PL EN


2019 | 9 | 189-198
Article title

Psychospołeczne uwarunkowania odraczania decyzji o macierzyństwie

Content
Title variants
EN
Psychosocial considerations for not deciding on maternity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel. Celem artykułu jest refleksja teoretyczna na temat podejmowania przez kobiety decyzji o ciąży i macierzyństwie po 35 roku życia. Omówione koncepcje. Artykuł oparty jest na dotychczasowych badaniach na temat macierzyństwa. Dla wielu współczesnych kobiet macierzyństwo nie stanowi życiowego priorytetu. W związku z tym odkładają decyzję o ciąży na późniejsze lata bądź całkowicie odrzucają myśl o dziecku. Głównym założeniem artykułu jest analiza przyczyn tego globalnego zjawiska. Wyniki i wnioski. Uznaje się, że przemiany ustrojowe i polityczne lat 90. ubiegłego wieku przyczyniły się do powszechności późnego macierzyństwa w Polsce. Najczęstsze powody podejmowania decyzji o ciąży dopiero po 35 roku życia to: wydłużona edukacja w Polsce, znacząca pozycja kariery zawodowej w życiu wielu młodych ludzi, brak stabilizacji finansowej, nastolatyzacja dorosłości oraz lęk przed łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych. Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano kompleksowe zestawienie psychospołecznych uwarunkowań późnego macierzyństwa. Może to stanowić obszar dalszych badań i rozważań.
EN
Aim. The aim of the present article is to provide a theoretical reflection on women making decisions about pregnancy and motherhood after the age of 35. Concepts discussed. The article was written on the basis of studies concerning motherhood. The number of women, for whom motherhood is not important, is constantly increasing – they postpone a decision on maternity, or they are unwilling to have offspring. The main goal of the article is to present the reasons for this common phenomenon. Results and conclusions. It is believed that the state structure and political system of the 1990s have contributed to late maternity in Poland. Common causes for pregnancy and delivery among women aged 35 and over are prolonged education in Poland, the importance of a professional career for many young people, lack of financial stability, a childish adulthood and a fear of combining professional and private (family) responsibilities. Cognitive value. The article is a comprehensive theoretical summary of the psychosocial conditions of late motherhood. It can be an area for further research and consideration.
Year
Issue
9
Pages
189-198
Physical description
Contributors
References
 • Bee, H. (1998). Psychologia rozwoju człowieka. Przeł. A. Wojciechowski. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Cudak, H. (2012). Rola matki w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci. Pedagogika Rodziny nr 2(1), 21-29.
 • Daszykowska, J. (2017). Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego się społeczeństwa. Społeczeństwo i Rodzina nr 51, 81-99.
 • Dudek, K. J. (2013). Refleksyjne ciała. Popkulturowe narracje o pięknie. Kultura popularna nr 4 (34), 100-109.
 • Gębuś, D. (2015). Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet. Wychowanie w rodzinie nr 11, 81-94. DOI: 10.23734/wwr20151.081.094.
 • Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Helak, M. (2013). Macierzyństwo a kariera zawodowa kobiet w opinii studentów. Studia z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN nr 4/2 (7), 108-123.
 • Hincz, P., Wojciechowska, E., Podciechowski L., Kubiak, A., Wilczyński, J. (2006). Późne macierzyństwo – przebieg ciąży i porodu powyżej 35. roku życia. Przegląd Menopauzalny nr 2, 80-84.
 • Imbierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? : przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2, 430-442. DOI: 10.15503/onis2012-430-442.
 • Kodeks Pracy. Ustawa z dnia 16.05.2018. (Dz.U. 2018 poz. 917).
 • Kotlarska-Michalska, A. (2011). Społeczne role kobiet. Edukacja humanistyczna nr 1(24), 25-35.
 • Kościelska, M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP.
 • Laszewska-Hellriegel, M. (2011). Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji o posiadaniu dziecka przez potencjalnych rodziców. Analiza pieniężnych i niepieniężnych kosztów oraz zysków z posiadania dziecka. Dysfunkcje rodziny. Roczniki Socjologii rodziny tom XXI, 57-77.
 • Lesińska-Sawicka, M. (2008). Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Maciarz, A. (2004). Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Malina, A. (2014). Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne problemy realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • McBride, K. (2016). Nigdy dość dobra. Jak wyzwolić się spod destrukcyjnego wpływu narcystycznej matki. Jak wyzwolić się spod destrukcyjnego wpływu matki. Łódź: Wydawnictwo Feeria.
 • Mynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie. Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH nr 11, 226-240.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2012). Kult młodości jako styl życia. W: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Katedra Marketingu ALK (red.), Kult młodości a trendy konsumenckie. Seminarium naukowe – 12 października 2012. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu.
 • Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. (2015). Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa. Raport z badania 2015. Pobrane z: https://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.07.31-raport.pdf.
 • Rembowski, J. (1980). Rodzina jako system powiązań. W: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sikorska, M. (2012). Presje społeczne i medialne. Rozdział 4. W: M. Sikorska (red.), Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Raport 2012. Pobrane z: https://axa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/aktualnosci/raport_ciemna_strona_macierzynstwa_maj_2012.pdf.
 • Smykowski, B. (2004). Wczesna dorosłość – szanse rozwoju. Remedium nr 2 (132), 4-5.
 • Szukalski, P. (2005). Późne macierzyństwo w Polsce. Wiadomości Statystyczne nr 4, 26-36.
 • Szukalski, P. (2012). Późne macierzyństwo we współczesnej Polsce. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny nr 6. Pobrane z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3564/2012-6%20P%C3%B3%C5%BAne%20macierzy%C5%84stwo.pdf.
 • Ślęzak, E. (2004). Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn. Eurolimes nr 1(4). Pobrane z: http://janek.ae.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf.
 • Wójcik, M. (2001). Nauki o rodzinie w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Studia nad Rodziną nr 5/1 (8), 95-108.
 • Wrzesień, W. (2010). Czy ulegając nastolatyzacji, zachowamy młodość?. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. Roczniki socjologii rodziny XX, 37-53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09efa0a3-4d5d-48c4-9c8d-a7de0f45022e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.