PL EN


2014 | 4(87) | 173-184
Article title

Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge and talent management, development of human resources and adult learning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper will be presented the issue of knowledge management and talent in the company. As part of this management plays a special role training of human resources, which allows you to fully develop their potential employees and unleash creative attitude and innovation. Improvement of employees is important issue of andragogy or pedagogy adults. Adult, despite the ongoing process of biological aging, lifelong learning has considerable potential for growth and learning opportunities. Teaching adults, however, requires application of the laws of andragogy and adult developmental psychology. The paper will present examples of modern educational strategies for adults.
PL
W niniejszym artykule autor stawia główną tezę, że w procesie zarządzania wiedzą i talentami oraz doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie konieczne jest uwzględ-nienie zasad uczenia się dorosłych, osiągnięć współczesnej andragogiki oraz psycho-logii rozwoju w ciągu całego życia (life-span psychology). Artykuł napisany został w zasadniczych ramach teoretycznych nauki o zarządzaniu. Znajduje się ona oczywi-ście pod dużym wpływem ekonomii, stanowi jednak odrębną, autonomiczną dziedzinę nauki, na którą coraz silniejszy wpływ mają takie dyscypliny społeczne, jak psychologia, socjologia, politologia i pedagogika.
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
References
 • Arthur, M.G., Rousseau, D.M. (1996), The boundaryless career, Oxford: Oxford University Press.
 • Baltes, P. B., Smith, J. (2003), New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. Gerontology, 49, 123–135.
 • Barlow, L. (2006) Talent developmnet: the new imperative?, Development and Learning in Organizations, nr 20.
 • Berger, L.A., Berger, R.B. (2004), The talent management handbook. Creating organiza-tional excellence by identifying, developing, and promoting your best people, New York: McGrew-Hill.
 • Borkowska S. (2005), Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
 • Bratnicki M. (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Chełpa,S. (2005), Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, W: S. Borkowska (red.) Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
 • Drucker, P. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Frank, F.D., Taylor, C.R. (2004), Talent management: Trends that will shape the future, HR Human Resource Planning, nr 27.
 • Grocholewski Z. (2013), Mądrość w świetle wiary, [w:] Z. Zarębianka, K. Dybel (red.) Oblicza mądrości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, s. 25.
 • Hall, D., Mirvis, P. (1996), The new protean career: psychological success and the path with a heart, in: D. Hall (red.), The career is dead – long live the career, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, BusinessPress, Warszawa.
 • Ingram, T. (2011), Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, W: T. Ingram (red.) Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE
 • Kijas Z.: 2013, Mądrość nie jest posiadaniem odpowiedzi, ale wyleczeniem niedostatków mowy, [w:] Z. Zarębianka, K. Dybel (red.) Oblicza mądrości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2013, s. 25.
 • Kwiecień K. (2005), Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
 • Lichtarski J. (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nęcka E., Orzechowski J. Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
 • Nowacki R. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem, W: R. Nowacki (red.) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin SA, Warszawa, s. 47–82.
 • Nowicka-Skowron M. (2000), Efektywność systemów logistycznych. Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne, Warszawa, s. 11–12.
 • Pąchalska M., Kaczmarek B., Kropotov J.D. (2014), Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki, PWN, Warszawa.
 • Piaget J. (2013), Mowa i myślenie dziecka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Probst G., Raub S., Romhard K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 291
 • Rao i Drazin (2002), Overcoming resource constraints on product innovation by recruiting talent from rivals: A study of the mutual fund industry, 1986-94, Academy of Management Journal, nr 45.
 • Rutkowska M. (2011), Specyfika zarządzania karierami talentów, W: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tabor J. (2008), Rozwój organizacji uczącej sie a zarządzanie talentami, E-mentor, Nr 2.
 • Tannenbaum A.J. (2003), Nature and nurture of giftedness. W: N. Coangelo, G. Davis (Ed.) Handbook of gifted education. Boston: Pearson Education, Inc., pp. 45–49.
 • Urlich D. (2008), Call for talent: What is the best solutions? Leadership Excellence, nr 25.
 • Wiig, K. (1997), Knowledge management: an introduction and perspective, The Journal of Knowledge Management, Nr 1, September.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09dd8b6c-dec1-43e1-b8ee-614cbd9e1798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.