseve të vitit 2012 dhe 2013. Retrieved from https://www.osce.org/sq/kosovo/102216?download=true
 • Pajaziti, A. (2010). Fjalor Sociologjik. Skopje: Logos.
 • Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës (Kosovës), 13.03.2008, No 03/L-0.47. Retrieved June 1, 2018, from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531
 • Ligji për Vetëqeverisjen Lokale (Kosovës), 20.02.2008, No 03/L-040. Retrieved June 1, 2018, from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2530
 • Platforma Digjitale për Pjesëmarrje Publike. (2018). Prishtina. Retrieved June 1, 2018, from https://platformadigjitale.com/Prishtina
 • Pollozhani, B., Dobjeni, E., Stavileci, E. & Salihu, L. (2010). E drejta administrative: Aspekte krahasuese. Tetovo: Asdren.
 • Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare. (2013). Pjesëmarrja e qytetarëve dhe bashkëpunimi mes sektorit civil dhe vetëqeverisjeve lokale në mal të zi dhe shqipëri. Retrieved from https://www.crnvo.me/sites/crnvo/files/article_files/ucesce_gradjana_alb_4_web.pdf
 • Republic of Kosovo. Ministry of Local Government Administration. (2018, March). Report on the functioning of municipalities of the Republic of Kosovo. Retrieved from https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/RAPORTI-Versioni-i-fundit-23.03.2018-ANGLISHT.pdf
 • Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës. (2013). Depërtimit dhe Përdorimi i Internetit në Kosovë. Retrieved from http://www.mfa-ks.net/repository/docs/STIKK_raport_alb_2013_short_web.pdf
 • Weiten, W. (2011). Psychology: Themes & Variations (9th ed.). Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09cf02bd-b303-40a3-a8ab-4a9e7bbdbbfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.