PL EN


2012 | 2 | 33-40
Article title

Klauzule społeczne jako instrument wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Content
Title variants
Social Provisions as an Instrument of Support Social Entrepreneurship in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klauzule społeczne stanowią wyjątek od ogólnych zasad zamówień publicznych - umożliwiają stosowanie dodatkowych kryteriów wyboru wykonawcy z uwagi na istotne cele społeczne. Te cele to przede wszystkim zwiększanie i podtrzymywanie zatrudnienia osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy, a także tworzenie środowiska pracy sprzyjającego pracownikom. Artykuł wyjaśnia, jakie są podstawy stosowania klauzul społecznych, na czym one polegają, opisuje polskie rozwiązania w tym zakresie oraz dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu tych rozwiązań. Identyfikuje także bariery w upowszechnianiu stosowania klauzul społecznych w Polsce. Ponadto wskazuje, jakim celom może służyć stosowanie klauzul społecznych i jak je można wykorzystać jako instrument rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Określa wreszcie kluczowe warunki, które są niezbędne do tego, aby był to instrument skuteczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The social provisions are an exception from comprehensive procedures in public tenders - they enable the use of extra criteria in selection of contractor, considering crucial social objectives. Those objectives include first of all increase and maintain the level of employment of people who meet difficulties in finding job as well as creating employees-friendly work environment. The article explains the fundaments of the use of social provisions, how they work, describes Polish practice in their use and hitherto experience in the introduction. It also indentifies the barriers dissemination of social provisions and how they can be used as an instrument of social entrepreneurship development. Finally it specifies key conditions necessary to make those instruments effective. (original abstract)
Contributors
  • Instytut Spraw Publicznych
References
  • Czajkowski T. (red.) [2007], Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz , Wydanie III, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  • Opis [2010], Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych , Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  • Sprawozdanie [2012], Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku , Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  • Zalecenia [2009], Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania >klauzul społecznych< w zamówieniach publicznych , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09f374b0-7d3e-4118-b040-2c055c280056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.