PL EN


2016 | 16 | 12-20
Article title

Social work - help for people with disabilities - a polish perspective. Educational opportunities for people with disabilities in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author describes the working of the education system in Poland with special emphasis on pupils withdisabilities. This paper pays special attention to positive changes in the perception of people with disabilitiesand the positive impact this has had on the legislative system in Poland, which has influenced every level of education. The author describes one very significant example where such changes are already bringing great improvement, at Rzeszow University. Even though it is one of the poorest regions in Poland, it has the highest number of students per 1000 inhabitants.
Year
Issue
16
Pages
12-20
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Borzyszkowska H. (2007), Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole, [in:] W. Dykcik (eds.), Pedagogika specjalna, Adam Mickiewicz University, Poznań.
 • Ćwirynkało K. (2010), Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, AKAPIT, Toruń.
 • GUS (2002), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe, Warszawa.
 • Kirenko J., Parchomiuk M. (2006), Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Akademickie WSS-P im. W. Pola, Lublin.
 • Kudłacik E., Hwang M. (1998), Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym, [in:] J. Pilecki (eds.), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Kutyło Ł., Stronkowski P., Wolińska I., Zub M. (2009), Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, International, Warszawa.
 • Otrębski W. (2002), Niepełnosprawność – wybrane problemy i definicje, [in:] E. Rutkowska (eds.), Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, PZWL, Lublin.
 • Szczepankowska B. (1999), O sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce – wybrane problemy, [in:] B. Szczepankowska, J. Mikulski (eds.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym: wyrównywanie szans: praca zbiorowa, CB-RRON, Warszawa.
 • Wasilewska A. (2005), Gimnazjum specjalne dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, [in:] Cz. Kosakawski, C. Rogowski (eds.), Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), (The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997(Journal of Law of 1997 No. 78, item 483).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997, nr 50, poz. 475), (Resolution of the Polish Sejm of 1 August 1997 – Charter of Rights for the Disabled, M.P. of 1997 No. 50, item 475).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004, poz. 593 z póź. zm.), (Parliamentary Act of 17 December 1998 on retirement pensions and pensions from the Social Security Fund, Journal of Law of 2004, item 593, as amended).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593), (Parliamentary Act of 12 March 2004 on social assistance, Journal of Law of 2004, No. 64, item 593).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U. 1997, nr 123 poz. 776), (Parliamentary Act of 27 August 1997 on professional and social rehabilitation and hiring of disabled persons, Journal of Law of 1997, No. 123, item 776).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2003, nr 135, poz. 1268), (Parliamentary Act of 27 June 2003 on social pensions, Journal of Law of 2003, No. 135, item 1268).
 • Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572), (Parliamentary Act of 27 September 1991 on educational system, Journal of Law of 2004, No. 256, item 2572).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135), (Parliamentary Act of 27 August 2004 on state funded healthcare, Journal of Law of 2004, No. 210, item 2135).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991, nr 7, poz. 24), (Parliamentary Act of 20 December 1990 on social insurance for farmers, Journal of Law of 1991, No. 7, item 24).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.02.2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Decree of the Ministry of Education and Sport of 12 February 2002 with regards to educational framework for public schools).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Decree of the Ministry of Education and Sport of 21 May 2001 with regards to status framework for public kindergartens and schools).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Decree of the Ministry of Education and Sport of 12 February 2001 with regards to acknowledging the necessity of special or individual education for children, teenagers and young adults).
Notes
EN
Article 2. from 16 issue.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a2a20a1-3102-4da5-b58f-a3e993eb7d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.