PL EN


2010 | 73 | 85-91
Article title

Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1887-1919

Content
Title variants
EN
Medical Chamber of Poznan Province in 1887-1919
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieje samorządu lekarskiego są związane z pojawieniem się XIX-wiecznej idei decentralizacji administracji. U jej źródeł leżały doktryny liberalne, które postulowały wprowadzenie konstytucjonalizmu i związanych z nim gwarancji praw i wolności obywatelskich. Decentralizacja administracji wynikała z przekonania, że dana grupa obywateli potrafi sama zadbać o swe interesy, uwzględniając przy tym interesy ogółu wynikające z powierzonych jej zadań. Pojawiła się idea samorządu — w tym samorządu korporacyjnego. Takie procesy modernizacyjne dokonywały się w państwie pruskim w drugiej połowie XIX wieku. Objęły także ziemie polskie zaanektowane przez Prusy w wyniku traktatów rozbiorowych, w tym prowincję poznańską. Tam też samorząd lekarski — izby lekarskie — powstał najwcześniej na ziemiach polskich będących pod obcymi rządami. Izby Lekarskie miały charakter organizacji profesjonalno-samorządowej. Reprezentowały interesy zawodowe lekarzy wobec władz, rozstrzygały sprawy związane z wykonywaniem profesji medycznych świadczonych w prywatnych praktykach. Izby pełniły także funkcje rozjemcze, zajmowały się rozstrzyganiem sporów między lekarzami a instytucjami lub obywatelami. Na posiedzeniach izby omawiano problematykę rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, prowadzenia szczepień ochronnych, funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia, szeroko pojęte sprawy zawodów medycznych. Izby podejmowały również problematykę profi laktyki i higieny ogólnej na terenie prowincji.
EN
The history of medical self-government is connected with the development of the 19 th –century idea of decentralizing administration. The source of this idea was the liberal doctrine that opted for constitutionalism and the rights and freedoms it guaranteed. The decentralization of administration originated in the conviction that a given group of citizens is able to take care of their own business and simultaneously consider the well-being of general public resulting from the tasks they were assigned. The idea of self-government, including a corporate self-government, appeared. Such modernizing processes took place in Prussia in the second half of the 19 th century. They were also present in the Polish lands incorporated by Prussia as a result of partition treaties, also in the Poznan Province. Poznan was also the fi rst of the Polish cities under foreign rule that had its own medical self-government, the medical council. Medical councils were professional and self-governing organizations. They represented the professional interests of doctors before the authorities, they solved cases related to delivering medical services, they paid special attention to maintaining the dignity of medical profession and to the high standard of medical services provided in private practices. They also played a role of arbitration boards and solved disputes between physicians and institutions of citizens. During the council’s meetings, the problems of spreading contagious diseases, introduction of vaccinations, functioning of health care institutions, issues concerning medical professions were discussed. The councils also examined the problems of prevention and hygiene in the province.
Publisher

Year
Volume
73
Pages
85-91
Physical description
Contributors
  • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, zhistmedpiel@cm.umk.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09f602a9-2fe7-41d7-8af1-d164637dbf89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.