PL EN


2013 | 22 | 99-128
Article title

Mediacja w postępowaniu cywilnym w Polsce w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości

Authors
Content
Title variants
EN
Mediation in Polish Civil Procedure — Ministry of Justice Statistics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W grudniu 2005 roku weszły w życie przepisy wprowadzającemediację do polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 9 września 2005 r. Nr 172, poz. 1438). Artykuł przedstawia wnioski z analizy danych na temat stosowania mediacji, gromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawach z zakresu postępowania cywilnego, to jest cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw nieletnich), gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Omówiona jest metodyka gromadzenia danych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie statystyki dotyczące liczby spraw kierowanych do mediacji w poszczególnych rodzajach sporów, wskaźniki podejmowania mediacji (faktycznego dojścia mediacji do skutku) oraz skuteczności mediacji, rozumianej jako wypracowanie ugody w obecności mediatora oraz jej zatwierdzenie przez sąd. Zaproponowano również niezbędne modyfikacje w zakresie gromadzenia danych przez resort sprawiedliwości.
EN
On the 10th of December 2005 the amended the Civil Procedure Code came into force, introducing mediation in civil disputes (The Journal of Laws, 2005, No. 172, item 1438). This article presents the results of analyses of the Polish Ministry of Justice data on mediation usage in civil proceedings (i.e. civil, commercial, family and workplace disputes). Methodology of data collection is discussed and then statistics of cases referred to mediation, mediations undertaken, and completed with the agreements approved of by the courts are analyzed. Necessary modification of data collection methods are proposed.
Year
Volume
22
Pages
99-128
Physical description
Contributors
author
References
 • Bailey, Jo Daugherty, Robbins, Susan P. (2005) Couple empowerment in divorce: A comparison of mediated and nonmediated outcomes. “Conflict Resolution Quarterly” 22 (4): 453-472.
 • Baruch Bush, Robert A., Folger, Joseph P. (1994) The Promise Of Mediation: Responding To Conflict Through Empowerment and Recognition. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Baruch Bush, Robert A., Folger, Joseph P. (1996) Transformative Mediation and Third Party Intervention: Ten Hallmarks of Transformative Approach Practice. “Mediation Quarterly” 13 (4): 263-278.
 • Bingham, Lisa B. (2004) Employment Dispute Resolution: The Case for Mediation. “Conflict Resolution Quarterly” 22 (1-2): 145-174.
 • Boulle, Laurence. (2005) Mediation: Principles, Process, Practic. Chatswood: LexisNexis Butterworths.
 • Brol, Jan (2010) Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mediacja. [w]: Elżbieta Holewińska-Łapińska, red., Prawo w działaniu. Warszawa: Oficyna Naukowa, s.19-80.
 • Czarnecka-Dzialuk, Beata (2009) Wprowadzanie mediacji między ofiarą i sprawcą – polskie doświadczenia i perspektywy. [w]: Lidia Mazowiecka, red., Mediacja. Warszawa: Wolters Kluwer, s.89-115.
 • Dryszel, Andrzej (2012) Mediacja lepsza niż proces. „Na Wokandzie” 11, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-11/wydarzenia-11/mediacja-lepsza-niz-proces.html (dostęp 26.10.2013).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.).
 • Emery, Robert E., Laumann-Billings, Lisa, Waldron, Mary C., Sbarra, David A., Dillon, Peter (2001) Child Custody Mediation and Litigation: Custody, Contact, and Co-Parenting 12 Years After Initial Dispute Resolution. „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 69: 323-332.
 • Emery, Robert E., Jackson, Joanne A. (1989) The Charlotsville Mediation Project: Mediated and Litigated Child Custody Disputes. “Mediation Quarterly” 24: 3-18.
 • Gójska, Agata, Huryn, Violetta (2007) Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Gójska, Agata (2004) Przegląd badań w mediacji rodzinnej na świecie. „Mediator” 29: 23-49.
 • Grudziecka, Magdalena, Książek, Jerzy (2009) Narodziny idei wprowadzenia mediacji w Polsce. [w]: Lidia Mazowiecka, red., Mediacja. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 320-333.
 • Irving, Howard H., Benjamin, Michael (1995) Family Mediation: Contemporary Issues. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publ.
 • Jenkins, Moira (2011) Is mediation suitable for workplace bullying. “Conflict Resolution Quarterly” 29 (1): 25-38.
 • Kelly, Joan B. (1989) Mediated and Adversarial Divorce: Respondents. Perceptions of Their Process and Outcomes. “Mediation Quarterly” 24: 71-88.
 • Kelly, Joan B. (1996) A Decade of Divorce Mediation Research: Some Answers and Questions. “Family and Conciliation Courts Review” 34(3): 373-385.
 • Kelly, Joan B. (2004) Family Mediation Research: Is There Empirical Support for the Field? “Conflict Resolution Quarterly” 22 (1-2): 3-35.
 • Long, Jennie J. (2003) Compliance in Small Claims Court: Exploring the Factors Associated with Defendants' Level of Compliance with Mediated and Adjudicated Outcomes. “Conflict Resolution Quarterly” 21 (2): 139-153.
 • Luft, Paweł (2010) Opinia polskich menedżerów przedsiębiorstw prywatnych na temat mediacji gospodarczych. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (niepublikowana praca magisterska).
 • McEwen, C.A.; Maiman, R.J. (1989) Mediation in small claims court: Consensual processes and outcomes. [w]: Kenneth Kressel, Danny Pruitt, red., Mediation Research: The Process and Effectiveness of Third-Party Intervention. San Francisco: Jossey-Bass, s. 53-67.
 • Moore, Christopher W. (2009) Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Morek, Rafał (2006) Mediacja i arbitraż (art.1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Morek, Rafał (2009) Wprowadzenie. [w:] Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 15-28.
 • Morek, Rafał (2010) Kto zapłaci za mediację?, „Na Wokandzie” 1, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-1/opinie-1/kto-zaplaci-za-mediacje.html (dostęp 26.10.2013 r.).
 • Nabatchi, Tina, Bingham, Lisa Blomgren, Moon, Yuseok (2010) Evaluating transformative practice in the U.S. Postal Service REDRESS program. “Conflict Resolution Quarterly” 27 (3): 257-289.
 • Pearson, Jessica; Thoennes, Nancy (1989) Divorce Mediation: Reflections on a Decade of Research. [w:] Kenneth Kressel, Danny Pruitt, red., Mediation Research: The Process and Effectiveness of Third-Party Intervention. San Francisco: Jossey-Bass, s. 9-30.
 • Rękas, Agnieszka (2009) Informacje o stanie mediacji w Polsce. [w:] Lidia Mazowiecka, red., Mediacja,.Warszawa: Wolters Kluwer, s. 360-371.
 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych.
 • Rekomendacja Nr R(98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające.
 • Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r.
 • Riskin, Leonard (1996) Understanding Mediators’ Orientations, Strategies and Techniques: a Grid for the Perplexed. “Harvard Negotiation Law Review” 1 (7): 7-51.
 • Shaw, Lori Anne (2010) Divorce mediation outcome research: A meta-analysis. “Conflict Resolution Quarterly” 27 (4): 447-467.
 • Toporowski, Jacek (2011) Sąd i alternatywne metody rozwiązywania sporów – działania praktyczne. „Na Wokandzie” 10, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-10/mediacja-w-sprawach-karnych-10/sad-i-alternatywne-metody-rozwiazywania-sporow-dzialania-praktyczne.html (dostęp 26.10.2013 r.).
 • Wall, James Allen, Dunne, Timothy C., Chan-Serafin, Suzanne (2011) The effects of neutral, evaluative, and pressing mediator strategies. “Conflict Resolution Quarterly” 29 (2): 127-150.
 • Winslade, John, Monk, Gerald (2000) Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Wissler, Roselle L. (2004) The Effectiveness of Court-Connected Dispute Resolution in Civil Cases. “Conflict Resolution Quarterly” 22 (1-2): 55-88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09ee0112-dc2e-4ef0-8d03-bc8d77944afb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.