PL EN


2014 | 14/1 | 175-188
Article title

Sukcesja prawa do zastosowania się do otrzymanej pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Authors
Content
Title variants
EN
Succession of legal protection resulting from written interpretation of tax law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza bardzo aktualnych, węzłowych kwestii odnoszących się do problematyki sukcesji ochrony prawnej wynikającej z pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W pracy, oprócz zaprezentowania ogólnych rozważań odnośnie do indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach dochodzi do sukcesji praw i obowiązków wynikających z interpretacji podatkowej. Nie zostało również pominięte zagadnienie charakteru indywidualnych interpretacji podatkowych, które od lat wywołuje rozbieżne oceny wśród przedstawicieli doktryny i orzecznictwa. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma doniosłe znaczenie ze względu na konsekwencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Rozważania zamykają wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
EN
The paper focuses on the analysis of current crucial issues connected with succession of legal protection resulting from a written interpretation of tax law. The work apart from presenting a general discussion on individual tax rulings also attempts to define in what situations succession of rights and obligations arising out of a tax ruling occur. Within this context, the article cites the judgements of the Supreme Administrative Court. The article also touches upon the problem pertaining to the nature of individual tax rulings which causes divergent attitudes among representatives of the doctrine and the judicature. The issue is very significant because of practical and theoretical consequences it generates. The discussion ends with conclusions on the conducted analysis.
Year
Volume
Pages
175-188
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2010, Wrocław 2010.
 • Babiarz S. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Termin na wydanie interpretacji indywidualnej, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 12.
 • Brolik J., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010.
 • Brzeziński B. [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2007.
 • Buwaj A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 marca 2011 r., I SA/Lu 875/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 5.
 • Dudar G., Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawana w indywidualnej sprawie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 3.
 • Dzwonkowski H., Charakter prawny indywidualnych interpretacji podatkowych – wybrane zagadnienia, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
 • Filipczyk H., Czy interpretacja indywidualna udziela ochrony prawnej następcy prawnemu?, „Monitor Podatkowy” 2011, nr 9.
 • Filipczyk H., Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 4.
 • Kosikowski C. [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa..Komentarz, Warszawa 2006.
 • Leconte M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 marca 2013 r. (I SA/Kr 46/13), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, nr 6.
 • Majdowski F., Ochronne skutki interpretacji indywidualnej a następstwo prawne, „Monitor Podatkowy” 2014, nr 10.
 • Mariański A., Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001.
 • Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.
 • Nykiel W., Strzelec D., Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 6.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2009.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994.
 • Turzyński K.F., Zakres ochrony podatnika uzyskującego interpretację przepisów prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 6.
 • Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009.
 • Zdebel M. [w:] Ordynacja podatkowa. Rok 2008, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2008.
 • Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a263ce3-212c-4dde-b00a-e19a6fdda6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.